Lämna metadata till Sveriges dataportal

När du som offentlig aktör tillgängliggör data för vidareutnyttjande ska du lämna en beskrivande information, så kallad metadata, till Sveriges dataportal.

Enligt lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (öppna datalagen) ska du som offentlig aktör lämna beskrivande information, metadata, om den data som du tillgängliggör för vidareutnyttjande till Digg. Det kallas för informationsplikt.

Syftet är att all metadata ska kunna sammanställas av Digg och att en gemensam förteckning över data som finns tillgänglig för vidareutnyttjande i Sverige ska kunna skapas. Förteckningen finns på Sveriges dataportal, dataportal.se Länk till annan webbplats..

Den svenska förteckningen hämtas i sin tur av den Europeiska dataportalen och visas även där. Att metadata om data finns sammanställd på detta sätt underlättar för vidareutnyttjare att hitta den data som finns tillgängliggjord för vidareutnyttjande.

Film: Hur du lämnar metadata till Sveriges dataportal

I den här filmen berättar vi om olika sätt att lämna metadata till Sveriges dataportal. Vi berättar även om stödet vi tagit fram som hjälper dig som även har så kallade värdefulla datamängder du ska publicera.

Vilka offentliga aktörer som omfattas

Alla offentliga aktörer som omfattas av öppna datalagen, se 1 kap. 5-7 §§ öppna datalagen ska lämna metadata.

Vilken data du ska lämna metadata om

Som offentlig aktör ska du lämna metadata för all data som du tillgängliggör eller har tillgängliggjort på eget initiativ enligt 1 kap. 8 § första stycket p 2 öppna datalagen. Det innebär all data som du har gjort tillgänglig eller sökbar på internet i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas, exempelvis datamängder som har publicerats på din webbplats.

Begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande

Om du som offentlig aktör behöver lämna metadata om data som lämnats ut genom en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande beror på hur du har levererat datamängden.

  • Om en person har gjort en begäran om tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande och du har levererat data till personen via exempelvis mejl, behöver du inte lämna metadata Digg.
  • Om du däremot har publicerat data i samband med du levererade data till personen, exempelvis på en webbplats, ska du lämna metadata till Digg.

Metadata ska lämnas enligt specifikationen DCAT-AP-SE

Metadata som du lämnar till oss på Digg ska lämnas enligt specifikationen DCAT-AP-SE. Vi publicerar sedan informationen på Sveriges dataportal.

  • DCAT-AP är en metadataspecifikation som syftar till att samordna sättet som datamängder beskrivs i en förteckning, i en så kallad datakatalog.
  • DCAT-AP gör det möjligt att utbyta metadata från datakataloger i olika länder och sektorer.
  • Metadataspecifikationen skapar också möjligheten att sammanställa metadata på olika portaler och webbplatser över hela Europa vilket är enlig EU:s rekommendation.

Mer information om DCAT-AP-SE Länk till annan webbplats.

När metadata ska lämnas

Öppna datalagen gäller sedan 1 augusti 2022. I lagen saknas det tidsfrister för när metadata ska lämnas till Digg enligt informationsplikten. Digg rekommenderar att metadata lämnas till oss i samband med att data tillgängliggörs för vidareutnyttjande.

Tre olika sätt att lämna metadata

Det finns tre sätt att lämna metadata till Digg.

Skördning från egen lokal källa

Metadata kan lämnas från din organisations egna lokala källa i form av exempelvis en metadatakatalog eller en RDF-fil.

Att lämna data genom skördning kan även kombineras med att du lämnar metadata via anslutna samkataloger.

Skördning av DCAT-AP-SE till Sveriges dataportal (docs.dataportal.se) Länk till annan webbplats.

Delad metadatakatalog på Sveriges dataportal

Metadata kan lämnas genom att du och din organisation skapar en lokal källa på den delade metadatakatalogen. Kontakta oss på info@digg.se för att skapa en delad metadatakatalog. Skicka med vilken e-postadress som ska registreras. (Max två e-postadresser).

Att lämna data via lokal källa kan även kombineras med att du lämnar metadata via anslutna samkataloger.

Delad katalog (docs.dataportal.se) Länk till annan webbplats.

Att lämna data genom en lokal källa är en ny leveransmetod som tillkommit genom finansiering från byggblock metadata inom Ena -Sveriges digitala infrastruktur och regeringsuppdraget Kompetensförsörjning och livslångt lärande (KLL).

Via anslutna samkataloger

Om du och din organisation publicerar via en samkatalog (med flera dataproducenter) som redan är ansluten till Sveriges dataportal (som exempelvis Geodataportalen, Statistikdatabasen eller SUSA-navet) kan metadata levereras via samkatalogen.

Att lämna data via samkataloger kan även kombineras med att du lämnar metadata via skördning från egen lokal källa eller via lokal källa.

Metadata för data som redan är tillgängliggjord för vidareutnyttjande

Om du redan har tillgängliggjort data för vidareutnyttjande rekommenderar vi att du och din organisation sätter ihop ett team och påbörjar ett arbete för att producera metadata, beskrivningar, av dessa datamängder.

Vägledning för att tillgängliggöra information

Om kraven i öppna datalagen

Skyldigheten att lämna metadata följer av 2 kap. 6 § öppna datalagen, där det framgår att de offentliga aktörer som regeringen bestämmer ska publicera en förteckning över data de har gjort tillgängliga eller sökbara på internet i syfte att de ska kunna vidareutnyttjas. Den offentliga aktören ska även informera den myndighet som publicerar förteckningen, det vill säga Digg, om den data som publicerats.

Digg är utpekad att föra en sådan förteckning som avses i 2 kap. 6 § öppna datalagen, se 6 a § förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning. Digg har också möjlighet att meddela föreskrifter om den data som ska lämnas, enligt 6 a § myndighetens instruktion.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: