Tillhandahålla information

Här hittar du information som ska hjälpa dig att analysera om din organisation har krav på att tillhandahålla information som omfattas av SDG-förordningen.

Vad ska finnas på webbplatsen youreurope.eu?

EU-kommissionen ansvarar för att information om relevant EU-rätt finns på Youreurope.eu. Det är sedan upp till de behöriga myndigheterna att tillhandahålla information på nationell nivå för användare som utövar eller har för avsikt att utöva sina rättigheter på de områdena av inre marknaden.

Vilken information ska tillhandahållas av behöriga myndigheter?

Svenska behöriga myndigheterna ska inom ramen för sitt ansvarsområde se till att information om nationella regler och förfaranden tillhandahålls och uppfyller kvalitetskraven samt att länkarna till de aktuella sidorna fungerar (3 § lag [2022:126] med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång)

Har ni information om rättigheter, skyldigheter och regler?

Om ni har information om rättigheter, skyldigheter och regler som anges i nationell rätt och som omfattas av bilaga I i SDG-förordningen ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu.

Förordning (2018/1724) av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster


Vägledning från EU-kommissionen

EU-kommissionen har tagit fram ett stöddokument som bl.a. tydliggör vilken information som avses inom de olika informationsområdena samt vad som ska tillhandahållas av kommissionen respektive medlemsstaterna.

Exempel – Resor inom unionen

Ett sådant exempel är information om passagerarrättigheter som finns inom bilaga I informationsområde A. Resor inom unionen. Regelverket baseras här huvudsakligen på förordningar eller harmoniserade direktiv, vilket innebär att reglerna är i stort sett samma inom hela EU.

Informationsområde A2. rättigheter och skyldigheter för personer som reser med flyg, tåg, fartyg eller buss inom och från unionen, och för resenärer som köper paketresor eller sammanlänkade researrangemang.
Passagerarrättigheter (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Informationsområde A3. hjälp till personer med nedsatt rörlighet som reser inom och från unionen.

Resa med funktionsnedsättning (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Har ni information om digitala och icke digitala förfaranden?

Om ni har information om digitala och icke digitala förfaranden på nationell nivå som omfattas av bilaga I i SDG-förordningen ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu. Användaren ska få tillräcklig med information för att kunna genomföra förfarandet.

Har ni information om förfaranden som omfattas av bilaga II?

Om ni har information om information om förfaranden som omfattas av bilaga II i SDG-förordningen ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu. Användaren ska få tillräcklig med information för att kunna genomföra förfarandet.

Har ni information om förfaranden som omfattas av hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III?

Om ni har information om information om hjälp- och problemlösningstjänster enligt bilaga III ska den tillgängöras via webbplatsen youreurope.eu.

Undvik dubbel information

Det är upp till EU-kommissionen att se till att information om EU-rätt finns på webbplatsen Youreurope.eu.

Informationen om EU-rätten ska kompletteras med nationella regler som länkas till från Youreurope.eu. För svenska lagar och regler är det de svenska behöriga aktörerna som ska se till att information tillhandahålls och att länkarna fungerar. Information som redan finns på youreurope.eu behöver inte finnas länkad.

Vilka krav ställs på webbsidorna?

Krav på webbsidor med SDG-information:

  • Uppfylla kvalitetskraven som anges i artikel 9 och 10 i SDG-förordningen.
  • Informationen ska vara på engelska.
  • Your Europe-logotypen ska finnas på varje webbsida som har SDG-information.
  • Användarstatistik ska samlas in på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
  • Möjlighet till användaråterkoppling ska finnas på alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen.
  • Webbsidor med SDG-information ska vara taggade med metadata och länkar ska vara upplagda i EU-kommissionens dashboard/webbgränssnitt.

Information om vad ni behöver göra tekniskt för att följa kraven hittar du på vår webbsida som innehåller teknisk information.

Är din organisation i behov av översättning?

EU-kommissionen erbjuder möjlighet att översätta texter. Om er verksamhet är i behov av att översätta era texter från svenska till engelska för webben eller e-tjänster mejla oss på sdg@digg.se. Budgeten är begränsad och möjlighet till översättning ges utifrån befintlig budget.

Krav på information kan utökas genom tillägg

Kravet på vilken information som ska tillhandahållas kan förändras till följd av att nya informationsområden och förfaranden läggs till SDG-förordningen genom andra rättsakter. Exempelvis utökas bilaga II med två förfaranden genom dataförvaltningsförordningen.

Dokument och länkar

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: