Användarvillkor för Mina meddelanden

Gäller från 1 januari 2024 och ersätter användarvillkoren från 17 mars 2023.

  • Genomgående ändring av begreppen myndighetspost till post från avsändande offentliga aktörer samt Avsändande myndigheter till Avsändare
  • Förtydligande att för att skaffa och logga in i Brevlådan krävs e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på som lägst tillitsnivå 3.
  • Tilllägg i avsnitt 9 att Digg har rätt att inaktivera Brevlådan när Skatteverket efter utredning konstaterat att identiteten är falsk och avregistrerat identiteten från folkbokföringen, vid ändring av personnummer alternativt samordningsnummer

1. Allmänt

1.1 Myndigheten för digital förvaltning (Digg) tillhandahåller tjänsten Mina meddelanden i enlighet med Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för digital post. Mina meddelanden gör det möjligt för privatpersoner och företag (”Mottagare”) att få digital post från offentliga aktörer (Avsändare) som anslutit till tjänsten

1.2 För att kunna ta emot digital post från Avsändare via Mina meddelanden måste Mottagare registreras i Myndigheten för digital förvaltnings register (”Förmedlingsadressregistret”) samt välja en säker digital brevlåda (”Brevlåda”) som är ansluten till Mina meddelanden.

1.3 Genom att registrera sig för Mina meddelanden godkänner Mottagaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering.

1.4 Mottagaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan från samtliga vid var tid anslutna Avsändare. Mottagaren kan genom inställningar i Brevlådan välja bort digital post från en ansluten Avsändare. Då skickas posten från den Avsändaren istället som papperspost.

2. Registrering i Förmedlingsadressregistret

2.1 Vid registrering i Förmedlingsadressregistret krävs e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på som lägst tillitsnivå 3 (e-legitimation).

Privatpersoner kan endast registrera sig själva. Företag kan endast registreras av behörig firmatecknare i enlighet med den firmateckningsrätt som finns registrerad hos Bolagsverket. Endast aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, bostadsrättsföreningar eller ekonomiska föreningar kan registreras. En juridisk person som företräds av en annan juridisk person kan inte registreras.

2.2 Registrering i Förmedlingsadressregistret sker genom Brevlådan.

2.3 Digg får ta bort en påbörjad registrering om registreringen inte slutförts inom sex månader.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Så behandlas dina personuppgifter.

3.2 Mottagaren förväntas ta del av informationen om hur personuppgifter i Förmedlingsadressregistret behandlas innan registrering. Vill Mottagaren inte att dennes personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs ska denne inte registrera sig som Mottagare.

4. Diggs ansvar

4.1 Tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan. Digg ansvarar dock inte för eventuella avbrott. I de fall Mina meddelanden är otillgängligt kan meddelanden komma att skickas som papperspost.

4.2 Digg ansvarar för att informera om vilka Avsändare och Brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden på Diggs webbplats.

4.3 Avsändare och Brevlådeoperatörer som vill ansluta till Mina meddelanden förbinder sig i avtal att följa de krav och villkor som Digg beslutat. Digg ansvarar för kontroll av att dessa krav och villkor följs.

4.4 Digg har rätt att anlita underleverantör för att fullgöra sina åtaganden avseende Mina meddelanden. Digg ansvarar då för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Skatteverket levererar IT-drift för tjänsten Mina meddelanden på uppdrag av och enligt instruktion från Digg.

5. Mottagarens ansvar

5.1 Mottagarens tillgång till Mina meddelanden är beroende av tjänster som tredje part tillhandahåller åt Mottagaren (såsom brevlåda, internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Mottagaren är ensam ansvarig för tillgång, nyttjande och betalning av dessa tjänster.

5.2 Mottagaren ansvarar för att ta del av de meddelanden som skickas till Brevlådan. Ett meddelande anses ha kommit Mottagaren till handa när Brevlådeoperatören har tillgängliggjort det i Brevlådan.

5.3 Mottagaren ansvarar för den information som lämnas av Mottagaren vid registrering och användning av Mina meddelanden. Digg ansvarar inte för konsekvenser som orsakas av att Mottagaren lämnat felaktig information.

5.4 Mina meddelanden får användas bara i enlighet med dessa användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Mottagaren är skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av Mina meddelanden som lämnas av Digg.

5.5 Mottagaren ska skydda sin e-legitimation och sina personliga koder på ett betryggande sätt.

6. Brevlådeoperatörens ansvar

6.1 Brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden ansvarar för att följa de krav och villkor som Digg beslutat.

7. Skadestånd

7.1 Diggs skadeståndsansvar gentemot Mottagaren beträffande Mina meddelanden är begränsat till skada som Digg vållar Mottagaren genom att bryta mot någon bestämmelse i dessa användarvillkor eller svensk lag/författning. Digg ansvarar inte i något fall för skada som beror på avbrott i tjänstens tillgänglighet.

7.2 Diggs skadeståndsansvar gentemot Mottagaren enligt ovan är begränsat till direkt skada samt till ett sammanlagt belopp motsvarande en fjärdedels prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Digg ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller förlust av data.

8. Rättigheter kopplade till Mina meddelanden

8.1 Samtliga rättigheter kopplade till Mina meddelanden tillkommer Digg. Genom att registrera sig för Mina meddelanden får Mottagaren nyttjanderätt till tjänsten Mina meddelanden i enlighet med dessa användarvillkor.

9. Avregistrering

9.1 Mottagaren kan när som helst avregistrera sig ur Förmedlingsadressregistret via Brevlådan. Efter avregistrering skickas inga nya meddelanden till Brevlådan.

9.2 Digg kan på skriftlig begäran av:

  • Mottagaren,
  • utsedd förvaltare, god man eller konkursförvaltare för Mottagaren, eller
  • annan som styrker sin behörighet att företräda Mottagaren avregistrera Mottagaren ur Förmedlingsadressregistret.

Digg kan även avregistrera Mottagare ur Förmedlingsadressregistret vid dödsfall, när Skatteverket efter utredning konstaterat att identiteten är falsk och avregistrerat identiteten ur folkbokföringen samt när företag avregistreras ur Bolagsverkets register.

10. Avstängning

10.1 Om en Mottagare agerar i strid med dessa användarvillkor eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Digg stänga av Mottagaren från Mina meddelanden.

11. Drift och underhåll

11.1 Digg har rätt att begränsa tillgängligheten till Mina meddelanden i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Digg ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att Mottagaren ska vållas minsta möjliga skada, Digg ska i största möjliga utsträckning informera Mottagaren om planerade avbrott. Information lämnas på Diggs webbplats.

12. Ändring i Mina meddelanden

12.1 Digg har rätt att göra förändringar i Mina meddelanden. Information om förändringar lämnas på Diggs webbplats.

13. Avveckling av Mina meddelanden

13.1 Digg får säga upp tillhandahållandet av Mina meddelanden helt eller delvis genom underrättelse på Diggs webbplats, minst 30 dagar före avvecklingen.

14. Tillägg och ändringar av användarvillkoren

14.1 Digg har rätt att göra tillägg och ändringar i dessa användarvillkor. Digg ska underrätta Mottagaren på Diggs webbplats om sådana tillägg och ändringar. Underrättelse behöver dock inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

15. Tillämplig lag

15.1 Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: