Struktur för styrning

Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturens utveckling och förvaltning behöver en struktur för hur den ska styras och ledas. Den styrmodell som utvecklats är ett system av olika roller med olika ansvar för de olika delarna. Här kan du läsa mer om dessa olika områden.

En styrmodell är framtagen för att visualisera de ansvarsområden och roller som ingår i styrningen av Infrastrukturen. Infrastrukturansvarig leder det strategiska arbetet i samråd och samverkan med andra aktörer. Olika kompetensområden samlar expertkunskaper som stödjer arbetet med att utveckla infrastrukturens beståndsdelar.

Styrmodellens ingående områden som beskrivs i texten nedan.

Nedan ges en kort beskrivning av respektive område.

Infrastrukturansvar

Myndighet som har det övergripande ansvaret för infrastrukturen (Digg). Infrastrukturansvarig beslutar om styrande dokument, initierar utforskande utveckling, kvalificerar och prioriterar behov samt föreslår byggblocks- och grunddatadomänansvariga myndigheter till Regeringen. Ansvarar även för det nationella ramverket för grunddata samt leder arbetet i samordningsforumen.

Kompetensområden

Ett kompetensområde byggs upp av resurser från en eller flera organisationer i syfte att ge stöd och agera bollplank inom områden som exempelvis informationssäkerhet, arkitektur, juridik eller grunddata. Den organisation som är utpekad ansvarig för ett kompetensområde har ett viktigt uppdrag att utforma styrning, omvärldsbevaka och ge rekommendationer som berör infrastrukturen.

Samordningsforum

För att säkra den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturens utveckling, förvaltning och nyttjande finns samordningsforum som täcker strategiska, taktiska och operativa perspektiv och frågeställningar. Forumen har en viktig funktion i framtagning av vision och målbild, utformning och genomförande av den långsiktiga planen samt i diskussioner kring prioriteringar och vägvalsfrågor.

Samverkan

För att lyckas med det stora uppdraget att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur behöver många aktörer aktivt bidra och ta ansvar. Samverkan sker på olika nivåer såväl inom som utanför infrastrukturen i syfte att skapa ett brett engagemang bland myndigheter, kommuner och regioner samt i vissa fall även privata aktörer. Samverkan ska bidra till att

  • förankra infrastrukturens målbild, roll och funktion
  • säkerställa att den långsiktiga planen speglar de verkliga behoven
  • fördela ansvar för olika delar inom infrastrukturen
  • säkerställa att rätt kompetenser bidrar i rätt omfattning i arbetet
  • främja användningen av infrastrukturen.

Utforskande utveckling

Område där kunskap skapas, behov insamlas och bekräftas samt krav börjar formuleras. Den utforskande utvecklingen analyserar vilka rättsliga förutsättningar och finansieringsbehov en ansvarig aktör behöver eftersom utveckling och förvaltning av infrastrukturens beståndsdelar kräver ett långsiktigt åtagande. Resultatet från den utforskande utvecklingen blir beslutsunderlag för infrastrukturansvarig gällande exempelvis etablering av ett nytt byggblock eller en grunddatadomän.

Utveckling, införande och förvaltning

Utveckling och förvaltning av infrastrukturen fokuserar på tre områden; byggblocken, grunddatadomänerna samt styrningen. Viktiga roller är:

Byggblocksansvarig

Myndighet som utvecklar och förvaltar ett byggblock. Ansvarar för att styra, samverka och organisera arbetet inom byggblocket.

Grunddatadomänansvarig

Myndighet som utvecklar och förvaltar en grunddatadomän. Ansvarar för att styra, samverka och organisera arbetet samt att tillgängliggöra och tillhandahålla grunddatadomänens nationella grunddata.

Grunddataproducent

Aktör som tillgängliggör och tillhandahåller nationella grunddata genom en eller flera grunddatadomäner. Ansvarar för att delta i samverkan, utveckling och förvaltning.

Dokument och länkar

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: