AI-förordningen

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (artificial intelligence act) 2021/0106 (COD).

Syftet med en EU-gemensam lagstiftning om AI är att säkerställa att användning av AI-system på EU:s inre marknad är säkra, respekterar mänskliga rättigheter och underlättar för innovation och investering inom AI.

Vad handlar förordningen om?

AI-förordningen ska reglera användningen av AI-system med en EU-gemensam lagstiftning. Användningen av AI-system kommer att regleras med en riskbaserad modell där viss användning kan förbjudas och annat tillåtas med restriktioner och krav i form av bland annat tillsyn och registrering. Det är främst AI-system med hög risk som nu får krav på transparens, kvalitetssäkring och möjlighet till granskning. Det är bara sådana AI-lösningar som omfattas av definitionen av ”AI-system” som måste följa kraven.

Vilka påverkas av AI-förordningen?

AI-förordningen ska gälla för alla som använder AI-system, både inom privat och offentlig verksamhet. Bestämmelserna i AI-förordningen riktas i första hand mot användning av AI-system inom vissa verksamhetsområden och för vissa syften, som till exempel inom bedömningar av människors beteenden, värderingar och för övervakning.

När börjar förordningen gälla?

EU-kommissionen lämnade förslag på AI-förordningen den 21 april 2021 och därefter har Europeiska rådet och Parlamentet förhandlat under andra halvåret 2023. AI-akten är nu i sista steget av lagstiftningsarbetet och kommer sannolikt att beslutas under våren 2024. Kommissionen har föreslagit att AI-förordningen ska börja gälla 24 månader efter att den har trätt i kraft, men undantag finns för viss användning av AI-system som träder i kraft tidigare och annan senare.

Finns det några sanktioner?

Ja, det kommer att finnas administrativa sanktionsavgifter för överträdelser som fastställs genom en procentandel av årsomsättningen. Det kommer även att inrättas möjligheter för fysiska eller juridiska personer att lämna in klagomål till den nationella myndighet som får i uppdrag att utöva tillsyn över AI-förordningen.

Vilken användning av AI omfattas?

Vilken typ av AI som kommer att räknas som AI-system och omfattas av förordningen är ännu inte beslutat och definitionen av ”AI-system” ingår i förhandlingen.

Förberedelsearbete

Ett sätt att förbereda sig inför kommande lagstiftning är att inventera i sin organisation vilka typer av AI-lösningar som redan används eller som planeras eller testas. Det är bra att göra en inledande bedömning om det är frågan om automatiserde beslutsprocesser eller mer avancerade AI-system som kan omfattas av AI-förordningen.

I förordningen kommer det att ställas krav på bland annat spårbarhet för beslut och dokumentation om de AI-system som används. Det kan därför vara bra att redan nu se över denna typ av rutiner inom verksamheten. Ett bra stöd finns i den förtroendemodell som Digg med flera myndigheter har tagit fram.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: