12 Informationshantering

12.1 Ansvar för informationshanteringens olika delar

Informationshanteringen som kommer att ske i byggblocket kommer i huvudsak bestå av den data som hanteras i Sveriges dataportals tekniska infrastruktur (andra myndigheters metadata) och den information som publiceras i rekommendationer, vägledningar och annat slags stöd.
Andra organisationers användning av Sveriges dataportal för att publicera metadata regleras av användarvillkor. (10)

12.1.1 Ansvar för hantering av allmänna handlingar

Som utgångspunkt är Digg ansvarig för all hantering av allmänna handlingar som uppstår i byggblocket och hantering av allmänna handlingar sker enligt myndighetens interna rutiner. I den tekniska infrastrukturen uppstår allmänna handlingar genom att de inkommer från andra myndigheter när de tillhandahåller metadata till Dataportal.se. Digg är också ansvarig för handlingar som inkommer eller upprättas inom ramen för verksamheten att ta fram rekommendationer, vägledningar och annat stöd. För det fall att Sveriges dataportal i framtiden används av andra myndigheter för publicera stöd eller vägledning kan det finnas behov av att närmare utreda ansvaret för arkivering av allmänna handlingar.

12.1.2 Ansvar för skydd av handlingar

Som angett i avsnitt 9 Riskanalys ansvarar Digg för ett fortsatt systematiskt informationssäkerhetsarbete.

12.2 Hantering personuppgifter

Digg är som utgångspunkt personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker med anledning av byggblocket, när verksamheten utförs av Digg. På Sveriges dataportal ska så få personuppgifter i metadata som möjligt ska behandlas och därför har Digg reglerat i användarvillkoren att personuppgifter i metadata som lämnas ska undvikas.

Frågan om personuppgiftsansvarets fördelning avseende eventuella personuppgifter i metadata som ändå förekommer trots användarvillkorens reglering, behöver utredas av Digg och förtydligas för den som använder Dataportalen. Sådant arbete pågår för närvarande på Digg och personuppgiftsansvarets fördelning kommer att förtydligas under 2023.

Rekommendationer, vägledningar och stöd är produkter som inte ska innehålla några personuppgifter i sig. Det kan bli fråga om viss behandling av personuppgifter med anledning av planering, framtagande, genomförande och förvaltning av byggblocket. Sådan personuppgiftsbehandling avser då sådana personuppgifter som normalt behandlas inom ramen för myndighetens löpande verksamhet, som kontaktuppgifter och dylikt till personer som deltar i arbetet. Sådan behandling av personuppgifter kräver därför ingen ytterligare analys.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: