Bilaga B: Utgivning av e-legitimation till underåriga

Bilaga B till ”Vägledning för utfärdare: Uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation.”

1. Inledning

E-legitimationer kan ges ut till barn och ungdomar som är under arton år, det vill säga de som är underåriga. Någon undre åldersgräns för när e-legitimationer får ges ut finns inte, men får anses kräva att den underårige har nått behövlig förståndsmognad.

2. Förmyndarens godkännande krävs

Den som är underårig kan dock inte själv ingå avtal om att få en e-legitimation, det kräver förmyndarens godkännande. För barn som står under vårdnad av bägge föräldrarna är dessa förmyndare, och förmyndarskapet ska i princip då alltid utövas gemensamt. Det innebär att i förekommande fall ska båda föräldrarna lämna godkännande om att ingå avtal om en e-legitimation, innan sådant avtal blir bindande och en e-legitimation kan börja brukas.

Det är dock tänkbart att ge ut e-legitimationer till underåriga med stöd av andra regleringar som ersättning till nämnda avtal. Det kan till exempel vara aktuellt inom skolväsendet. Idag tillhandahålls eleverna vanligen användarnamn och lösenord, utan att några särskilda förvecklingar uppstår kring detta. Att kräva samtliga förmyndares inblandning kan antas innebära en betydande administrativ börda, samtidigt som det kan ifrågasättas om förutsättningarna ändras bara för att lösenordet byts ut mot en e-legitimation. Av denna anledning finns inget uttryckligt krav i Tillitsramverket att det ska ingås ett avtal mellan utfärdaren och innehavaren av en e-legitimation. Det åligger dock utfärdaren att finna hållbara juridiska lösningar för den planerade utgivningen till underåriga.

3. Förlitande parts ansvar

Att en underårig erhåller en e-legitimation innebär inte att ett generellt godkännande lämnas för den underårige att vidta rättshandlingar med stöd av e-legitimationen. Den som tillhandahåller en e-tjänst där underåriga ges tillträde genom användning av en e-legitimation har därför att bedöma vilka åtgärder den underårige kan vidta och i vilken mån dessa även kräver förmyndarens godkännande.

Hänsyn måste också tas till de risker som föreligger att den underåriges e‑legitimation missbrukas, till exempel av en vårdnadshavare. Ett barn kan knappast förväntas värja sig mot en förälders begäran att lämna över dennes e‑legitimation och personliga kod. Ger vårdnadshavaren sig ut för att vara den underårige genom att använda dennes e-legitimation är detta dock straffbart, oavsett om den underårige vet om handlingen och samtyckt till den (jmf. 15 kap 12 § BrB om missbruk av urkund). Risker av detta slag kan bland annat uppträda om en vårdnadshavare skulle bruka den underåriges e-legitimation för att ta del av uppgifter för vilka det råder sekretess i förhållande till vårdnadshavaren enl. 12 kap. 3 § OSL.

Det kan heller inte alltid förutsättas att ansvar kan utkrävas av den underårige i den mån denne bryter mot aktsamhetskraven eller andra villkor förknippade med användning och hantering av en e-legitimationen. Ansvar gäller som regel endast om det är skäligt med hänsyn till ålder och mognad. Det innebär sammantaget att e-legitimationer utgivna till underåriga endast kan användas i erbjudna e-tjänster då riskerna för missbruk är särskilt låga.

4. Utgivning av e-legitimationer till underåriga under 16 år

Mot bakgrund av detta och för att underlätta för underåriga under 16 år att få e-legitimationer, får ett förenklat distansförfarande tillämpas vid utgivning till underåriga under 16 år som innebär att tillhandahållandet får ske genom vårdnadshavaren. En sådan rutin kan tillämpas eftersom riskerna för missbruk från vårdnadshavares sida ändå måste beaktas enligt ovan.

5. Utökad rättshandlingsförmåga från 16 år

När den underårige fyllt 16 år sker emellertid en viss utvidgning av dennes rättshandlingsförmåga. Den underårige får då förfoga över egen arbetsinkomst och sådana medel denne själv satt in på ett konto i en bank eller ett kreditmarknadsföretag. Den underårige kan även bedriva näringsrörelse med tillstånd från förmyndaren, och får företa sådana rättshandlingar som faller inom området för rörelsen. Samtidigt kan det förväntas att en 16-åring förmår att i större utsträckning skydda sin e-legitimation, även gentemot en vårdnadshavare.

Av denna anledning ska utgivning och tillhandahållande av e-legitimationer till underåriga som fyllt 16 år ske fullt ut i enlighet med tillitsramverkets regler på samma sätt som för myndiga. Utfärdare bör då den underårige passerar åldersgränsen informera om utgivna och giltiga e-legitimationer samt erinra om de villkor och aktsamhetskrav som gäller för dessa. Som alternativ till att informera kan e-legitimationen också spärras och en ny ges ut.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: