Bilaga 3: Definitioner

Gäller från 1 januari 2024 och ersätter Bilaga 3 från 16 januari 2023.

Begrepp som förekommer i de Allmänna villkoren, avseende reglering av behandling av personuppgifter, har samma betydelse som i EU:s dataskyddsförordning och kompletterande dataskyddsbestämmelser.

 1. Anslutningsavtal: Ett avtal om anslutning av en Brevlådeoperatör eller Avsändande offentlig aktör till Infrastrukturen.
 2. API-specifikationen: Den specifikation över tekniska gränssnitt som tillhandahålls av Infrastrukturansvarig, och publiceras på Diggs webbplats.
 3. Avisering: En avisering till av Mottagaren angivna kontaktuppgifter om att ett nytt Meddelande finns att läsa i Brevlådan.
 4. Avsändare: Offentlig aktör som har anslutit till Infrastrukturen för att sända Meddelanden.
 5. Brevlåda: Den tjänst som en Brevlådeoperatör tillhandahåller åt en Brevlådeinnehavare för att tillgängliggöra Meddelanden från Avsändare och administrera inställningar.
 6. Brevlådeanvändare: Den som har rätt att använda en Brevlåda.
 7. Brevlådeinnehavare: Den fysiska eller juridiska person som är registrerad i Förmedlingsadressregistret som Mottagare av digital post och har en Brevlåda hos en Brevlådeoperatör som är anslut en till Infrastrukturen.
 8. Brevlådeoperatör: Part som har anslutit till Infrastrukturen i syfte att tillhandahålla postbefordringstjänster och Brevlådor.
 1. E-legitimation: en elektronisk id-handling som används för att legitimera en Brevlådeanvändare på ett säkert sätt. I dessa allmänna villkor avses med ”e-legitimation” en e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitmation på som lägst tillitsnivå 3 (e-legitimation). Tillitsramverket för Svensk e-legitmation återfinns på Diggs webbplats.
 1. Förmedlingsadressregistret (FaR): Det register som Digg tillhandahåller över Avsändare, Brevlådeoperatörer och Mottagare som är anslutna till Infrastrukturen Mina meddelanden.
 2. Informationsklassificering: Den bedömning av skyddsbehovet för informationen i ett Meddelande som ska utföras enligt de Allmänna villkoren och Bilaga 2: Skyddsklasser.
 3. Infrastrukturen: De tjänster som Infrastrukturansvarig ska tillhandahålla enligt Tjänstespecifikationen som finns på Diggs webbplats.
 4. Infrastrukturansvarig: Den myndighet (Digg) som har ett övergripande ansvar för Infrastrukturen Mina Meddelanden och för att tillhandahålla uppgifter ur Förmedlingsadressregistret (FaR) till anslutna Avsändare och Brevlådeoperatörer.
 5. Inställningar: Den funktionalitet i Brevlådan som gör att Brevlådeinnehavaren kan administrera sin Brevlåda, såsom att ange hur ofta aviseringar ska skickas, vem som ska få tillgång till Brevlådan och att avsluta Brevlådan. Även administration av mottagningsregler i FaR sker i Brevlådans inställningar.
 6. Kontaktuppgifter: Den eller de e-postadresser och mobiltelefonnummer som Brevlådeinnehavaren har angett för att kunna ta emot Aviseringar och Meddelanden av skyddsklass 1.
 7. Meddelande: Ett elektroniskt Meddelande som sänds till en Brevlåda med stöd av Infrastrukturen. Meddelandet kan innehålla text, bilaga, etc. i enlighet med API-specifikationen som publiceras på Diggs webbplats. Innehållet i Meddelandet bestäms av Avsändaren och ett Meddelande kan därför innehålla en eller flera av de kategorier av personuppgifter som den Avsändaren behandlar i sin verksamhet.
 8. Mina meddelanden: Namnet på den myndighetsgemensamma Infrastrukturen för digital post från offentliga aktörer till enskilda som Digg ansvarar för.
 9. Mottagare: Den fysiska eller juridiska person som är registrerad i Förmedlingsadressregistret som Mottagare av digital post.
 10. Mottagningsregler: Möjlighet för Brevlådeinnehavare att avstå från Meddelanden i elektronisk form från en eller flera Avsändare. Mottagningsreglerna lagras i FaR, men administreras i Brevlådans inställningar.
 11. Offentlig aktör: Den krets av aktörer som definieras i 4 § lag (2023:704) om auktorisationssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering och för digital post.
 12. Part: Var och en av Infrastrukturansvarig, Brevlådeoperatörerna och de Avsändande offentliga aktörerna.
 13. Personuppgiftsincident: En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.
 14. Skyddsklass: De tre skyddsnivåer som definieras i Bilaga 2: Skyddsklasser.
 1. Tillitsnivå 3: Tillitsnivå 3 enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation.
 1. Tjänstespecifikationen: Beskrivning av de tjänster som ska respektive får tillhandahållas och utnyttjas av de Parter som är anslutna till Infrastrukturen. Publiceras på Diggs webbplats.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: