Bilaga om brister i uppföljning och regelefterlevnad angående SDK

Anslutning för deltagarorganisationer
Sidkod: A1.2.8
Version: 1.5

Riktlinjer för regelefterlevnad enligt Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK.

  1. Inledning

Deltagarorganisationer som är anslutna till SDK produktionsmiljö ska säkerställa att meddelandeutbytet bedrivs och förvaltas i enlighet med SDK regelverk för deltagarorganisationer. Med regelefterlevnad avses efterlevnad av krav som ställs i Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK, inklusive styrande bilagor.

Deltagarorganisationer bör ha lämpliga rutiner för att identifiera och åtgärda eventuella brister i regelefterlevnaden. Bristande regelefterlevnad kan leda till ökade operativa risker och tillitsförluster. Det är nödvändigt att ha processer och rutiner för att hantera bristande regelefterlevnad samt för att hantera åtgärder för att uppfylla kraven inom SDK.

2. Kontroll och uppföljning

SDK Federationsägare (Digg) kontrollerar deltagarorganisationernas regelefterlevnad genom stickprov.

Om federationsägaren bedömer att reglerna inte följs ska federationsägare vidta åtgärder för att fastställa omfattning av bristerna. Federationsägaren säkerställer att deltagarorganisationen åtgärdar identifierade brister. Federationsägaren dokumenterar bristande efterlevnad som har identifieras i en intern avvikelserapport.

3. Varning och avstängning

  1. Deltagarorganisationen får endast nyttja federationskomponenterna för avsett ändamål och användningen ska ske i enlighet med de instruktioner som federationsägaren anvisar från tid till annan. Skulle deltagarorganisationen avvika från denna bestämmelse ska deltagarorganisationen vidta rättelse utan oskäligt dröjsmål enligt beskriven process i regelverket. Vidtas inte sådan rättelse har federationsägaren, efter kommunikation med deltagarorganisationen, rätt att varna eller stänga av deltagarorganisationen från användning av SDK tills rättelse har vidtagits, på sätt som beskrivs i regelverket.
  2. Om federationsägaren har skäl att anta att en deltagarorganisation inte följer de krav och de åtaganden som åligger denne enligt anslutningsavtalet och federationsägaren bedömer att det på grund av sådan bristande efterlevnad, eller av annat skäl föreligger en säkerhetsrisk eller risk för annan skada, har federationsägaren rätt att, efter kommunikation med deltagarorganisationen, stänga av deltagarorganisationen från användning av SDK. Avstängningen får kvarstå till dess federationsägaren bedömer att bristen/-erna är åtgärdande.
  3. Deltagarorganisationen har vid en avstängning normalt rätt att nyttja SDK:s testmiljö i syfte att utvärdera de brister som deltagarorganisationen eller federationsägaren har identifierat och för att åtgärda de aktuella bristerna.

4. Uppsägning på grund av avtalsbrott eller insolvens

Federationsägaren har rätt att säga upp anslutningsavtalet till omedelbart upphörande om:

  1. Deltagarorganisationen begår ett väsentligt avtalsbrott och inte avhjälper sådant avtalsbrott inom trettio dagar, eller inom den av federationsägaren och deltagarorganisationen överenskomna tidsperioden från det att avtalsbrottet har påtalats;
  2. Deltagarorganisationen, i tillämpliga fall, försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer in betalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd;
  3. Deltagarorganisationen vid upprepade tillfällen bryter mot anslutningsavtalet eller dess styreande bilagor, även om avtalsbrotten var för sig inte är av väsentlig betydelse;
  4. En domstol eller annan myndighet i en dom eller ett beslut konstaterar att deltagarorganisationen inte har följt den vid varje tid gällande antidiskrimineringslagstiftningen (Diskrimineringslag (2008:567) Länk till annan webbplats.), eller att deltagarorganisationen har åsidosatt tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter;
  5. Deltagarorganisationen, i tillämpliga fall, hindras eller på annat sätt går miste om sin rätt att på uppdrag av det offentliga tillhandahålla offentligt finansierad verksamhet; eller
  6. Deltagarorganisationen på något annat sätt förfar på ett sådant sätt att det, ur allmänhetens synvinkel, skulle vara stötande eller på annat sätt olämpligt för federationsägaren att fullfölja anslutningsavtalet.

Federationsägaren ska i sådana fall lämna en skriftlig uppsägning till deltagarorganisationen utan oskäligt dröjsmål efter det att omständigheten som berättigar till uppsägning blev känd av federationsägaren.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: