Tillgängliggöra bevis via det tekniska systemet

Här kan du läsa mer om hur bevisdelningen i det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte går till och vad det innebär för dig som bevisproducerande behörig myndighet. Sidan kommer uppdateras löpande under 2024 med mer information om hur du som behörig myndighet kan ansluta dig.

Behöriga myndigheter som har bevis som kan behövas i förfaranden i andra länder kallas bevisproducenter. De behöver göra sina bevistjänster tillgängliga för tjänsten Datatjänst och förhandsgranskning.

Datatjänst och förhandsgranskning hämtar bevis från bevisproducenten, visar det för användaren och skickar det till förfarande i annat medlemsland. Datatjänst och förhandsgranskning byggs av Digg.

Hur går bevisdelningen till?

För en mer övergripande beskrivning av hela flödet, se sidan Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte.

En användare av ett förfarande i ett annat medlemsland väljer att hämta bevis via det tekniska systemet. När förfarandet har lokaliserat att beviset finns i Sverige skickas en bevisförfrågan från förfarandet till tjänsten Datatjänst och förhandsgranskning via det andra landets OOTS-nod och den svenska OOTS-noden. Datatjänst och förhandsgranskning skickar tillbaka en länk som förfarandet presenterar för användaren. Användaren omdirigeras via länken till förhandsgranskningstjänsten.

Användaren behöver identifiera sig i förhandsgranskningstjänsten eftersom det behöver säkerställas att det är samma person. Datatjänst och förhandsgranskning hämtar beviset från rätt bevisproducent. Användaren kan se beviset och välja att dela det med förfarandet i det andra landet. Om användaren väljer att dela beviset skickar Datatjänst och förhandsgranskning beviset till förfarandet via OOTS-noderna och användaren blir omdirigerad tillbaka dit.

Datatjänsten interagerar med OOTS-noden och hanterar bevisfrågor, bevissvar samt eventuella felmeddelanden. Den koordinerar även trafiken mellan Förhandsgranskningstjänsten och bevisproducenterna.

Förhandsgranskningstjänsten är en förvaltningsgemensam tjänst som ger användaren möjlighet att förhandsgranska ett bevis som ska skickas till ett förfarande i ett annat medlemsland från en svensk bevisproducent. Förhandsgranskningen är central för tilliten till det tekniska systemet och för användarens rättigheter att avgöra om beviset ska föras över till förfarandet i det andra landet eller inte.


När beviset hämtats från bevisproducenten presenteras det för användaren i förhandsgranskningstjänsten som då aktivt kan välja att dela beviset med förfarandet som användaren använder i det andra medlemslandet.

Lagring i förhandsgranskningstjänsten

Om användaren väljer att dela beviset sker en tillfällig lagring av beviset tills användaren godkänt delningen. När överföringen av beviset är klar raderas beviset från förhandsgranskningstjänsten.

En hämtning per bevis

Om flera bevis ska hämtas i samma förfarande sker flera olika hämtningar, trots att bevisen kommer från samma bevisproducent. Om användaren vill använda samma bevis i ett annat förfarande vid ett annat tillfälle behöver hen göra en ny begäran via det andra förfarandet.

EU-kommissionen tillhandahåller gemensamma tjänster (Common services), som omfattar en bevismetadatakatalog (Evidence broker), en bevistjänstekatalog (Data service directory) och ett semantiskt register (Semantic repository).

I bevismetadatakatalogen finns information om vilka bevis som finns tillgängliga för utbyte och hur respektive bevis uppfyller beviskraven. Dessa håller på att kartläggas inom EU. I bevistjänstekatalogen finns information om var beviset finns, det vill säga vilken behörig myndighet som ska ta emot bevisförfrågan.

Bevisproducenter behöver lägga upp information om sig själva och metadata om beviset, inklusive vilken tillitsnivå på eIDAS-identifiering som krävs för hämtning. Beviskonsumenter behöver inte lägga in information om sina beviskrav i EU:s gemensamma tjänster, men har möjlighet att göra det. Inmatningen sker i ett verktyg som EU-kommissionen har tagit fram, och kommer att ske tillsammans med Digg när det är dags att ansluta till det tekniska systemet.

I EU:s gemensamma tjänster finns även ett semantiskt register (Semantic repository) som är under uppbyggnad.

Bevistjänst (datatjänst)

Bevisproducenter som behöver dela bevis behöver göra sina bevistjänster tillgängliga för förhandsgranskningstjänsten.

Enligt artikel 1.12 i genomförandeförordningen definieras bevistjänst som en ”teknisk tjänst genom vilken en bevislämnande part hanterar begäranden om bevis och sänder bevis.” Bevistjänster är alltså olika typer av tekniska gränssnitt som en bevisproducent tillhandahåller för att kunna dela bevis via det tekniska systemet.

Ni behöver tillgängliggöra er bevistjänst för Datatjänst och förhandsgranskning genom att implementera API:et intermediation-SE vilket definieras av Digg.

I vilka format kan bevisen tillhandahållas?

Bevis kan utbytas via det tekniska systemet både i ostrukturerat (visuellt) format, såsom PDF-dokument och bilder, eller i strukturerat (maskinläsbart) format.

För strukturerade format behöver du som bevisproducent även tillhandahålla bevisen i visuellt format, med undantag för de fall då beviset följer en EU-gemensam standard. I det fallet räcker det med att tillhandahålla det strukturerade beviset. Standarderna för strukturerade bevis bygger vidare på existerande sektorsspecifika informationsutbyten inom EU.

Bilder

  • image/jpeg
  • image/png
  • image/svg+xml

Strukturerat data

  • application/json
  • application/xml

Ostrukturerat data

  • application/pdf
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: