Information till kommuner

En del av den kommunala verksamheten omfattas av SDG-förordningen. Här finns information om hur Digg bedömer att kommuner berörs samt vad de behöver göra på grund av det.

Är SDG-förordningen ny för dig? Vill du veta mer?

Kommuner berörs av SDG-förordningen

Kommuner berörs av SDG-förordningen och är behöriga myndigheter. Varje kommun ansvarar själva för att analysera vilka delar av verksamheten som omfattas av SDG-förordningen. Det framgår tydligt att den kommunala nivån omfattas av förordningen. Det resonemanget går även att läsa i förarbeten till de kompletterande nationella bestämmelserna (proposition 2021/22:66 sid. 10-12).

Varje kommun ansvarar själva för att analysera vilka delar av myndighetens verksamheter som omfattas av SDG-förordningen.

Kommunernas ansvar

Enligt den kompletterande nationella lagstiftningen är behöriga myndigheter ansvariga för att tillgängliggöra information och förfaranden som faller inom deras ansvarsområden. Enligt SDG-förordningen är kommunerna i egenskap av behöriga myndigheter även skyldiga att utbyta bevis som omfattas av artikel 14 i förordningen.

Kommuner berörs av:

 • Information
 • Förfaranden
 • Bevisutbyte

Läs mer

Lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Tips på aktiviteter för kommuner

Gör en inventering

Se över vilken information och vilka tillhörande förfaranden ni har som omfattas av SDG-förordningen samt vilka krav som ställs för respektive del. Ta informationen ovan som ett stöd i det arbetet.

Det finns även övergripande stöd:

Läs mer

En gemensam digital ingång till Europa

Meddela vilka ansvarsområden ni har

Digg har en förteckning över behöriga myndigheters ansvarsområden. Meddela Digg vilka områden ni berörs av. Exempelvis E1, F6, N1 eller X1.

Läs mer

Säkerställ att er information uppfyller kraven i förordningen och länkas till youreurope.eu

 • Krav på webbsidor med SDG-information:
 • Uppfylla kvalitetskraven som anges i artikel 9 och 10 i SDG-förordningen.
 • Informationen ska vara på engelska.
 • Your Europe-logotypen ska finnas på varje webbsida som har SDG-information.
 • Användarstatistik ska samlas in på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
 • Möjlighet till användaråterkoppling ska finnas på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
 • Webbsidor med SDG-information ska vara taggade med metadata och länkar ska vara upplagda i EU-kommissionens dashboard/kontrollpanel.

Kontakta oss när ni är redo att länka er information till youreurope.eu så hjälper vi er med processen.

Läs mer

Tillhandahålla information

Se över att ni är ansluten till eIDAS

Ni som redan är ansluten till eIDAS kan hoppa över det steget.

Läs mer

Erbjud inloggning med utländska e-legitimationer (eIDAS)

Se över att ni uppfyller kraven på icke-diskriminering

Både förfaranden som omfattas av bilaga I och bilaga II ska uppfylla kraven för att anses vara icke-diskriminerande.

Läs mer

Anpassa förfarandet och följ kraven

Håll er uppdaterade om löpande händelser på dela.digg.se och Digg forum

Om du behöver tillgång till dela.digg.se kan du mejla oss på sdg@digg.se

Samarbeta gärna med andra kommuner

Mycket av arbetet som görs i kommunerna kan hjälpa andra kommuner i sitt arbete. Om ni kan tänka er att dela med er av något kontakta oss gärna på sdg@digg.se

Vilken information ska kommuner tillhandahålla?

Information som omfattas av SDG-förordningen ska uppfylla vissa krav. Det gäller både:

 • Information om rättigheter, skyldigheter och regler,
 • Information om vilka förfaranden ni har samt hur dessa fungerar.

Varje kommun ansvarar själva för att analysera vilka delar av myndighetens verksamheter som omfattas av SDG-förordningen. De områdena där Digg i dagsläget ser att kommuner berörs, är följande:

 • Utbildningssystem i en annan medlemsstat, även förskoleverksamhet och barnomsorg, grundskola och gymnasium, högre utbildning och vuxenutbildning (Bilaga I - E1),
 • Rättigheter och villkor i samband med flytt till omsorgsboende (Bilaga I - F6),
 • Erhålla licenser, godkännande eller tillstånd för att starta och driva ett företag (Bilaga I - N1),
 • Starta företag och bedriva affärsverksamhet (Bilaga II – J -X1).

Det utesluter inte att flera områden kan omfattas utifrån SDG-förordningens nuvarande formulering. Det kan även komma att göras tillägg i SDG-förordningen som kan träffa kommunal verksamhet.

Ett av de områden där kommuner berörs av SDG-förordningen är bilaga I informationsområde E.

E. Utbildning eller praktik i en annan medlemsstat - 1. utbildningssystem i en annan medlemsstat, även förskoleverksamhet och barnomsorg, grundskola och gymnasium, högre utbildning och vuxenutbildning

Information om rättigheter, skyldigheter och regler

Det innebär att det finns krav på att tillhandahålla information om bl.a. rättigheter, skyldigheter och regler genom den gemensamma ingången youreurope.eu. Informationen ska uppfylla artikel 9.

Exempelvis ska det tillhandahållas information om utbildningsystemet i kommunen såsom vilka skolor som finns i området. Övergripande information om det svenska skolsystemet finns på Eurydice.

Läs mer

National Education Systems (eurydice.eu) Länk till annan webbplats.

Information om förfaranden

Förfaranden som en gränsöverskridande användare behöver utföra för att utöva sina rättigheter inom detta område, t ex att ansöka om en utbildningsplats, omfattas av SDG-förordningen. Det innebär att ni ska tillhandahålla information om ansökningsförfarandet och länka det till youreurope.eu. Informationen ska uppfylla 10.

Exempelvis ska det anges hur man ansöker om en plats till förskola, grundskola och val av gymnasieutbildning.

Krav på icke-diskriminerande förfaranden

Om inhemska användare kan genomföra ansökningsförfarandet online ska även gränsöverskridande användare kunna göra det på ett icke-diskriminerande sätt och uppfylla övriga krav i artikel 13.

Utifrån exemplet ovan så ska de ansökningsförfaranden som är digitala i dagsläget gå att använda av personer från EU-länder. Det gäller både om ansökan sker via pdf, digitalt formulär eller en digital tjänst.

Läs mer

Anpassa förfarandet och följ kraven

Vilka förfaranden ansvarar kommunerna för?

SDG-förordningen omfattar samtliga förfaranden som användare behöver utföra för att kunna utöva sina rättigheter och efterleva skyldigheter på de områden av inre marknaden som anges i bilaga I samt förfaranden som anges i bilaga II.

De kan delas in i följande grupper för vilka olika krav gäller:

 • Offline förfaranden enligt bilaga I
 • Online förfaranden enligt bilaga I
 • Online förfaranden enligt bilaga II
 • Om förfarandena är offline eller online ser sannolikt olika ut från kommun till kommun. Ni behöver se över hur era förfaranden ser ut idag.

Tänk på att samtliga online förfaranden ska vara icke-diskriminerande för gränsöverskridande användare som är medborgare eller bosatta i ett annat EU-land.

Behöver förfarandena vara helt online?

Förfaranden som omfattas av bilaga II ska vara helt online, oberoende om de är det idag eller inte. Det innebär att samtliga krav i artikel 6 i SDG-förordningen ska vara uppfyllda.

Läs mer

Tillhandahålla förfaranden

Ett annat område där kommuner berörs av SDG-förordningen är bilaga II livshändelsen starta företag och bedriva affärsverksamhet.

Starta företag och bedriva affärsverksamhet - Anmälan av affärsverksamhet, tillstånd för affärsverksamhet, ändring av affärsverksamhet och avslutande av affärsverksamhet utan insolvens- eller likvidationsförfaranden

Här kan det finnas ett antal förfaranden där företag behöver göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Vägledning om vilka förfaranden som omfattas finns i EU-kommissionens vägledning Explanatory paper.

Där framgår bland annat begreppet affärsverksamhet kan likställas med förvärvsverksamhet, vilket omfattar ett stort antal förfaranden. Exempelvis omfattas förfaranden som sedan tidigare omfattas av tjänstedirektivet. Tänk på att SDG-förordningen omfattar flera förfaranden än det som anges tjänstedirektivet och kan t.ex. omfatta förfaranden som undantas i tjänstedirektivet.

Kommerskollegium kan ge stöd med vilka tjänster som omfattas av tjänstedirektivet.

Läs mer

Förfaranden helt online

Förfaranden som omfattas av bilaga II i SDG-förordningen ska kunna utföras helt online av användaren oavsett om det är möjligt för inhemska användare eller inte (artikel 6).

Läs mer

Anpassa förfarandet och följ kraven

Icke-diskriminerande förfaranden

Förfaranden som omfattas av bilaga II behöver anpassas så att om inhemska användare kan genomföra förfarandet online ska även gränsöverskridande användare kunna göra det. Det ska vara på ett icke-diskriminerande sätt och uppfylla övriga krav enligt artikel 13 i SDG-förordningen.

Läs mer

Anpassa förfarandet och följ kraven

Bevisutbyte via det tekniska systemet för bevisutbyte

Gränsöverskridande bevisutbyte kunna ske genom det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte enligt artikel 14 i SDG-förordningen.

Läs mer

Tekniska systemet för bevisutbyte

Information om rättigheter, skyldigheter och regler

I de fall er verksamhet omfattas av bilaga II starta företag och bedriva affärsverksamhet så omfattas ni sannolikt även av Bilaga I -N. Tjänster 1. erhålla licenser, godkännande eller tillstånd för att starta och driva ett företag.

Det innebär att det finns krav på att tillhandahålla information om bl.a. rättigheter, skyldigheter och regler.

Verksamt.se

Det har genomförts ett arbete för att anpassa informationssidor om kommunala förfaranden som omfattas av SDG-förordningen. Informationen är inte tillräckligt omfattande för att uppfylla samtliga krav i SDG-förordningen men ger en överblick över rättigheter, skyldigheter och regler. Det som saknas är specifik information om förfarandena, där kommuner har valt olika, såsom avgifter och handläggningstider.

Information om förfaranden

Det innebär att ni ska tillhandahålla information om hur en användare ska genomföra förfarandet samt länka den informationen till youreurope.eu.

Kostnadseffektivt införande genom centrala lösningar

För ett kostnadseffektivt införande av SDG-förordningen inom kommunal sektor ser Digg nyttan av centrala lösningar. Diggs rekommendation är att det tas fram gemensamma lösningar för kommunal sektor för att undvika att varje kommun själv måste bygga egna lösningar för att kunna efterleva SDG-förordningen.

Förstudie centrala digitala tjänster för kommunala förfaranden

Som ett led i det arbetet har Tillväxtverket, Sveriges regioner och kommuner (SKR) samt några sektorsmyndigheter och kommuner har arbetat fram en förstudie till genomförandet av SDG-förordningen,

Rapport Tillväxtverket: Förstudie om centrala digitala tjänster för kommunala förfaranden inom SDG (pdf) Länk till annan webbplats.

Förstudien har presenterats för Regeringskansliet men har än så länge inte föranlett något uppdrag om gemensamma digitala tjänster.

Behöver kommuner utbyta bevis som beviskonsumenter?

Sannolikt kommer kommuner ha förfaranden där bevisutbyte ska erbjudas via det tekniska systemet för bevisutbyte. Bevisutbyte kan t ex bli aktuell för förfaranden som omfattas av bilaga II – J starta företag och bedriva affärsverksamhet. Det kommer inte vara aktuellt att utbyta bevis inom förfaranden som omfattas av bilaga I.

Digg ser möjligheter att samordna bedömningen av vilka bevis kommuner kan behöva konsumera. Vi planerar i dagsläget olika aktiviteter för att fånga kommuners behov. Har du förslag på någon aktivitet eller vill vara med i en sådan hör gärna av dig till sdg@digg.se

Läs mer

Behov av att hämta bevis

Behöver kommuner utbyta bevis som bevisproducenter?

De bevis som hittills har identifierats att de tillhandahålls av kommuner är gymnasiebetyg. Målsättningen är att gymnasiebetyg framöver ska kunna hämtas från en central källa.

Förstudie Beda

Universitets- och högskolerådet (UHR) har genomfört en förstudie kring nationella betygsdatabasen Beda och dess användning för att uppnå ett kostnadseffektivt genomförande av SDG-förordningens krav. Förstudien har kartlagt vilka aktiviteter som krävs och vilka hinder som står i vägen för att Beda ska kunna utvecklas till en nationell betygsdatabas som tillhandahåller de gymnasiebevis som kan behöva utbytas via det tekniska systemet för bevisutbyte.

Förstudien har presenterats för Regeringskansliet men har än så länge inte föranlett något uppdrag.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: