Uppfyll SDG-förordningen

På den här sidan hittar du en översikt över vad din organisation behöver tänka på och analysera för att uppfylla kraven i SDG-fördning samt vilka som omfattas av SDG-förordningen.

Vilka aktörer omfattas av SDG-förordningen?

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. En behörig myndighet kan vara en statlig myndighet, en kommunal myndighet, en region, kommun- och regionägda företag och privata aktörer.

Det finns inte något uttryckligt krav på exempelvis offentlig finansiering för att omfattas av förordningen. Det som är avgörande är om aktören har specifikt ansvar för information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen (SDG-förordningen artikel 3.4). Aktören kan ha inrättats på nationell, regional eller lokal nivå.

Vilken information och vilka förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas framgår av bilaga I-III till SDG-förordningen.

Kompletterande nationella bestämmelser om behöriga myndigheter – under revidering

Enligt lag (2022:126) med kompletterande bestämmelser till SDG-förordningen ska regeringen bestämma vilka förvaltningsmyndigheter under regeringen som ska vara behöriga myndigheter. Regeringen får även meddela förskrifter om vilka kommunala myndigheter och enskilda organ som ska vara behöriga myndigheter. Sådana förskrifter har meddelats i förordningen (2022:127) med kompletterande bestämmelser till SDG-förordningen. I bilagan till förordningen finns en lista över förvaltningsmyndigheter under regeringen och enskilda organ som är behöriga myndigheter.

Finansdepartementet har i en promemoria föreslagit att regeringen inte längre ska bestämma vilka som ska vara behöriga myndigheter enligt SDG-förordningen. I avvaktan på hanteringen av detta förslag har listan över behöriga myndigheter i den nationella förordningen inte uppdaterats.

Hur de nationella bestämmelserna utformas bör inte ha någon avgörande betydelse för bedömningen av vilka aktörer som är behöriga myndigheter, då detta följer av artikel 3.4 i SDG-förordningen som är direkt tillämplig.

Enligt vägledning från EU-kommissionen anses en aktör som har bevis som behövs i en annan behörig myndighets förfarande att anses som behörig myndighet enligt SDG-förordningens definition.

Checklista - omfattas ni av SDG?

Har din organisation information enligt SDG-förordningen?

Om ni har information som omfattas av SDG-förordningen ska informationen uppfylla vissa krav. Det gäller både:

  • Information om rättigheter, skyldigheter och regler.
  • Information om vilka förfaranden ni har samt hur dessa fungerar.

Läs mer om vad ni behöver göra och vilka kraven är på sidan Tillhandahålla information.

Har din organisation förfaranden enligt SDG-förordningen?

De förfaranden som omfattas av SDG-förordningen är förfaranden som användare behöver utföra för att kunna utöva rättigheter och efterleva skyldigheter inom de områden som anges i bilaga I och det förfarandena som anges i bilaga II i SDG-förordningen.

De kan delas in i följande grupper för vilka olika krav gäller:

  • Offlineförfaranden som omfattas av bilaga I
  • Online förfaranden som omfattas av bilaga I
  • Online förfaranden som omfattas av bilaga II

Läs mer på sidan Tillhandahålla förfaranden om vad du och din organisation behöver göra med era förfaranden för att uppfylla kraven enligt SDG-förordningen.

Behöver din organisation utbyta bevis?

Det är ett flertal svenska organisationer som omfattas av bevis utbyte enligt SDG-förordningein och behöver ansluta sig till det tekniska systemet för bevisutbyte. Om din organisation omfattas och behöver ansluta beror på om ni producerar eller konsumerar digitala bevis som behövs inom ett förfarande som omfattas av:

  • Förfaranden enligt bilaga II i SDG-förordningen
  • Direktiv 2005/36/EG om yrkeskvalifikationer (yrkeskvalifikationsdirektivet / YKD)
  • Direktiv 2006/123/EU om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet)
  • Direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling
  • Direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

För stöd i analysen om ni har bevis att utbyta samt mer information om det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte läs Tekniska systemet för bevisutbyte.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: