Skala för automationsvänlighet

Hur automationsvänligt ett regelverk är kan illustreras på en skala utifrån om de kan omvandlas till programkod direkt eller om de behöver göras mycket anpassningar.

”Rules as code” är ett begrepp som har fått internationell uppmärksamhet. Innebörden av detta är att datorer klarar av att tillämpa lagar och föreskrifter, utifrån att författningstexten har omsatts till kod. Detta kräver att såväl reglerna i sig är möjliga att kodifiera till ett maskinläsbart format, som att tolkningarna av dem blir möjliga att kodifiera till ett maskinläsbart format.

Huruvida författningar är automationsvänliga kan illustreras på en skala utifrån i vilken utsträckning författningen kan omsättas i programkod direkt, eller vilken nivå av omvandlingar som är nödvändiga för att göra författningen möjlig att formulera i programkod. Författning med vissa skönsmässiga element som inte fullt ut kan omsättas i programkod, kan möjligen ändå dra nytt av att kunna omvandlas till programkod, för att möjliggöra att vissa delmoment automatiseras, eller att automation kan ge ett bättre beslutsstöd för handläggare. Även om bara delar av tillämpningen av en författning har automatiserats kan det finnas stora effektivitetsvinster. Det behövs regler i maskinläsbar form (inte bara data) – dessutom behövs det för transparens och rättssäkerhet, en exakt kopia på de maskinläsbara (kodade) reglerna som är läsbara för människor.

Att omvandla rättsregler till kod är ofta komplext. Författningar är skrivna för att vara läsbara – och tolkningsbara – för människor och är sällan skrivna i avsikt att kunna omsättas till kod. Detta ställer ett antal krav utifrån juridiken och tekniken. Det finns en mängd nationella och internationella exempel på att skatteregler har kodifierats och tillämpats av datorer, exempelvis i Storbritannien och i Australien.

Automation, oavsett om det handlar om ett beslutsförfarande eller om att kodifiera en hel författning, kräver ett visst mått av tydlighet och detaljering i författningstexten. Omvänt innebär detta att automation av en författning är svårare att genomföra ju högre grad av skönsmässighet eller bedömningsutrymme som den innehåller. Detta ställer vissa krav på utformningen av författningen för att kunna arbeta med automation av författningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: