Tillhandahålla information

Här hittar du information som ska hjälpa dig att analysera om din organisation har krav på att tillhandahålla information som omfattas av SDG-förordningen.

Information ska finnas på Your europe

Varje behörig myndighet ansvarar för att tillhandahålla information på nationell nivå för gränsöverskridande användare som utövar eller har för avsikt att utöva sina rättigheter och skyldigheter på de områdena av inre marknaden enligt SDG-förordningen. Informationen ska finnas på youreurope.eu och behöriga myndigheter behöver

 • säkerhetsställa att informationen och webbsidorna med informationen följer vissa krav och
 • att länkarna till informationen fungerar.

Stöd i hur ni ansluter till Your europe finns på den här sidan, Länkar och metataggar | Digg.

EU-kommissionen ansvarar för att information om relevant EU-rätt finns på youreurope.eu. Läs mer om vilken information EU-kommissionen tillhandahåller längre ned på den här webbsidan.

EU-kommissionen har tagit fram ett stöddokument som bland annat tydliggör vilken information som avses inom de olika informationsområdena samt vad som ska tillhandahållas av kommissionen respektive medlemsstaterna.

ANNEX I and the gateway’s information requirements (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Vilken information ska tillhandahållas av behöriga myndigheter?

Svenska behöriga myndigheterna ska inom ramen för sitt ansvarsområde se till att de tillhandahåller information via Your europe om

 • rättigheter, skydligheter och regler
 • förfaranden och
 • hjälp- och problemlösningstjänster

enligt SDG-förordningen. Informationen ska också uppfylla kvalitetskraven samt att länkarna till de aktuella sidorna ska fungera (3 § lag [2022:126] med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång).

Information om rättigheter, skyldigheter och regler

Om ni har information om rättigheter, skyldigheter och regler som anges i nationell rätt och som omfattas av bilaga I i SDG-förordningen ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu.

Förordning (2018/1724) av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster.

Information om digitala och icke digitala förfaranden

Om ni har information om digitala och icke digitala förfaranden på nationell nivå som omfattas av bilaga I i SDG-förordningen ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu. Användaren ska få tillräcklig med information för att kunna genomföra förfarandet. Läs mer om vilken information som måste finnas på den här sidan: Krav på Information | Digg

Information om förfaranden som omfattas av bilaga II

Om ni har information om ett förfarande som omfattas av bilaga II i SDG-förordningen ska webbsidan som tillhandahåller informationen finnas på webbplatsen youreurope.eu. Användaren ska få tillräcklig med information för att kunna genomföra förfarandet. Läs mer om vilken information som måste finnas på den här sidan: Krav på Information | Digg

Information om hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III

Om ni har information om hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu.

De webbsidor som rör ett förfarande och som ska ha SDG-metataggar samt taggas med metataggen procedure är de webbsidor som har information om förfarandet och den webbsida där användaren länkas till eller hittar förfarandet. Oavsett om förfarandet är online eller offline. Varje webbsida i förfarandet behöver inte taggas.

I SDG-förordningen artikel 10 punkt 1 hittar du vad som avses med information om förfarandet, det är t.ex. information som beskriver stegen användaren behöver genomgå för att utföra förfarandet.

Läs mer om den information som ni behöver tillhanhadålla för ett förfarande på den här sidan: Tillhandahålla information | Digg

Läs mer om metataggar på den här sidan: Länkar och metataggar | Digg

Vilka krav ställs på webbsidor som omfattas av SDG?

Webbsidor som innehåller information eller förfaranden enligt SDG-förordningen behöver:

 • Uppfylla kvalitetskraven som anges i artiklarna 9-11 i SDG-förordningen. Artikel 9 för information om rättigheter, skydligheter och regler. Artikel 10 för information om förfaranden. Artikel 11 för information om hjälp- och problemlösningstjänster. Läs mer om dessa krav på den här sidan Krav på information.
 • Informationen ska vara på engelska.
 • Your Europe-logotypen ska finnas på sidan.
 • Användarstatistik för sidan ska samlas in och skickas in till EU-kommissionen.
 • Det ska finnas möjlighet för användaren att lämna återkoppling på sidan.
 • Sidan ska vara taggad med SDG-metataggar så att crawlern (sökroboten) kan hitta och synliggöra webbsidan på Your europe. Observera att webbplatsen som webbsidan ligger under måste vara registrerad i länkregistret som finns i EU-kommissionens kontrollpanel för att crawlern ska kunna söka igenom webbplatsen och hitta webbsidan med SDG-information.

Information om vad ni tekniskt behöver göra för att följa kraven hittar du på vår webbsida som innehåller teknisk information: Teknisk information | Digg

Är din organisation i behov av översättning?

EU-kommissionen erbjuder möjlighet att översätta texter. Om er verksamhet är i behov av att översätta era texter från svenska till engelska för webben eller e-tjänster mejla oss på sdg@digg.se. Budgeten är begränsad och möjlighet till översättning ges utifrån befintlig budget.

Ibland finns det information på EU-nivå

Det finns tre nivåer av information. Information på:

 • EU-nivå,
 • till viss del EU-nivå och till viss del nationell-nivå samt
 • nationell-nivå.

EU-kommissionen ser till att information om EU-rätt finns på webbplatsen Youreurope.eu. Det är är information om rättigheter, skyldigheter och regler som är harmoniserade inom EU och gäller inom hela EU. Den informationen kan i vissa enstaka fall kompletteras med nationell information men i regel räcker den informationen. Om ni omfattas av områden där det finns information på EU-nivå behöver ni inte ange det området i förteckningen för din organisation.

För att undvika att det finns dubbel information på Your europe så kan du se inom vilka områden det finns information på EU-nivå genom att läsa tabellen på sidan 13-22 i EU-kommissionens vägledning för bilaga I och information (Guidance on information requirements) på den här webbsida SDG (Single Digital Gateway) library (europa.eu). Länk till annan webbplats.

På sidan 7-8 i EU-kommissionens vägledning kan du läsa mer om de olika nivåerna av information.

Exempel där EU-kommissionen tillhandahåller information

Här kommer ett exempel på information om passagerarrättigheter som finns inom bilaga I informationsområde A. Resor inom unionen. Regelverket baseras här huvudsakligen på förordningar eller harmoniserade direktiv, vilket innebär att reglerna är i stort sett samma inom hela EU.

Informationsområde A2. rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang.

Passagerarrättigheter (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Informationsområde A3. hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen.

Resa med funktionsnedsättning (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Ytterligare områden kan tillkomma

Kravet på vilken information som ska tillhandahållas kan förändras till följd av att nya informationsområden och förfaranden läggs till SDG-förordningen genom andra rättsakter. Exempelvis utökas bilaga II med två förfaranden genom dataförvaltningsförordningen.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: