Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)

DIGG har fått i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL). DIGITAL är ett nytt EU-program som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Här hittar du information om programmet och dess fem specifika mål.

Programmet pågår under 2021-2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro och syftar till att stödja den inre marknaden genom att bygga kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden.

Därför behövs DIGITAL

Europa behöver DIGITAL för att:

  • konkurrera globalt
  • nå skalfördelar genom gemensamma investeringar
  • återfå kontrollen över Europas värdekedjor och säkra Europas strategiska autonomi
  • bättre kunna möta Europas ekonomiska och samhälleliga utmaningar
  • säkerställa bred användning av digitala teknologier i alla Europas regioner.

Programmets fem specifika mål

Programmet kommer att finansiera projekt inom fem specifika mål med en föreslagen budget för 2021–2027. Här kan du läsa mer om respektive mål:

Högpresterande datorsystem (HPC) ska bygga upp och stärka EU:s kapacitet för superdatorer- och databehandling. Bland annat genom att öka tillgängligheten och bredda användningen av superdatorer inom områden av allmänt intresse som hälsa, miljö, säkerhet och industri. Målgruppen för HPC är främst forskarsamhället, näringsliv och offentlig sektor. Förvärv av superdatorer är avsedd för att säkra unionens försörjningssystem och bidra till införande av tjänster för simulering, visualisering och prototypframställning.

Åtgärderna inom målet högpresterande datorer kommer att genomföras främst via EuroHPC, European High-Performance Computing Joint Undertaking

.

EuroHPC (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet ingår i LUMI-konsortiet som tillsammans med Finland och sex andra länder ska bygga en superdator i Kajaani Finland. Satsningen ger stora möjligheter för svensk forskning och innovation genom att till exempel simulera biologiska molekyler, konstruera storskaliga AI-system och modellera klimatförändringar.

Nu ska superdatorn LUMI byggas (vr.se) Länk till annan webbplats.

Programmet DIGITAL kommer att öppna upp för företag och offentliga förvaltningar att använda artificiell intelligens genom att stärka och stödja befintliga anläggningar för testning och experiment (TEF) inom områden som hälsa, tillverkning, smarta städer och samhällen samt jordbruk. Eftersom data driver utvecklingen av AI, syftar DIGITAL också till att skapa ett europeiskt datautrymme och underlätta säker åtkomst till och lagring av stora datamängder samt pålitlig och energieffektiv molninfrastruktur.

Programmet kommer även bygga upp nätverk mellan anläggningarna för AI mellan medlemsstaterna och uppmuntra deras samarbete.

Inom området cybersäkerhet är ett av målen med DIGITAL att stärka cybersäkerhetssamordningen mellan medlemsstaterna. Det kommer att ske genom gemensam utbyggnad och upphandling av avancerad utrustning, verktyg och datainfrastrukturer. Finansieringen kommer också att gå till att stödja en bred användning av kapacitet för cybersäkerhet i hela ekonomin. Detta inkluderar att förstärka avancerade färdigheter och kapacitet inom medlemsstaterna och skapa en enhetligt hög säkerhetsnivå för nät- och informationssystem inom den privata sektorn.

Åtgärderna inom cybersäkerhet ska främst genomföras genom EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning. För Sveriges del har MSB fått i uppdrag att bygga upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet.

Uppdrag till MSB gällande nationellt samordningscenter (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

DIGITAL kommer att finansiera utformning och genomförande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet samt högpresterande datorer (HPC). Det gäller även utbildningar för befintlig arbetskraft. Stöd kommer även att utgå till arbetsplatser i företag och forskningscentra där avancerad digital teknik utvecklas eller används samt stöd till den digitala omvandlingen av utbildningssektorn på europeisk nivå.

Målet ska stödja den offentliga sektorn och andra områden som hälso-och sjukvård, utbildning, rättsväsendet, tullväsendet, transport, mobilitet, energi, miljö, kulturella och kreativa sektorer att på ett effektivt sätt få tillgång till den senaste digitala tekniken, såsom HPC, AI och cybersäkerhet. En möjliggörare för detta arbete är de Europeiska Digitala Innovations Hubbarna – EDIH som bland annat ska hjälpa små och medelstora företag samt offentlig sektor i sin digitala transformation av processer, produkter och tjänster.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att koordinera arbetet med digitala innovationshubbar och de europeiska digitala innovationshubbarna, EDIH, som finns i Sverige.

Tillväxtverkets uppdrag (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Synergier med andra EU program

Programmet för ett digitalt Europa utgör ett komplement till en rad andra program som stöder den digitala omvandlingen som Horisont Europa och de digitala aspekterna av Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2).

Vinnova

Verket för innovationssystem - Vinnova är nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa.

Vinnova.se Länk till annan webbplats.

PTS

Post-och telestyrelsen – PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar till fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2). PTS ansvarar även för uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (pts.se) Länk till annan webbplats.

Regeringsuppdrag

Regeringen har gett DIGG i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027.

Samordning av programmet för ett digitalt Europa

Informationsträffar om programmet

I samband med att nya utlysningar och upphandlingar öppnar i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) arrangerar EU-kommissionen tematiska informationsträffar om dessa. Här samlar vi länkar till kommande informationsträffar.

Informationsträffarna är gratis och hålls på engelska. I allmänhet är de öppna för alla intresserade att delta i, även digitalt.

Det är rekommenderat för organisationer som överväger att söka i en DIGITAL-utlysning att delta i relevant informationsträff. Förutom mer djupgående information om innehåll och krav i utlysningen erbjuder träffarna ofta möjlighet att hitta projektparter från andra länder.

Informationsträff 20 oktober 2022

Partner for DIGITAL Skills 3: Infoday and pitching event Länk till annan webbplats.

Informationsträff 18 okrober 2022

Info Day for Data Space for Smart Communities (Deployment) Länk till annan webbplats.

Dokument och länkar

Kontakt

DEP-Digital@digg.se

Senast uppdaterad: