9. Innovationsledning och nyttorealisering

Denna del går igenom vad innovationsledning är. Det nya begreppet kopplas även ihop med nyttorealisering.

Innovationsledning har många likheter med nyttorealisering. Det handlar i båda fallen om att skapa och realisera värde utifrån behov och krav, genom att förbättra och förnya. Innovation innebär att förbättra och att förnya för att möta dagens komplexa och snabbföränderliga utmaningar. Det finns många definitioner av begreppet innovation. En definition är att innovation kan ses som en "ny eller förändrad enhet, som realiserar eller omfördelar värde. Värde är i detta fall inte begränsat till ett ekonomiskt värde, utan kan vara vilken typ av värde som helst. Det kan till exempel vara värde i form av en upplevelse eller en känsla av tillit eller trygghet. En innovation är inte begränsad, utan kan handla om förnyelse av produkter, tjänster, processer, modeller, metoder m.m., samt kan vara allt från inkrementell till radikal innovation. En inkrementell innovation sker gradvis, medan en radikal innovation kan vara ett helt nytt sätt att genomföra något på.

Drivkrafter för innovation kan till exempel vara förändrade behov och krav från kunder och medborgare. Det kan vara krav på digitalisering och hållbarhet. Många organisationer förstår att de behöver arbeta med innovation, men har svårt att förverkliga det rent praktiskt. Innovationsledning handlar om att arbeta systematiskt och strukturerat med innovationer och utifrån ett systemperspektiv. Det handlar om ledarskap, kultur, processer, metoder, verktyg, roller och ansvar samt kompetens. Under 2019 publicerades en vägledande standard för innovationsledning. Standardens syfte är att stödja organisationer att arbeta systematiskt med innovationsledning. Det är ett internationellt förankrat och gemensamt ramverk som också kan integreras med andra ledningssystem för till exempel kvalitet eller miljö.

Det finns även en standard för innovationsledning kring principer och terminologi och som innehåller åtta principer för innovationsledning. Dessa är:

  • Värderealisering - Värde, ekonomiskt eller icke-ekonomiskt, realiseras genom att nya eller förändrade lösningar tas fram och tillämpas utifrån behov från intressenter.
  • Framtidsfokuserade ledare – Ledare på alla nivåer, som drivs av nyfikenhet och mod, utmanar befintligt läge i sina organisationer genom att skapa en vision och syfte som är inspirerande samt genom att kontinuerligt engagera medarbetare till att uppnå dessa mål.
  • Strategisk inriktning – Inriktningen för innovationsaktiviteter är baserad på anpassade och delade mål samt en lämplig ambitionsnivå, med stöd av nödvändiga medarbetare och andra resurser.
  • Kultur – Delade värderingar, tankar och beteenden som uppmuntrar öppenhet för förändring, risktagande och samarbete samt som möjliggör kreativitet och effektivitet.
  • Erfarenhetsåtervinning –Interna och externa erfarenheter används för att systematiskt bygga upp en erfarenhetsbaserad kunskap i syfte att bättre möta uttalade och outtalade behov.
  • Osäkerhetshantering - Osäkerheter och risker utvärderas, bedöms och hanteras, genom att lära av systemiska experiment och iterativa processer.
  • Anpassningsförmåga – Förändringar i organisationens omvärld adresseras genom läglig anpassning av strukturer, processer, kompetenser och modeller för värderealisering för att optimera innovationsförmågor.
  • Systemperspektiv – Innovationsledning bygger på ett systemperspektiv, med sammanhängande och interagerande delar, och en regelbunden resultatutvärdering samt förbättring av systemet.

Ett första steg för att komma igång med innovationsledning kan vara att ta ett aktivt beslut om att implementera systematisk innovationsledning med ett systemperspektiv. Nästa steg kan vara att utse en ansvarig som leder implementeringen av ledningssystemet och som genomför en gapanalys utifrån

standarden för innovationsledning. Det är gapanalysen som visar vilka områden som man bör fokusera på. Den ansvarige behöver även, tillsammans med berörda, planera den övergripande implementeringsresan. Det är viktigt att fokusera på att stärka valda områden, utan att tappa synen på helheten. Det är också viktigt att kompetensutveckla ledning och chefer, att sätta upp mätetal för hela systemet samt att utveckla mätningen över tid. Slutligen, måste det finnas ett långsiktigt perspektiv och tålamod för att få systemet på plats och låta det utvecklas över tid.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: