4. Varför är nyttorealisering viktigt?

Denna del i vägledning förklarar och beskriver varför nyttorealisering är viktigt.

Offentlig förvaltning har ansvar för att hushålla med statens gemensamma medel, och för att utveckla sin verksamhet för att skapa nyttor för egen del och för andras. Genom att arbeta aktivt med nyttorealisering kan ni säkerställa ett effektivare användande av offentliga medel. Detta är därför inget som ni kan välja bort. Det är ett arbete som behöver ske och som också ska ha ett fokus på hållbarhet och långsiktighet.

Om organisationen aktivt arbetar med nyttorealisering är sannolikheten stor att

 • ni blir bättre på att styra utveckling och att uppnå de mål ni har satt upp.
 • förväntade nyttor realiseras i rätt omfattning och vid planerad tidpunkt.
 • beslut om förändringsinsatser baseras på välgrundade underlag och inte på magkänsla och otydliga premisser
 • rätt förändringsinsatser prioriteras och startas, då beslutsunderlag visar på nyttan
 • erfarenhet- och kunskapsöverföring kring nyttorealisering av genomförda förändringsinsatser tas med till framtida insatser.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med nyttorealisering krävs ett aktivt arbete med att identifiera, specificera, planera, realisera och följa upp nyttor. Detta strukturerade arbetssätt innebär, precis som med allt annat förändringsarbete, en investering i tid och resurser. Det förutsätter också ett engagemang hos nyckelpersoner i er organisation, inte minst hos ledningen.

Ett strukturerat arbetssätt kan betyda att det tar längre tid att starta upp ett förändringsarbete, men också att:

 • nuläget är väl undersökt.
 • inriktningen på förändringsarbetet och vilka nyttor och effekter som eftersträvas är tydliggjorda.
 • beslut om förändringsinsatser baseras på förväntade nyttor och kostnader.
 • intressenter involveras tidigt, vilket borgar för att förändringsinsatser kommer att skapa värde. Genom involvering kan engagemang, vilja och motivation skapas hos intressenterna, vilket underlättar vid införande.
 • samtliga aktiviteter som krävs för att realisera nyttorna planeras och genomförs, oavsett hur aktiviteterna kommer att styras (som projekt, program, uppdrag i linjen och så vidare).
 • risker och hinder hanteras med hjälp av löpande uppföljning och tydligt ansvar.
 • en snabbare och mer strukturerad förändring är möjlig, genom att tidigt involvera de som är ansvariga för nyttorealiseringen.

Hur mycket tid och resurser ni behöver lägga ner på att arbeta med nyttorealisering beror på hur omfattande och komplex förändringsinsatsen är och vilket syfte den har. Ni behöver avsätta mer tid och resurser för en omfattande och komplex förändring med många osäkerhetsfaktorer och stor verksamhetspåverkan, än för mindre insatser med liten verksamhetspåverkan och färre osäkerhetsfaktorer.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: