Värdefulla datamängder

En myndighet som har en eller flera värdefulla datamängder är skyldig att se till att de finns tillgängliga. Här kan du läsa om vad som gäller och viktiga datum.

Viktiga datum

Kraven i genomförandeakten ska vara uppfyllda senast 16 månader efter att den träder i kraft den 9 februari, det vill säga i juni 2024.

För organisationer som beviljas undantag ska kravet om avgiftsfrihet vara uppfyllt senast februari 2025.

En värdefull datamängd är data som är förknippat med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin i och med att de finns tillgängliga för många. Det är data som är särskilt lämpliga att använda för att skapa digitala tjänster och applikationer. Värdefulla datamängder omfattas av en särskild reglering i öppna data-direktivet och i öppna datalagen.

EU-kommissionen fastställer vilka datamängder som är värdefulla datamängder och hur de ska göras tillgängliga på ett enhetligt sätt i en genomförandeakt med stöd av öppna data-direktivet.

Kraven på värdefulla datamängder gäller för både statliga och kommunala myndigheter. Offentligt styrda organ ska jämställas med myndighet när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse som organet tillhandahåller (se 1 kap. 5 § andra stycket öppna datalagen).

Om värdefulla datamängder

En värdefull datamängd är data som finns med i genomförandeakten som har antagits med stöd av artikel 14.1 i öppna data-direktivet.

På engelska betecknas värdefulla datamängder som high value dataset (HVD). I genomförandeaktens svenska översättning betecknas värdefulla datamängder som (särskilda) värdefulla dataset.

Tematiska kategorier av värdefulla datamängder

I genomförandeakten pekas datamängder ut efter olika teman.

 • Geospatiala data
 • Jordobservation och miljö
 • Meteorologiska data
 • Statistik
 • Företag och företagsägande
 • Rörlighet.

Formatkrav för värdefulla datamängder

För värdefulla datamängder gäller särskilda krav på att de ska tillgängliggöras i ett maskinläsbart format genom ett lämpligt gränssnitt eller genom bulknedladdning (enligt 2 kap. 3 § öppna datalagen). I genomförandeakten framgår mer detaljerade krav om format, licensformer och gränssnitt. Kraven varierar mellan olika datamängder.

Krav om avgifter

En värdefull datamängd som tillgängliggörs ska vara avgiftsfri. Några undantag finns listade i 4 kap. öppna datalagen:

 • Ett bibliotek, museum eller arkiv får täcka sina kostnader för att tillgängliggöra en värdefull datamängd genom en avgift. Hur sådana avgifter ska sättas framgår av 4 kap. 2 § öppna datalagen.
 • Regeringen får besluta att en statlig myndighet får täcka sina kostnader för att tillgängliggöra en värdefull datamängd genom en avgift enligt 4 kap. 2 § andra stycket öppna datalagen, om
  • myndigheten är skyldig att ta ut en avgift för att täcka en väsentlig del av kostnaderna för en verksamhet, och
  • det medför betydande ekonomiska konsekvenser för myndigheten att tillgängliggöra datamängden avgiftsfritt.
 • En kommun eller region får besluta om undantag i fråga om kommunala myndigheter.

Beslut om sådana undantag från regeringen, kommuner och regioner får gälla i högst två år från den dag då genomförandeakten trädde i kraft, det vill säga till februari 2025. Regeringen beslutade den 9 mars 2023 om ett tvåårsundantag från avgiftsfrihet för vissa datamängder från Bolagsverket, Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Undantag från kravet att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Kravet på avgiftsfrihet omfattar endast de situationer när en värdefull datamängd görs tillgänglig enligt de formatkrav som framgår av 2 kap. 3 §. Om någon som vill använda värdefull data vill att datamängden ska tillgängliggöras i ett annat format eller om en myndighet på eget initiativ tillgängliggör sådana data i ett annat format gäller avgiftsprinciperna i 4 kap. 2 § öppna datalagen.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: