Bilaga C: Utgivning av e-legitimation till icke-bofasta

Bilaga C till ”Vägledning för utfärdare: Uppfyllande av tillitsramverkets krav för Svensk e-legitimation.”

1. Inledning

Tillitsramverket för Svensk e-legitimation vilar i grunden på den svenska folkbokföringen och att den som ansöker om en e-legitimation har ett svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer.

Personer som vistas tillfälligt i Sverige, eller av andra anledningar inte kunnat erhålla svenskt personnummer eller styrkt samordningsnummer, kan således inte heller skaffa en Svensk e-legitimation.

Dessa personer har emellertid ofta också ett behov av att kunna identifiera sig elektroniskt och att utföra ärenden gentemot myndigheter och andra parter. För detta ändamål har Digg inrättat en särskild tillämpning av tillitsramverkets regler och utgör en separat kategori av e-legitimationer, vid sidan om Svensk e‑legitimation.

2. E-legitimation för icke-bofasta på tillitsnivå 2 och 3

Den som innehar en utländsk legitimationshandling vars äkthet och giltighet kan verifieras på ett säkert sätt kan tilldelas en e-legitimation för icke-bofasta av tillitsnivå 2 eller 3 genom att tillämpa vissa undantag från reglerna i Tillitsramverket för Svensk e-legitimation. Dessa e-legitimationer får inte bära kvalitetsmärket eller i övrigt benämnas Svensk e-legitimation. Utgivningen och hanteringen av dem kan ändå granskas och godkännas av Digg, så att dessa får en officiell prägel.

Det undantag som då får tillämpas under dessa omständigheter avser K5.7, där denna bestämmelse istället ska tillämpas med följande lydelse:

En ansökan om en e-legitimation ska knytas till förnamn, efternamn, födelsedatum och nationalitet, samt de uppgifter som i övrigt är nödvändiga för att utfärdaren ska kunna tillhandahålla sådan e-legitimation.

Vissa andra av tillitsramverkets krav som innefattar att inhämta uppgifter från officiellt register kan behöva uppfyllas på annat sätt, till exempel vid tillhandahållandet av e-legitimationshandlingen. Det kan innebära att verifiera andra kontaktuppgifter, till exempel genom en arbetsgivare eller genom att sökanden kan visa upp hyres- eller köpeavtal för bostad som också kan verifieras mot den som upprättat handlingen. Utländska pass ska också spärrkontrolleras mot det land som givit ut passet eller mot Interpol.

Kraven kan uppfyllas på tillitsnivå 2 eller 3, men inte på tillitsnivå 4 då såväl identifiering som tillhandahållande får ske på något svagare grunder. Dessa e-legitimationer får heller inte ingå i det av Sverige enligt eIDAS-förordningen anmälda systemet för elektronisk identifiering för användning i utländska e-tjänster.

Vidare ska identitetsintyg som ställs ut grundat i identifiering med sådana e-legitimationer märkas med de särskilda tillitsnivåer för icke-bofasta som inrättas i det tekniska ramverk som Digg har publicerat.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: