Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL)

DIGITAL är ett EU-finansieringsprogram som ska forma och stödja den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi. Här hittar du information om programmet och dess olika inriktningar. Digg har i uppdrag att ansvara för samordningen av programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL).

Programmet pågår under 2021-2027 med en totalbudget på 7,6 miljarder euro och syftar till att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU med fokus på att underlätta bred användning av digital teknik och sätta resultat från forskning på marknaden.

Programmets utlysningar och upphandlingar är riktade till ett brett spektrum av intressenter: företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer.

DIGITAL kompletterar andra EU-finansieringsprogram, såsom Horisont Europa-programmet för forskning och innovation och Fonden för ett sammanlänkat Europa för digital infrastruktur samt strukturfonderna.

DIGITAL ska stärka EU:s förutsättningar

Genom att

  • konkurrera globalt
  • nå skalfördelar genom gemensamma investeringar
  • återfå kontrollen över Europas värdekedjor och säkra Europas strategiska autonomi
  • bättre kunna möta Europas ekonomiska och samhälleliga utmaningar
  • säkerställa bred användning av digitala teknologier i alla Europas regioner.

Ett program med olika inriktningar

Programmet har sex huvudinriktningar, specifika mål, inom vilka projekt och upphandlingar finansieras. Här kan du läsa mer om respektive mål:

Högpresterande datorsystem (HPC) ska bygga upp och stärka EU:s kapacitet för superdatorer- och databehandling. Bland annat genom att öka tillgängligheten och bredda användningen av superdatorer inom områden av allmänt intresse som hälsa, miljö, säkerhet och industri. Målgruppen för HPC är främst forskarsamhället, näringsliv och offentlig sektor. Förvärv av superdatorer är avsedd för att säkra unionens försörjningssystem och bidra till införande av tjänster för simulering, visualisering och prototypframställning.

Åtgärderna inom målet högpresterande datorer kommer att genomföras främst via EuroHPC, European High-Performance Computing Joint Undertaking

EuroHPC (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vetenskapsrådet ansvarar för Sveriges åtaganden i EuroHPC. ENCCS är ett nationellt centrum som stödjer industri, akademi och offentlig förvaltning med att använda och få tillgång till HPC.

The Swedish EuroCC Hub for High-Performance Computing (enccs.se) Länk till annan webbplats.

Programmet DIGITAL öppnar upp för företag och offentliga förvaltningar att använda artificiell intelligens genom att stärka och stödja befintliga anläggningar för testning och experiment (TEF) inom områden som hälsa, tillverkning, smarta städer och samhällen samt jordbruk. Eftersom data driver utvecklingen av AI, syftar DIGITAL också till att skapa ett europeiskt dataområde och underlätta säker åtkomst till och lagring av stora datamängder samt pålitlig och energieffektiv molninfrastruktur.

Exempel på resurser med finansiering från DIGITAL är:

Data Spaces Support Center skapar praxis för att påskynda bildandet av europeiska dataområden som en avgörande del av digital transformation på alla områden.

DSSC – Data Space Support Centre (dssc.eu) Länk till annan webbplats.

Den europeiska AI-on-demand (AIOD) plattformen underlättar kunskapsutbyte för det europeiska AI-communityt.

Home Page | AI-on-Demand (ai4europe.eu) Länk till annan webbplats.

Inom området cybersäkerhet är ett av målen med DIGITAL att stärka cybersäkerhetssamordningen mellan medlemsstaterna. Det sker genom gemensam utbyggnad och upphandling av avancerad utrustning, verktyg och datainfrastrukturer. Finansieringen går också till att stödja en bred användning av kapacitet för cybersäkerhet i hela ekonomin. Detta inkluderar att förstärka avancerade färdigheter och kapacitet inom medlemsstaterna och skapa en enhetligt hög säkerhetsnivå för nät- och informationssystem inom den privata sektorn.

NCC-SE är Sveriges nationella samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet. NCC-SE främjar EU-medel för ekonomiskt stöd som svenska forskningsinstitut, företag och myndigheter har möjlighet att söka för forsknings- och innovationsprojekt inom cybersäkerhet.

Om NCC-SE (msb.se) Länk till annan webbplats.

DIGITAL finansierar utformning och genomförande av specialiserade program och praktikplatser för framtida experter inom viktiga kapacitetsområden som data och AI, cybersäkerhet samt högpresterande datorer (HPC). Det gäller även utbildningar för befintlig arbetskraft. Stöd utgår även till arbetsplatser i företag och forskningscentra där avancerad digital teknik utvecklas eller används samt stöd till den digitala omvandlingen av utbildningssektorn på europeisk nivå.

På EU:s Digital Skills and Jobs Platform presenteras europeiska projekt och initiativ inom digitala färdigheter

Digital Skills and Jobs Platform (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Målet stödjer den offentliga sektorn och andra områden som hälso-och sjukvård, utbildning, rättsväsendet, tullväsendet, transport, mobilitet, energi, miljö, kulturella och kreativa sektorer att på ett effektivt sätt få tillgång till den senaste digitala tekniken, såsom HPC, AI och cybersäkerhet.

Exempel på resurser med finansiering från DIGITAL är:

Joinup är en plattform för att dela och återanvända IT-lösningar och god praxis, samt underlätta kommunikation och samarbete kring offentliga IT-projekt över hela Europa.

Joinup (europa.eu) Länk till annan webbplats.

DIGITAL Building blocks är standardbaserade öppna och återanvändbara digitala lösningar som möjliggör grundläggande funktioner, såsom pålitlig autentisering och säkert datautbyte.

Digital Homepage (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Safer Internet Centre arbetar med att öka barns trygghet på nätet genom att ge kunskap och stöd till barn och unga, vårdnadshavare och professionella.

Safer Internet Centre - Statens medieråd (statensmedierad.se) Länk till annan webbplats.

De Europeiska digitala innovationshubbarna – EDIH hjälper små- och medelstora företag samt offentlig sektor i sin digitala transformation av processer, produkter och tjänster.

Tillväxtverket har fått i uppdrag att koordinera arbetet med de Europeiska digitala innovationshubbarna i Sverige.

Europeiska digitala innovationshubbar i Sverige - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

Europeiska nätverket för digitala innovationshubbar (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Inom området halvledare ska DIGITAL möjliggöra utveckling och införande av avancerad halvledarteknik. Det ska göras genom att bygga upp designkapacitet, utveckla pilotlinjer, påskynda utvecklingen av kvantchip samt genom ett nätverk av kompetenscentrum.

Åtgärderna inom målet halvledare genomförs av det europeiska gemensamma företaget för halvledare, Chips Joint Undertaking.

Chips JU · Starter Portal (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vinnova ansvarar för Sveriges åtaganden in Chips Joint Undertaking.

Chips Joint Undertaking – för konkurrenskraft inom halvledare | Vinnova Länk till annan webbplats.

 

Aktuellt inom DIGITAL

Informationsträffar om programmet

I samband med att nya utlysningar och upphandlingar öppnar i programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) arrangerar EU-kommissionen tematiska informationsträffar om dessa. Här samlar vi länkar till kommande informationsträffar.

Informationsträffarna är gratis och hålls på engelska. I allmänhet är de öppna för alla intresserade att delta i, även digitalt.

Det är rekommenderat för organisationer som överväger att söka i en DIGITAL-utlysning att delta i relevant informationsträff. Förutom mer djupgående information om innehåll och krav i utlysningen erbjuder träffarna ofta möjlighet att hitta projektparter från andra länder.

Film: Nya utlysningar i EU:s program för ett digitalt Europa 2024 (23 minuter)

I den här filmen informerar vi om nya utlysningar av projektbidrag för europeiska samarbetsprojekt.

Söka finansiering från DIGITAL

Vi hjälper och guidar er som vill söka finansiering inom DIGITAL. Vi kan svara på frågor och berätta vilket stöd ert projekt kan få. Ni ansöker sedan om finansiering på EU-kommissionens webbplats.

För att söka pengar inom programmet behöver ni i de flesta fall samarbeta med andra organisationer inom EU.

Hjälp och stöd att ansöka

Det finns mycket hjälp att få om ni har frågor eller behöver hjälp. Diggs nationella kontaktpunkt svarar gärna på frågor och hjälper er med strategiska råd för er ansökan.

EU-kommissionens Online Manual - Online Manual - Funding Tenders Opportunities (europa.eu) Länk till annan webbplats. presenterar hur man ansöker om finansiering, vad som kommer att hända efter ansökningstidens utgång och ger vägledning för uppstart och genomförande av projekt.

Ansök projektfinansiering från DIGITAL

Ni söker finansiering inom DIGITAL på EU-kommissionens webbplats, som kommer att uppdateras så snart utlysningarna är beslutade. Där kommer ni att hitta alla öppna utlysningar samt detaljerad information om programmet och om hur ni ansöker.

Att ansöka i DIGITAL görs i fyra huvudsakliga steg:

1. Hitta en passande utlysning och projektparter

EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu). Länk till annan webbplats. portal innehåller information om aktuella utlysningar i alla EU-finansieringsprogram, inklusive DIGITAL. Det är viktigt att du läser utlysningstexten.

Utlysningar inom högpresterande datorsystem hittas enklast via EuroHPC JU (eurohpc-ju.europa.eu). Länk till annan webbplats.

Flera av utlysningarna kräver samarbete mellan aktörer. Första steget i ansökningsprocessen blir då att identifiera partners som man kan bilda ett konsortium med så att ansökan sammantaget uppfyller de krav som EU ställer och vad man vill uppnå. EU har en egen söktjänst som gör det möjligt att identifiera potentiella partners. Partner Search (europa.eu). Länk till annan webbplats.

2. Registrera er

Användare av EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu). Länk till annan webbplats. portal måste ha ett EU-inloggningskonto för att logga in på portalen.

Om du vill delta i en ansökan behöver din organisation vara registrerad och ha en 9-siffrig Participant Identification Code (PIC). Verifieringsprocessen sker i två steg genom EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu). Länk till annan webbplats. portal.

3. Skriv ansökan

Fyll i de ansökningsformulär som finns i inlämningssystemet. Alla projektparter i ett konsortium skriver en gemensam ansökan.

Hos Digg, MSB, Tillväxtverket och Vetenskapsrådet kan du få svar på frågor och stöd i ansökningsprocessen. Mejla gärna dina frågor till oss så återkommer vi.

För utlysningar inom de specifika målen artificiell intelligens, avancerade digitala färdigheter och säkerställa bred användning av digitala teknologier kan du kontakta Digg.

För utlysningar inom det specifika målet cybersäkerhet kan du kontakta Nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) (msb.se). Länk till annan webbplats. vid MSB.

För utlysningar inom högpresterande datorsystem kan du kontakta Vetenskapsrådet (vr.se)Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. och inom halvledare Vinnova (vinnova.se) Länk till annan webbplats..

För utlysningar inom Europeiska digitala innovationshubbar kan du kontakta Tillväxtverket Digitala innovationshubbar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se) Länk till annan webbplats.

4. Lämna in ansökan

Ta hjälp av EU-kommissionens Online Manual - Online Manual - Funding Tenders Opportunities (europa.eu). Länk till annan webbplats. för att lämna in ansökan. Ansökan lämnas in av den projektpart i konsortiet som är projektkoordinator.

Samverkande myndigheter

Digg ansvarar för nationell samordning av DIGITAL tillsammans med E-hälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, Tillväxtverket, Vetenskapsrådet och Vinnova.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: