10. Tillsynsarbete och övervakning

Digg granskar digital offentlig service som tillhandahålls av en offentlig aktör för att se om den lever upp till de krav som finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Digg ska enligt 16 § DOS-lagen, 6 § förordningen, bedriva tillsyn. Tillsynsarbetet sker till följd av övervakning eller anmälningar.

Digg och tillsynsarbete

Digg kommer i ett första skede informera berörd offentlig aktör att tillsyn är påbörjad.

Efter granskning lämnar Digg ett protokoll över brister som har identifierats. Digg påpekar i samband med detta om att aktören inom en viss tidsram ska ha åtgärdat bristerna.

Det formella påpekandet skickas i enlighet med 19 § DOS-lagen.

Rapport om övervakningsarbete

Diggs övervakningsarbete styrs av EU-kommissionens genomförandeakter. En första rapport avseende övervakning ska överlämnas från Digg till EU-kommissionen senast den 23 december 2021, därefter ska en rapport lämnas vart tredje år.[1]

Digg har rätt att få upplysningar för att utöva tillsyn

I 6 § förordningen framgår att Digg har en rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för att utöva tillsyn. Bestämmelsen innebär att offentliga aktörer är skyldiga att lämna uppgifter till Digg obeaktat eventuella sekretessbestämmelser.[2]

Föreläggande och sanktioner

Enligt 19 § 1 st. DOS-lagen ska Digg genom påpekande eller liknande förfaranden försöka åstadkomma rättelser avseende tillgänglighetsbrister hos offentliga aktörer.

Föreläggande att vidta åtgärder

I 2 st. framgår att om insatserna inte leder till rättelse får Digg besluta om att förelägga aktören att vidta åtgärder för att uppfylla kraven. Om föreläggande inte uppnår effekt kan Digg, enligt 3 st. på nytt lämna ett föreläggande, förenat med vite.

Föreläggande förenat med vite

Vid förelägganden med vite tillämpas lagen (1985:206) om viten (viteslagen). I 3 § viteslagen framgår att vitet ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden, och till omständigheterna i övrigt, kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Med andra ord ska det inte vara ekonomisk gynnsamt för en offentlig aktör att förhala tillgänglighetsarbetet.

Viten kan inte riktas mot staten. Lagstiftaren har emellertid utgått från att statliga myndigheter ändå kommer infinna sig i påpekanden från tillsynsmyndigheten.[3]

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: