2 Nyttoanalys

2.1 Beskrivning av identifierade nyttor

Auktorisation skapar nyttor främst för offentlig sektor, men även för företag och medborgare. Nyttorna uppstår framförallt genom tidsbesparingar för offentliga aktörer genom att de till exempel kan ansluta till befintliga avtalsstrukturer kopplat till auktorisationslösningar istället för att själva ta fram egna avtal. Byggblock Auktorisation skapar främst nyttor i andra byggblock genom att erbjuda gemensamma ramverk för auktorisation. Nyttorna kommer att realiseras hos myndigheter och andra aktörer samt användarna, vilket gör det komplicerat att räkna fram nyttornas storlek. Tidsbesparingar, ökad säkerhet, enklare att skriva avtal, enklare och billigare förvaltning av interoperabla system samt enklare och säkrare förfaranden för medborgarna är nyttor som räknas in här.

I vilken storleksordning som nyttorna befinner sig, relativt varandra, redovisas nedan. För utförligare beskrivning av genomförandet hänvisas till Metodbilagan (1).

Uppskattat
storleksintervall med rangordning av samtliga nyttor

Uppskattat storleksintervall med rangordning av samtliga nyttor

2.2 Nyttor i form av tids- och kostnadsbesparingar

De främsta tid- och kostnadsbesparingarna som kommer realiseras handlar om anslutning till nationella ramverk och auktorisationslösningar. Hur stor nyttorna blir är även relaterade till användningsgraden i andra byggblock. 

2.2.1 Gemensamma ramverk för auktorisationslösningar sparar tid

Gemensamma ramverk för auktorisationslösningar sparar tid vid uppdatering av lagändringar eller liknande. De aktörer som vill ha en auktorisationslösning med andra aktörer behöver heller inte lägga tid på att skapa en egen lösning när det finns gemensamma ramverk för auktorisationslösningar. Dessa tidsbesparingar förväntas tillfalla offentlig sektor.

2.2.2 Lägre tröskel för att etablera auktorisationslösningar

Tröskeln för att skapa auktorisationslösningar blir lägre när det finns färdiga nationella och behovsanpassade ramverk. Kostnaden blir lägre för att göra integrationer. Nyttan följer av att det blir en lägre tröskel för att göra integrationer där information kan delas, ändras eller visas för externa, privata eller offentliga aktörer. Nyttan som skapas av detta förväntas främst tillfalla offentlig sektor.

2.2.3 Snabbare handläggningar vid personalförändringar

Vid personalförändringar i offentlig sektor blir administration av behörigheter enklare att hantera då behörigheterna kan hanteras av tjänstekonsumenten istället för hos tjänsteproducenten. Detta beräknas leda till tidsbesparingar för offentlig sektor och företag.

2.2.4 Nyttornas storlek är svåra att uppskatta

Nyttorna är också i mångt och mycket indirekta, det vill säga de är realiserbara i förhållande till andra byggblock eller i förhållande till det offentliga digitala ekosystemet som helhet. Det innebär att även om nyttorna var möjliga att beräkna i dagsläget så skulle de verka små om de begränsas till att omfatta endast byggblocket.

2.3 Nyttor i form av bättre tjänster och nya användningsområden

Auktorisation som byggblock ger i första hand en högre informationssäkerhet genom att standardisera funktionalitet och regelverk för behörighet till information. Byggblocket möjliggör också för större samverkan med offentlig sektor genom att skapa olika behovsanpassade lösningar.

2.3.1 Gemensamma ramverk för auktorisationslösningar ökar informationssäkerhetenText

Gemensamma ramverk för auktorisationslösningar ger en säkrare och mer korrekt digital säkerhet. Detta innebär inte att specifika auktorisationslöningar behöver se likadana ut, utan det handlar om vilka standarder som ska användas för att uppfylla reglerna i de gemensamma ramverken. Med den typen av standard blir alla auktoriseringslösningar som ingår i de gemensamma ramverken säkra och korrekta. Detta förväntas skapa kvalitativa nyttor genom ökad säkerhet.

2.3.2 Behovsanpassade auktorisationslösningar breddar tjänsten och underlättar samverkan

Gemensamma ramverk för auktorisationslösningar möjliggör olika typer av säkra lösningar som är anpassade efter de behov som finns inom offentlig sektor. Gemensamma ramverk fungerar som en grund för företag att utveckla tjänster som kräver olika typer av auktorisation för att fungera. Exempelvis blir det enklare för ett företag att utveckla en applikation som kräver auktorisation mot en offentlig aktör. Gemensamma ramverk fungerar således som en möjliggörare för auktorisationsbaserad innovation. De gemensamma ramverken gör det även enklare för offentlig sektor att samverka med företag. Detta då det blir enklare att ta fram auktorisationslösningar enligt en tillförlitlig, säker och standardiserad mall. Detta förväntas leda till nyttor genom ökad kvalitet och fler användningsområden.

2.4 Potential för ytterligare nyttor

Utöver de nyttor som redogjorts för ovan kommer Auktorisation kunna skapa flera nyttor. Men dessa nyttor kräver aktiviteter och funktioner som ligger dock långt fram tiden och är än så länge på ett idéstadium. Vi har därför valt att inte uppskatta storleksordningen på dessa nyttor.

2.4.1 Utveckling av auktorisationslösningar

För att ytterligare förenkla anslutning till auktorisationslösningar kan det komma att skapas federationer. Federationerna är då anpassade efter respektive auktorisationslösning vilken i sin tur är behovsanpassad efter vad som efterfrågas gällande auktorisation inom offentlig sektor. Detta skulle kunna skapa nyttor genom ökad kvalitet.

2.4.2 Utveckling av auktorisationstjänster

Förvaltningsgemensamma auktorisationstjänster kan komma att utvecklas. Användningen av förvaltningsgemensamma auktorisationstjänster skulle kunna vara små och medelstora aktörer, eller aktörer som inom en sektor har liknande behov. Detta skulle inte bara höja informationssäkerheten utan även bredda användningsområdet för byggblocket till att omfatta fler aktörer samt privata användare. Denna funktion skulle därmed skapa nyttor genom ökad kvalitet.


 


1) Nyttoanalysens metodbilaga, Slutrapportens bilagor, https://www.digg.se/informationsutbyte-och-grunddata

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: