7 Risk- och konsekvensanalys

En övergripande risk- och konsekvensanalys har genomförts inom byggblocket. Det som skulle kunna benämnas som projektrisker har lämnats utanför analysen. Nedan följer en textuell och generaliserad sammanfattning av de risker och föreslagna åtgärder som identifierats. De är återgivna nedan utan inbördes ordning. Det kan konstateras att inga risker som bedöms som allvarliga kvarstår efter beaktande av möjliga åtgärder (nettoriskvärde).

  • Producenter ser begränsad nytta med en anslutning eftersom mycket av nyttan är ”indirekta”, alltså uppstår hos någon annan utanför producenten. Den ”direkta” nyttan kan också upplevas som begränsad eftersom man bedömer att det är liten efterfrågan som är av karaktären att kunden vill veta vad som händer med deras ärende. Detta kan innebära att få aktörer väljer att ansluta till byggblocket. Möjliga åtgärder är att ta fram en gemensam anslutningsstrategi för hela Sveriges digitala infrastruktur samt mäta och kunna visa på reell nytta hos aktörer som valt att ansluta.
  • En anslutning till Mina ärenden upplevs som komplex och/eller svår att förstå hur det hänger ihop med övriga byggblock inom Sveriges digitala infrastruktur. Detta minskar anslutningstakten och riskerar att skada förtroendet för Mina ärenden och Sveriges digitala infrastruktur som helhet. De lösningar som Mina ärenden tar fram måste därför ensas tillsammans med övriga byggblock så att byggblocken i stort bygger på liknande teknik och lösningar. För det fall avsteg sker från andra byggblock ska dessa kunna motiveras och kommuniceras. Vidare bör anslutningsstöd tas fram som sänker trösklarna för en anslutning. Aktörer som kan agera i nya roller som gynnar en ökad anslutning eller som sänker trösklarna för en anslutning bör undersökas och uppmuntras, t.ex. leverantörer av verksamhetssystem.
  • Mina ärenden är underfinansierat för att kunna realisera lösningar som bygger på att centraliserade komponenter utvecklas och förvaltas. Detta kan innebära att utveckling som senare bedöms som trängande inte kan realiseras vilket leder till att lösningen inte tillgodoser prioriterade behov och minska förtroendet för lösningen. Detta kan motverkas genom att byggblocket säkerställer långsiktig finansiering innan designval av kostnadsdrivande centrala komponenter fattas.
  • Centraliserade komponenter ställer höga krav på tillgänglighet eftersom hela eller delar av Mina ärenden inte kan användas för det fall komponenten är otillgänglig. Detta riskerar att underminera förtroendet för Mina ärenden när användare upplever att det är säkert att de kan ta del av relevanta kundhändelser. Detta säkerställs genom att lösningen designas för tillräcklig tillgänglighet och regelbunden testas för att säkerställa att de möter behoven. Vid förväntade stora volymer kan dessa samordnas för att minska för hög belastning.
  • Omfattande integritetsförluster kan uppstå när stora mängder kundhändelser finns tillgängliga att utlämnas enligt en nationell standard med många anslutna konsumenter/producenter. Detta kan även innebära omfattande förtroendeskador för enskilda aktörer likväl som infrastrukturen som helhet. Designval för lösningar inom Mina ärenden kan minska potentiell skada. Vidare ska lösningen vara föremål för regelbundna säkerhetstester och revision.
  • Mina ärenden används inte av producenter och/eller konsumenter för att det är för dyrt att ansluta vilket innebär att beräknad nytta för infrastrukturen inte realiseras. Genom att Mina ärenden utformar lösningar som i hög grad beaktar behovet av låga trösklar för anslutning minskar risken. Leverantörer av verksamhetssystem kan utföra hela/delar av den anpassning som behöver ske för en anslutning till Mina ärenden. Det finns möjlighet att söka finansiering för nödvändig utveckling på producentsidan.
  • I takt med att fler ansluter blir förändringar av Mina ärenden allt svårare/trögare att genomföra. Nödvändiga förändringar som skulle innebära en ökad nytta för användarna blir därför svåra att implementera. Mina ärenden har en plan för versionshantering samt en förändringspolicy som reglerar tvingande förändringar av lösningen. Så "bra" lösning som möjligt innan Mina ärenden övergår till en tillväxtfas genom att löpande utvärdera och validera de lösningar som tas fram.
  • Aktörer saknar tillit till byggbocksansvarigs anslutningsprocess vilket riskerar att skapa en splittring mellan aktörer och urholka förtroendet för Mina ärenden. Möjliga åtgärder är att villkor och krav för anslutning är väl genomarbetade och förankrade med relevanta aktörer. Anslutningsvillkor bör i största möjliga mån också ensas mellan byggblocken i infrastrukturen.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: