4. När började lagen gälla?

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft den 1 januari 2019. Kraven började gälla vid olika tidpunkter beroende på om det var en befintlig eller ny webbplats eller en mobil applikation. I DOS-lagen beskrivs även undantag från lagen.

I artikel 12 EU-direktivet framgår att direktivet ska vara genomfört som lag i Sverige senast den 23 september 2018.[1] DOS-lagen trädde i kraft den 1 januari 2019. Nedan framgår en översikt för de datum som offentliga aktörer behöver beakta.

Viktiga datum i DOS-lagen

I 7 § föreskriften framgår att kraven i 4 och 6 § §, det vill säga tekniska krav och tillgänglighetsredogörelse, ska vara uppfyllda från:

 • den 23 september 2019 avseende webbplatser som har offentliggjorts från den 23 september 2018
 • den 23 september 2020 för andra webbplatser
 • den 23 juni 2021 för mobila applikationer.

DOS-lagens tillämpning varierar med hänsyn till nämnda datum samt teknisk plattform.

Nedanstående kan också läsas som materiella undantag till DOS-lagen.

Offentliggörande

Ett grundläggande syfte med DOS-lagen är att all digital offentlig service ska vara tillgänglig.

Undantagen i tillämpningsområden med hänsyn tagen till datum utgör närmast en proportionalitetsavvägning mellan å ena sidan medborgarnas rättigheter, å andra sidan hur betungande arbetet är för offentliga aktörer. Information som offentliggörs efter, för undantaget, aktuella datum kan undantas förutsatt att något av undantagen i DOS-lagen är tillämpliga.

Undantag från kraven

Gammalt material som publiceras på nytt omfattas

Om gammalt material publiceras på nytt presumeras dessa ha offentliggjorts vid det aktuella datumet för den senare publiceringen. Med andra ord råder en utgångspunkt om att ”ompublicerat material” offentliggörs på nytt.

Det är inte i linje med DOS-lagens syfte att aktivt redigera eller på annat sätt hantera äldre relevant information och på så sätt undgå kraven om att tillgängliggöra informationen. Omvänt skulle det frångå DOS-lagens syfte om äldre information aldrig behövde tillgängliggöras med hänvisning till att den faktiska informationen offentliggjorts före ett visst datum, obeaktat att informationen flyttas runt på webbplatsen eller att informationen ändå anses som så viktig att den behöver publiceras på nytt.

Filformat för dokument

Med filformat för dokument avses sådant som inte i första hand är avsedda för användning på nätet men som ingår i webbsidor, till exempel PDF- eller Microsoft Office-dokument eller liknande.[2]

Undantag för dokument

Filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, ska enligt 2 § 1 p. förordningen undantas DOS-lagen, om inte innehållet behövs för att genomföra aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.

Undantaget kan anses tillämpligt för vilande eller inaktiva dokument, det vill säga dokument som inte behandlas för aktiv information. Det går inte kringgå DOS-lagen genom att föra över all information i filformat för dokument, då det skulle betraktas som ett aktivt administrativt förfarande.

Aktiva administrativa förfaranden

Digg tolkar bestämmelsen som att med administrativa förfaranden avses förfaranden i den offentliga aktörens verksamhet där det finns en part som är avsändare eller mottagare i relation till den offentliga aktören, det kan till exempel vara en privatperson eller en anställd.

Exempel på förfaranden är:

 • handläggning av ärende hos offentliga aktörer,
 • rapportering av frånvaro eller
 • ansökan om semester.

Det innebär att dokument som används för att genomföra sådana förfaranden ska göras tillgängliga.

Dokument som lagras på äldre webbplats eller arkiveras

Omvänt kan nämnas att dokument som enbart lagras på en äldre webbplats eller arkiveras utgör som huvudregel inte ett dokument med innehåll som behövs för att genomföra aktiva administrativa förfaranden.

Förinspelade tidsberoende medier

I 6 § DOS-lagen framgår att med tidsberoende medier avses:

 • ljud eller video,
 • en kombination av ljud och video, eller
 • någon av de föregående i kombination med möjlighet till interaktion.

Begreppet tidsberoende medier är nytt inom svensk rätt. Tidsberoende medier omfattar inte alla typer av sätt att sända som framgår av yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och TV-lagen.

Däremot omfattar begreppet tidsberoende medier alla olika former av medier som begreppen i yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och TV-lagen avser.[3]

Undantag för förinspelade tidsberoende medier

I 2 § 2 p. förordningen framgår att förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020 är undantagna DOS-lagen.

Undantag från kraven

Innehåll på webbplatser för slutna grupper (intranät och extranät)

Med slutna grupper avses extranät och intranät.

Åtkomst och krav på behörighet

Intranät och extranät rör sig inte om några specifika tekniska lösningar, utan det som särskiljer intranät och extranät enligt webbtillgänglighetsdirektivet är det sätt åtkomst ges. Det kräver behörighet (till exempel inloggning) för åtkomst och att det ställs krav för att få den behörigheten.

 • Intranät: ett skyddat nätverk inom en organisation.
 • Extranät: ett skyddat nätverk som är åtkomligt för användare utanför den egna organisationen, till exempel kunder.
 • Digitala samverkansrum är att betrakta som intranät eller extranät, beroende på om de är tillgängliga endast inom den egna organisationen eller även för aktörer utanför den egna organisationen.

Undantag för innehåll på webbplatser för slutna grupper

I 2 § 3 förordningen framgår att innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn är undantagna i DOS-lagen.

Omfattande översyn

Vilka åtgärder som anses utgöra en omfattande översyn är en fråga för varje enskilt fall.

Normal förvaltning och publicering

Normal förvaltning och publicering ska inte räknas som en omfattande översyn. Troligen inte heller strukturella förändringar, då tillgänglighetsproblemen sällan är kopplade till en webbplats struktur. Att enbart införa mindre justeringar i form av innehåll eller struktur är därmed som en utgångspunkt inte att betrakta som en omfattande översyn i DOS-lagens mening.

Som exempel på en omfattande översyn kan nämnas ett byte av publiceringssystem (CMS) eller en total omdesign av en hel webbplats.

Utöver DOS-lagen kan det finnas andra bestämmelser om att tillgänglighet som ska beaktas, exempelvis krav om tillgänglighet i lagen om offentlig upphandling (LOU), diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och så vidare.[4]

Arkiverat material

Slutligen i 2 § 4 p. förordningen framgår att sådant innehåll (som till exempel dokument) som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019 är undantagna i DOS-lagen. Med nyssnämnda avses som utgångspunkt arkiverat material.

Hela webbplatsen ska vara arkiverad

En förutsättning till undantaget är att hela webbplatsen är arkiverad, således omfattas inte enstaka sidor som finns på aktiva webbplatser. Underhåll av rent teknisk karaktär bör inte anses utgöra en uppdatering eller redigering i detta sammanhang.[5]

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: