Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte

På denna sida hittar du information om det tekniska systemet för gränsöverskridande bevisutbyte och beskrivning av användarens resa genom systemet. Sidan uppdateras löpande under 2024 med mer information om hur ni som behörig myndighet kan ansluta er.

Öppet för betatest

Behöriga myndigheter är nu välkomna att betatesta det tekniska systemet för bevisutbyte.

Kontakta oss på sdg@digg.se för mer information.

Det tekniska systemet kopplar ihop behöriga myndigheter i EU:s medlemsländer för att kunna utbyta bevis. För att det ska vara möjligt består den EU-gemensamma arkitekturen av befintliga EU-byggblock som återanvänts för att maximera interoperabiliteten. eIDAS och eDelivery är två exempel på befintliga system som används.

eDelivery används till de så kallade OOTS-noderna. Varje land har en OOTS-nod som är en eDelivery accesspunkt. Det är via dessa noder som alla bevisförfrågningar och bevisutbyten sker.

EU-gemensamma tjänster

I den EU-gemensamma arkitekturen ingår också en bevismetadatakatalog, en bevistjänstekatalog och ett semantiskt register. Dessa tre tjänster har det engelska namnet Common services, eller EU-gemensamma tjänster. Tjänsterna används för att slå upp vilka bevis som finns och var de kan hittas, information som de beviskonsumerande förfarandena behöver för att kunna skapa korrekta bevisförfrågningar. Detta gäller alltså för behöriga myndigheter i Sverige som är beviskonsumenter och hämtar bevis via det tekniska systemet.

De behöriga myndigheter som är bevisproducenter och istället tillhandahåller bevis som ska utbytas ska lägga in metadata om sina bevis i de EU-gemensamma tjänsterna. Detta för att beviskonsumerande behöriga myndigheter i andra medlemsländer ska kunna hitta de svenska bevisen.

Den nationella arkitekturen

Varje medlemsland har tagit fram nationella lösningar för sina egna arkitekturer och har gjort olika vägval. På EU-kommissionens OOTS Hub finns information om hela systemet. Beskrivningarna av de nationella komponenterna stämmer inte helt med den svenska lösningen, vilket beror på att vi har anpassat vår lösning utifrån våra nationella förhållanden och förutsättningar.

I den svenska nationella arkitekturen för det tekniska systemet finns både gemensamma och myndighetsspecifika komponenter. De myndighetsspecifika komponenterna är de behöriga myndigheternas förfaranden respektive bevistjänster. Dessa anpassas av de behöriga myndigheterna och ansluts till de gemensamma nationella komponenterna via API:er. De gemensamma nationella komponenterna byggs av Digg och innefattar Uppslag och bevishämtning samt Datatjänst och förhandsgranskning.

De beviskonsumerande behöriga myndigheternas förfaranden ansluts till Uppslag och bevishämtning. Genom denna komponent kan förfarandet slå upp information om beviset i de EU-gemensamma tjänsterna, skicka bevisförfrågan till det andra landet och hämta beviset.

De bevisproducerande myndigheterna behöver göra sina bevistjänster tillgängliga för Datatjänst och förhandsgranskning. Bevisförfrågan från det andra landet tas emot, beviset hämtas från sin källa och förhandsgranskas av användaren. Därefter skickas beviset till det andra landet.

Användarresa

Med användare avses den privatperson eller företagare som använder det tekniska systemet för att hämta bevis från ett annat medlemsland. Digg har tagit fram en klickbar prototyp som förklarar användarresan genom det tekniska systemet på ett förenklat sätt. Eftersom de nationella lösningarna varierar mellan medlemsländerna ska de delar som beskriver andra länders komponenter enbart ses som exempel på hur det kan fungera. Även EU-kommissionen har tagit fram en prototyp av en användarresa, men den stämmer inte heller helt med den svenska lösningen.

Beskrivningen av användarresan här nedan är ur användarens perspektiv. Läs mer om hur systemet fungerar på sidorna om att hämta bevis till Sverige från annat medlemsland eller tillgängliggöras från Sverige för att delas med annat land.

När en användare använder ett förfarande som är anslutet till det tekniska systemet får hen information om att hen behöver bevisa något om sig själv eller sitt företag för att hen ska kunna slutföra förfarandet. Användaren får välja mellan att själv ladda upp beviset (eller lämna det till den behöriga myndigheten på annat sätt) eller att använda det tekniska systemet. Om hen väljer att använda det tekniska systemet behöver hen identifiera sig i förfarandet med en eIDAS-godkänd e-legitimation.

Förfarandet presenterar sedan ett antal val för användaren som möjliggör för förfarandet att kunna hämta rätt bevis. Användaren behöver alltid välja vilket land beviset finns i, och vilka val som behövs utöver det beror på vad det bevisproducerande landet har angett i de EU-gemensamma tjänsterna. Användaren behöver göra dessa val för att landet ska kunna lokalisera och lämna ut beviset. Ett exempel kan vara vilken region/kommun som beviset kan ha skapats i, var användaren är född eller var hen gick i skolan.

När användaren har svarat på frågorna om beviset behöver hen ge sitt uttryckliga medgivande om att låta hämta bevisen. Användaren blir därefter omdirigerad till förhandsgranskning i det bevisproducerande landet.

När användaren är omdirigerad till förhandsgranskningstjänsten i det bevisproducerande landet behöver hen åter identifiera sig med en eIDAS-godkänd e-legitimation. Informationen från identifieringen i förfarandet jämförs med den identifiering som görs i förhandsgranskningen för att säkerställa att det är samma person.

Beviset hämtas från källan och presenteras för användaren så att hen kan öppna beviset för att förhandsgranska det. Förhandsgranskningen är viktig för att användaren ska kunna säkerställa att det är rätt bevis och att det är den information som hen avser att dela med sig av till förfarandet i det beviskonsumerande landet.

När användaren har förhandsgranskat beviset gör hen ett aktivt val om att dela beviset med förfarandet, och blir därefter omdirigerad tillbaka till förfarandet.

I förfarandet kan användaren nu se att beviset finns som en bilaga och kan slutföra förfarandet.

Digg har i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Digg ska också analysera och redovisa vilka kostnader som kan uppstå för den tekniska anslutningen i Sverige, utifrån principen att förvaltningsgemensamma lösningar bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, samt lämna förslag på finansiering. Digg ska redovisa uppdraget till Finansdepartementet senast den 31 oktober 2024.

Utifrån den nu kända tidsaspekten siktar vi på att kunna gå i produktion med tekniskt system för bevisutbyte under andra delen av 2025.

Betatester med Digg är möjligt sedan hösten 2023. Behöriga myndigheter är nu välkomna att betatesta det tekniska systemet för bevisutbyte.

Kontakta oss på sdg@digg.se för mer information.

Läs mer

Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte

Analysera behov av anslutning

För att veta om din organisation behöver ansluta er till det tekniska systemet behöver ni göra en analys om ni är beviskonsumenter eller bevisproducenter. Du hittar information om hur ni gör analyserna på sidan Tekniska systemet för bevisutbyte.

Läs mer

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: