eDelivery

Nationellt och internationellt behöver det vara möjligt att utbyta information mellan organisationer på ett säkert och standardiserat sätt. eDelivery är ett europeiskt byggblock som gör det möjligt. Digg lanserade i mars 2022 en nationell plattform som baseras på eDelivery och stödjer digital samverkan och informationsutbyte mellan organisationer inom den offentliga sektorn. Det inkluderar även privata aktörer med uppdrag inom den offentliga sektorn. Den första tillämpningen som använder plattformen är säker digital kommunikation (SDK).

Svensk plattform för informationsutbyte

En nationell plattform bidrar till att information och dokument kan utbytas på ett standardiserat, säkert, interoperabelt och tillitsfullt sätt mellan aktörer i deras digitala samverkan.

Fördelar med plattformen

Minskar kostnader

Då EU och Digg tar ansvar för plattformen minskar detta kostnader för enskilda aktörer. Plattformen möjliggör stordriftsfördelar då en accesspunkt (nod) kan stödja flera deltagare vilket sänker kostnader för enskilda parter.

Effektivt informationsutbyte

Plattformen möjliggör att snabbt kunna integrera sig mot andra aktörer. Plattformen bygger på standarder och med Diggs ramverk och specifikationer behöver man inte uppfinna hjulet själv.

Systemisk tillit med rätt säkerhet

Plattformen stödjer olika säkerhetsnivåer för att deltagarna skall kunna känna sig trygga utifrån sina behov.

Många användare

Många länder och aktörer använder eDelivery, vilket förenklar integration på sikt.

Återanvändning

En organisation kan återanvända accesspunkter och plattformen för olika verksamhetsbehov och samverkansuppdrag. Det går också att återanvända erfarenheter från andra projekt och organisationer. Plattformen är framtagen för nationella behov och ska inte blandas ihop med internationella projekt där man också använder eDelivery. Användning av eDelivery kan konfigureras på olika sätt med varierande säkerhetsåtgärder.

Federationer

En federation är en grupp aktörer som inom samverkansuppdrag utbyter information med varandra. Säker digital kommunikation (SDK) utgör en sådan federation som är godkänd av Digg.

Att bli Accesspunktsoperatör

eDelivery bygger på en så kallad 4-hörnsmodell som innebär att information och meddelanden utväxlas genom accesspunkter. En organisation som har tillgång till en accesspunkt kan då skicka meddelanden till andra deltagare i samma federation och dess eDelivery nätverk. På det sättet får deltagaren tillgång till alla som är med i samma plattform och federation.

Den som ansvarar för accesspunkten kallas för Accesspunktsoperatör och måste genomföra tester och godkännas av Digg för att kunna delta och agera i den nationella plattformen. Både offentliga aktörer och privata tjänsteleverantörer kan bli godkända som Accesspunktsoperatörer.

Företag som vill bli Accesspunktsoperatörer och erbjuda accesspunktfunktionen som en tjänst kan se fördelar såsom:

 • Förenkla anslutning för sina kunder.
 • Ge kunder möjlighet att fokusera på verksamhetsprocesser istället för tekniken.
 • Möjlighet att återanvända rutiner, kunskap och lösningar ifrån olika projekt/federationer.
 • Bygga kompetens och expertis inom ett område som växer.
 • Privata leverantörer har möjlighet tjäna pengar med att leverera effektiva tjänster för sina kunder.

Beställ informationspaket

För dig som är intresserad av plattformen rekommenderar vi att du beställer ett informationspaket som innehåller information om vad plattformen är och hur du kan använda den. Skicka ett mail med beställning av informationspaketet till info@digg.se. Ange om du vill ha informationspaketet för PC eller Mac.

Nytt informationspaket, version 1.1

En ny version av informationspaketet för plattform för eDelivery finns tillgänglig från 2022-12-09. Den nya versionen innehåller bland annat förtydliganden av olika aktörers ansvar inom plattformen, samt principer och rekommendationer för systematiskt riskbaserat informationssäkerhetsarbete. I version 1.1 förtydligas tekniska säkerhetsåtgärder och hanteringen av vissa funktioner. Exempelvis supportrutiner samt fel- och incidenthantering. För mer information om detta, kontakta info@digg.se.

Informationspaketet innehåller:

 • Ramverk – samlad beskrivning av de beståndsdelar som ingår i ramverket för plattformen och dess federationer.
 • Plattform – beskrivning av hur plattformen fungerar.
 • Specifikationer – beskrivning av regler, rutiner, tekniska specifikationer, miljöer. Ansvarsförhållanden och vilket stöd man kan få från Digg.
 • Avtalsmodell.

Plattformsgodkända accesspunktsoperatörer

Privata accesspunktsoperatörer som tillhandahåller accesspunkter.

Accesspunktsoperatör

Datum för godkännande

Transportmodeller

Crediflow AB

2022-06-29

Bas och Utökad bas

Ida Infront AB

2023-11-30

Bas och Utökad bas

Meaplus AB

2022-10-07

Bas och Utökad bas

SecureAppbox AB

2023-04-04

Bas och Utökad bas

CGI Sverige AB

2024-02-14

Bas och Utökad bas

Offentliga aktörer som utgör en egen accesspunkt.

Accesspunktsoperatör

Datum för godkännande

Transportmodeller

Arbetsförmedlingen

2022-10-20

Bas och Utökad bas

Försäkringskassan

2023-05-04

Bas och Utökad Bas

Göteborgs stad

2024-01-31

Bas och Utökad Bas

Lidingö stad

2023-06-21

Bas och Utökad Bas

Region Gotland

2022-10-07

Bas och Utökad bas

Skövde kommun

2023-01-31

Bas och Utökad bas

Sundbybergs stad

2024-01-16

Bas och Utökad bas

Västra Götalandsregionen

2023-09-20

Bas och Utökad bas

Transportmodell Bas

Specifikation av regler, rutiner och specifikationer som styr hur utbyte av information och meddelanden sker i en miljö.

Denna transportmodell inbegriper en arkitekturstil, 4-hörnsmodell där accesspunkter förmedlar meddelanden mellan deltagare samt att kvittenser lämnas frän avsedd mottagare avseende mottagande av meddelanden.

Transportmodell Utökad Bas

Denna transportmodell bygger ut ”Transportmodell – Bas” genom att lägga till signering och kryptering av deltagares meddelanden.

Ett plattformsgodkännande innebär att:

 1. Accesspunktsoperatören har försäkrat att dess organisation och programvara är följsam mot plattformens ramverk med regler, rutiner och specifikationer.
 2. Accesspunktsoperatören har kvalificerat sig för ett plattformsgodkännande genom att utföra testfall enligt instruktioner i ”Accesspunktsoperatör – Testfall för plattformsgodkännande”.
 3. Digg har granskats och godkänt Accesspunktsoperatören enligt gällande granskningskriterier för plattformsgodkännande av Accesspunktsoperatörer.
 4. Digg har tecknat ett anslutningsavtal med Accesspunktsoperatören.
 5. Plattformsgodkännande ger möjlighet för Accesspunktsoperatören att verka i plattformen. En federation kan ha krav utöver plattformskraven.
 6. Ett plattformsgodkännande ges per transportmodell enligt ramverket för plattformen.
 7. För att bli ansluten till SDK federationens produktionsmiljö krävs att Accesspunktsoperatören är plattformsgodkänd av Digg. SDK har tilläggskrav att utöver plattformsgodkännande stödja mTLS och Digg genomför det testerna på uppdrag av SDKs federationsägare.

Det är viktigt att det blir hög tillit för aktörerna som använder plattformen och Digg stödjer det med kvalitetsgranskningar av Accesspunktsoperatörer. En deltagande organisation kan ha egna krav på en Accesspunktsoperatör och dess accesspunktstjänst som hanteras separat mellan parterna.

Säker digital kommunikation

I dag är tjänsten Säker digital kommunikation (SDK) den enda svenska federation som nyttjar plattformen eDelivery. Läs mer om SDK på länken nedan.

Säker digital kommunikation

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: