9. Anmälningar

Digg tar emot anmälningar gällande tillgänglighetsbrister i offentliga aktörers digitala service och kan besluta om att inleda tillsyn till följd av anmälningar.

Anmäla tillgänglighetsbrister

I 18 § DOS-lagen framgår att den som anser att en offentlig aktör inte uppfyller ett eller flera av de krav som avses i 10, 11, 13 eller 15 § §, eller vill att en bedömning enligt 12 § ska granskas, får anmäla detta till tillsynsmyndigheten.

Det handlar med andra ord om en rätt för var och en att anmäla:

  • offentlig aktör som anses brista gällande tillgänglighetskraven,
  • brister i tillgänglighetsredogörelse[1],
  • begäran om tillgängliggörande av viss digital service eller
  • bedömning av undantagen för oskäligt betungande anpassning.

Anmälningar bör betraktas av allmänheten som tips till Digg. Digg kan besluta att inleda tillsyn till följd av anmälningar eller övervakning.[2]

Digg företräder inte anmälare i ärenden

Digg har ingen ombudsfunktion och företräder inte anmälarna i ärenden. Att Digg inte går vidare med en anmälan är således inte ett överklagbart beslut.[3]

Anmälningar kan utgöra underlag för tillsyn

Att Digg inte går vidare med en anmälan betyder heller inte att någon bedömning gjorts över huruvida anmälaren har rätt. Digg kan inom ramen för tillsyn granska en anmäld aktör vid ett senare tillfälle.

Källhänvisningar

[1] Se Tillgänglighetsredogörelse på Åtaganden - vilka är kraven?

[2] 17–18 § § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (riksdagen.se) Länk till annan webbplats. Prop. 2017/18:299 s. 67 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats. Skäl 53 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 Länk till annan webbplats.

[3] Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut RÅ 2010 ref. 72 (lagen.nu) Länk till annan webbplats., Förvaltningsrätten i Härnösand, mål nr. 3153–19 E, 2020-03-20.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: