Auktorisationssystem

Den 1 januari 2024 trädde lagen om auktorisationssystem för tjänster för elektronisk identifiering och digital post i kraft. Det kommer att vara en övergångsperiod från det att lagen trätt ikraft tills att det går att ansluta till ett auktorisationssystem. Här kan du läsa mer om lagen och hur du som är ansluten till valfrihetssystem och Mina meddelanden påverkas.

Genom auktorisationssystem kan offentliga aktörer skaffa tjänster för elektronisk identifiering och digital post. Syftet med auktorisationssystem är att ge alla utförare av offentligt finansierad verksamhet möjlighet att erbjuda digitala tjänster på lika villkor. Digg ansvar för att inrätta auktorisationssystem som leverantörer och offentliga aktörer kan ansluta till.

Det här händer nu

1. Krav och villkor

Digg arbetar just nu med att ta fram de krav och villkor som ska gälla för respektive auktorisationssystem. Där inkluderas även frågor om ersättningar till leverantörer och avgifter för offentliga aktörer.

2. Föreskrifter

Krav och villkor regleras i föreskrifter.

3. Annonsera

Auktorisationssystemen annonseras på digg.se.

4. Anslut och avtal

Leverantörer ansöker om anslutning till auktorisationssystem och offentliga aktörer ingår avtal med Digg om att använda tjänster inom auktorisationssystem.

Du som är ansluten till valfrihetssystem

Den 1 januari 2024 upphörde lagen om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering att gälla. Då upphörde även inrättade valfrihetssystem att gälla och det är inte längre möjligt att ansluta till valfrihetssystem.

För de aktörer som ingått avtal inom valfrihetssystem före den 1 januari 2024 kommer befintliga avtal att gälla enligt villkoren som avtalats, även efter det att lagen upphört gälla.

Du som är ansluten till Mina meddelanden

Aktörer som är anslutna till Mina meddelanden påverkas inledningsvis inte av att lagen om auktorisationssystem införs. Det är först när Digg inrättat auktorisationssystem som leverantörer och offentliga aktörers möjligheter att använda Mina meddelanden påverkas.

Offentliga aktörer som vill fortsätta att skicka digital post genom Mina meddelanden kommer då att behöva ansluta till auktorisationssystem för tjänster för digital post.

Leverantörer som idag tillhandahåller sina tjänster inom Mina meddelanden kommer behöva ansöka om att få ansluta till auktorisationssystem.

Vanliga frågor och svar

När Digg har inrättat auktorisationssystem för tjänster för elektronisk identifiering och digital post kommer offentliga aktörer behöva ingå nya avtal med Digg för att kunna använda tjänster för elektronisk identifiering och digital post.

Under 2024 kommer Digg arbeta med förberedelser för att offentliga aktörer och leverantörer ska kunna ansluta till auktorisationssystem under 2025. Exempel på förberedeleser som Digg behöver genomföra är att ta fram de krav och villkor som ska gälla för respektive auktorisationssystem och också samråda dessa krav och villkor med relevanta expertmyndigheter.

Det kommer att behöva ske en övergång till auktorisationssystem för de aktörer som idag är anslutna till valfrihetssystem och Mina meddelanden som vill forsätta använda tjänsterna som de använder idag. Hur övergången ska ske kommer Digg tydliggöra och förmedla information om i god tid innan övergången påbörjas.

Digg har ännu inte tagit fram dessa avtal.

Nej, auktorisationssystem är enbart en modell för anskaffning av tjänster för elektronisk identifiering och digital post.

Digg har ännu inte tagit fram avtal inom auktorisationssystem och kan därför inte svara på frågan i dagsläget.

Offentliga aktörer som vill använda tjänster inom auktorisationssystem ska betala en avgift till Digg. Hur stor avgiften är eller vad den baseras på har Digg ännu inte beslutat. Digg kommer att reglera avgiftens storlek genom föreskrifter.

Regeringen har bestämt att vissa statliga myndigheter måste ansluta sig till, och använda, auktorisationssystem för tjänster för elektronisk identifiering. Obligatoriet träder i kraft den 1 januari 2025, men blir aktuellt först när Digg inrättat auktorisationssystem för elektronisk identifiering.

Digg har möjlighet att närmare definiera obligatoriet och också meddela tidsbegränsade undantag för obligatoriet. När vi vet mer kommer vi att förmedla ytterligare information.

Vilka som ingår i kretsen offentliga aktörer definieras i 4 § lagen om auktorisationssystem. Det är samma aktörer som träffas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Med offentlig aktör avses exempelvis

 • statliga och kommunala myndigheter,
 • beslutande församlingar i kommuner och regioner,
 • offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer,
 • vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Om auktorisationssystem

 • Digg utses till tillhandahållande myndighet av auktorisationssystem för tjänster för elektronisk identifiering och för digital post.
 • Digg ska ställa upp de krav och villkor som leverantörer och deras tjänster ska leva upp till för att kunna få ansluta till auktorisationssystem.
 • Digg ska godkänna och teckna avtal med leverantörer som vill ingå i auktorisationssystem.
 • Digg ska säkerställa att leverantörerna och deras tjänster lever upp till kraven över tid.
 • Digg ska betala ut ersättning till leverantörer i enlighet med villkor för auktorisationssystem.
 • Enskilda ska kunna välja vilken leverantör som ska utföra tjänsterna för deras räkning.
 • Offentliga aktörer ska, mot en avgift, kunna använda tjänsterna inom auktorisationssystem i sin verksamhet enligt avtal med Digg.
 • Det kommer vara obligatoriskt för vissa statliga myndigheter att ansluta till auktorisationssystem för elektronisk identifiering. Anslutningen är frivillig för övriga offentliga aktörer.
 • Det är frivilligt för alla offentliga aktörer att ansluta till auktorisationssystem för digital post.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: