Om Ena

Digg leder arbetet med den etablerade förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen så att information ska kunna utbytas säkert och effektivt. Här kan du läsa mer om infrastrukturens utveckling.

Animerad film som beskriver vad Ena är och vilka nyttor en förvaltningsgemensam digital infrastruktur bidrar till. Längd: 1 minut.

Driver omställning

Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning använder och utvecklar gemensamma lösningar, och inte minst att de fungerar tillsammans.

Istället för att varje offentlig aktör utvecklar sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en digital infrastruktur som löser förvaltningsgemensamma grundläggande behov.

Nyttor för miljarder

För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. Dessa delar finns i Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Analyser visar att en utbyggd digital infrastruktur beräknas kunna skapa nyttor till ett samhällsekonomiskt värde på närmare 10 miljarder kronor under en tioårsperiod. Det förutsätter att Sveriges myndigheter, kommuner och regioner använder infrastrukturen.

Effektivare förvaltning

Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster. Förvaltningen kan effektiviseras genom bland annat minskad administration och säkrare handläggning av olika tillstånd och bidrag. Den som ansöker ska också enkelt kunna följa sitt ärende digitalt, vilket ökar transparensen och känslan av kontroll hos individen.

Enklare vardag för många

Tack vare infrastrukturen minskar antalet myndighetskontakter för privatpersoner och företagare. En uppgift ska till exempel bara behöva lämnas en gång, vilket förenklar vardagen för många.

I förlängningen ska det även bli enklare för EU-medborgare att flytta mellan olika medlemsländer för att exempelvis arbeta eller studera. Detta då uppgifter som folkbokföring, betyg och andra bevis ska kunna verifieras och distribueras digitalt inom EU på ett säkert sätt.

Delar bygger helhet

Vissa delar i den digitala infrastrukturen används på bred front redan idag. Varje del av infrastrukturen skapar nytta var och en för sig, men de största effekterna uppstår när lösningarna används tillsammans och interagerar med varandra.

Infrastrukturen består i huvudsak av ett antal så kallade byggblock. Därtill finns ett ramverk för nationella grunddata och en struktur för styrning. Du hittar mer information om de ingående delarna via länkarna längst upp på den här sidan.

Ansvariga myndigheter

Totalt ansvarar tolv myndigheter för de komponenter som finns inom Ena. Arbetet samordnas och leds av Digg tillsammans med:

 • Arbetsförmedlingen
 • Bolagsverket
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Lantmäteriet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksarkivet
 • Skatteverket
 • Statistikmyndigheten SCB
 • Trafikverket.

Dessutom deltar ett stort antal samverkansaktörer i utvecklingen.

Bakgrund

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. Sedan slutet av 2019 har Digg, tillsammans med flera andra myndigheter, haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata.

Hösten 2020 tillkom ett uppdrag om att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Uppdragen har genomförts parallellt, och i samverkan med varandra. Den 1 december 2021 lämnade Digg in två slutrapporter till Regeringskansliet.

I januari 2022 gav regeringen Digg i uppdrag att leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet med den fortsatta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen? Kontakta oss via e-post: infrastrukturansvarig@digg.se

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: