Om Ena

Digg leder arbetet med att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för att information ska kunna utbytas på ett säkert och effektivt sätt. Här kan du läsa mer om infrastrukturens utveckling av hållbara tjänster och lösningar för framtiden.

Driver omställning

Om Sverige ska kunna möta samhällsutmaningar, säkra välfärden och nå ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet krävs det att svensk offentlig förvaltning utvecklar nya gemensamma lösningar, och inte minst att dessa byggs för att fungera tillsammans.

Istället för att varje offentlig aktör ska utveckla sina egna lösningar, på sitt eget sätt, vinner alla på att det finns en sammanhållen infrastruktur som kan användas för att lösa förvaltningsgemensamma grundläggande behov.

Nyttor för miljarder

För att data ska kunna hanteras och utbytas mellan aktörer på ett säkert och effektivt sätt behövs utveckling av gemensamma överenskommelser och tekniska komponenter. Dessa delar samlas i Ena – Sveriges digitala infrastruktur.

Analyser visar att infrastrukturen beräknas kunna skapa nyttor till ett samhällsekonomiskt värde på närmare 10 miljarder kronor under en tioårsperiod. Under förutsättning att Sveriges myndigheter, kommuner och regioner använder infrastrukturen.

Effektivare förvaltning

Gemensamma digitala lösningar sparar tid, kraft och pengar, möjliggör utveckling av ny teknik och skapar bättre offentliga tjänster. Förvaltningen kan effektiviseras genom bland annat minskad administration och säkrare handläggning av olika tillstånd och bidrag. Den som ansöker ska också enkelt kunna följa sitt ärende digitalt, vilket ökar transparensen och känslan av kontroll hos individen.

Enklare vardag för många

Tack vare infrastrukturen ska antalet myndighetskontakter minimeras för privatpersoner och företagare. En uppgift ska till exempel bara behöva lämnas en gång, vilket förenklar vardagen för många.

I förlängningen ska det även bli enklare för EU-medborgare att flytta mellan olika medlemsländer för att exempelvis arbeta eller studera. Detta då uppgifter så som folkbokföring, betyg och andra bevis säkert ska kunna verifieras och distribueras digitalt inom EU.

Delar bygger helhet

Vissa delar i den digitala infrastrukturen används på bred front redan idag, så som digital post och e-legitimationer. Dessa lösningar vidareutvecklas samtidigt som andra ligger i planen för att lanseras. Varje del av infrastrukturen skapar nytta var och en för sig, men de största effekterna uppstår när lösningarna byggs ihop och kan interagera med varandra.

Infrastrukturen består i huvudsak av ett antal så kallade byggblock. Därtill finns ett ramverk för nationella grunddata och en struktur för styrning. Du hittar mer information om de ingående delarna via länkarna längst upp på den här sidan.

Ansvariga myndigheter

Totalt ansvarar tolv myndigheter för de komponenter som just nu utvecklas inom Ena. Arbetet samordnas och leds av Digg tillsammans med:

 • Arbetsförmedlingen
 • Bolagsverket
 • Domstolsverket
 • E-hälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Lantmäteriet
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Riksarkivet
 • Skatteverket
 • Statistikmyndigheten SCB
 • Trafikverket.

Dessutom deltar ett stort antal samverkansaktörer i utvecklingen.

Bakgrund

Digital infrastruktur är en central del av regeringens digitaliseringspolitik. Sedan slutet av 2019 har Digg, tillsammans med flera andra myndigheter, haft i uppdrag att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata.

Hösten 2020 tillkom ett uppdrag om att analysera kommuners och regioners förutsättningar att delta i den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, i syfte att stärka välfärdens digitalisering. Uppdragen har genomförts parallellt, och i samverkan med varandra. Den 1 december 2021 lämnade Digg in två slutrapporter till Regeringskansliet.

I januari 2022 gav regeringen Digg i uppdrag att leda, samordna och ansvara för att följa upp arbetet med den fortsatta etableringen av en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen? Kontakta oss via e-post: infrastrukturansvarig@digg.se

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU.

Sveriges återhämtningsplan (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: