Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörer och andra som omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse för sin digitala service. Redogörelsen ska bland annat innehålla information om vilket innehåll på webbplatsen eller i appen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla:

 • Namnet på den offentliga aktören.
 • Namnet på den digitala servicen (till exempel webbplatsens, e-tjänstens eller appens namn).
 • En redogörelse över om den eller de webbplatser och mobila applikationer som tillgänglighetsredogörelsen avser är helt, delvis, eller inte förenlig(a) med de krav som följer av DOS-lagen.
 • En detaljerad, fullständig och tydlig förteckning över innehåll som inte är tillgängligt och skälen till varför det inte är tillgängligt.
 • En förteckning över tillgängliga alternativ till otillgängligt innehåll, om sådana finns.
 • Datum för bedömning av följsamhet till de krav som följer av DOS-lagen.
 • Datum för senaste uppdatering.
 • Utvärderingsmetod (till exempel egen granskning eller granskning av extern part).
 • Meddelandefunktion eller länk till sådan.
 • Information om att användaren kan göra en anmälan till Digg, och länk till Diggs anmälningsfunktion (https://www.digg.se/tdosanmalan).
 • Redogörelse av eventuellt innehåll som den offentliga aktören åberopar undantag för på grund av oskäligt betungande anpassning (12 §), och den bedömning som ligger till grund för detta.
 • Redogörelse av innehåll som inte omfattas av lagkraven (9 §).

Undantag från lagens krav

Det ska framgå av tillgänglighetsredogörelsen i vilken utsträckning webbplatsen eller appen uppfyller de tillgänglighetskrav som följer av DOS-lagen. Redogörelsen ska ange om webbplatsen eller appen som helhet antingen "helt", "delvis" eller "inte" uppfyller kraven.
Tillgänglighetsredogörelsen ska också redogöra för de delar av webbplatsen eller appen som inte är förenliga med de krav som följer av DOS-lagen.

Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla datumet för när bedömningen om den digitala servicen uppfyller kraven utfördes. Av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2918/1523 framgår att detta avser datum för den första beredningen, eller en senare uppdatering, av tillgänglighetsredogörelsen efter en utvärdering av de webbplatser eller appar som omfattas av direktivet.

Vidare rekommenderas att en utvärdering görs och att redogörelsen uppdateras efter en ingående översyn av webbplatsen eller appen. Datumet avser alltså när den utvärdering gjorts som ligger till grund för hela tillgänglighetsredogörelsen, vilket bör innebära en ingående granskning av webbplatsen eller appen som helhet.

Om en ny ingående granskning har gjorts sedan tillgänglighetsredogörelsen publicerades är det detta senare datum som bör anges.

I tillgänglighetsredogörelsen ska det anges när den senast uppdaterades. Av kommissionens genomförandebeslut (EU) 2918/1523 framgår att detta datum avser senaste översyn, ”om en sådan översyn har genomförts utan en fullständig utvärdering av webbplatsen/den mobila applikationen, oavsett om översynen lett till några förändringar i fråga om tillgänglighet.”.

Det framgår också att ”Det rekommenderas att uppgifterna i tillgänglighetsutlåtandet regelbundet – minst en gång om året – ses över med avseende på exaktheten”.

Det som ska kunna förstås av datumet är alltså hur aktuella uppgifterna om tillgängligheten i den digitala servicen är.

Om den offentliga aktören har bedömt att det är oskäligt betungande att efterleva tillgänglighetskraven, ska denna bedömning återges i tillgänglighetsredogörelsen (13 § DOS-lagen).
Enligt Digg behöver det framgå hur aktören har tagit hänsyn till konsekvenserna för personer för funktionsnedsättning i sin bedömning. Detta eftersom en av de saker som ska beaktas vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande är uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning (12 § DOS-lagen).

Läs mer om undantaget i vår rättsliga vägledning på sidan Undantag från kraven.

Redogörelsen ska vara lätt att hitta

Tillgänglighetsredogörelsen ska vara publicerad i ett tillgängligt format (det bör vara en webbsida).

För webbplatser

För en webbplats ska en länk till tillgänglighetsredogörelsen finnas tydligt presenterad på webbplatsens startsida, alternativt finnas åtkomlig från alla sidor exempelvis i en sidfot.

För appar

För en mobil applikation ska tillgänglighetsredogörelsen finnas på den ansvariga offentliga aktörens webbplats, eller där användare kan ladda ner appen. Redogörelsen kan även finnas inuti appen, men det är inte tillräckligt att den enbart finns där.

 • Byt ut allt som är markerat med platshållare till information som beskriver din webbplats eller mobila applikation. Platshållarna har följande betydelse:
  • {...} obligatorisk information.
  • [...] frivillig information.
  • <...> information som ska ersättas av faktiska data.
 • För att underlätta för användarna rekommenderar vi att du listar eventuella tillgänglighetsproblem utifrån användningssituationer. På så sätt blir det enklare för till exempel en användare med nedsatt syn att veta hur just hen påverkas. Du kan utgå från följande användningssituationer:
  • Användning utan synförmåga.
  • Användning med nedsatt syn.
  • Användning med nedsatt färgseende.
  • Användning utan hörsel.
  • Användning med nedsatt hörsel.
  • Användning utan röstförmåga.
  • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.
  • Användning med nedsatt rörlighet.
  • Användning med känslighet för flimmer.
  • Användning med kognitiv nedsättning.
 • Under rubriken ”Teknisk information om…” ska du ange hur väl webbplatsen eller appen uppfyller lagkraven. Helt: alla sidor utan undantag uppfyller alla lagkrav. Delvis: de allra flesta sidorna uppfyller lagkraven men det går inte att garantera att det inte finns enstaka brister. Inte: det finns flera eller allvarliga brister på ett flertal sidor.
 • I redogörelsen ska det finnas en länk till digg.se för att anmäla bristande tillgänglighet. Använd följande adress för att länka till oss: digg.se/tdosanmalan.
 • Mallen är framtagen för att fungera för merparten av webbplatser och appar. Det kan finnas specifika situationer för din webbplats eller app som inte beskrivs i mallen, sådana situationer kan du själv komplettera med i efterhand.

Vanliga frågor och svar

En tillgänglighetsredogörelse är en presentation av hur väl en digital service uppfyller de krav på tillgänglighet som finns beskrivet i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tillgänglighetsredogörelsen ska beskriva vilka kända brister som finns i den digitala servicen och ge användaren möjlighet att påpeka bristande tillgänglighet till aktören, eller anmäla till Digg.

Det ska vara lätt för en användare att se vilket innehåll på t.ex. en webbplats som inte är tillgängligt. Det ska också vara lätt att kunna påtala brister till aktören eller kunna kontakta Digg för att anmäla sådant som är otillgängligt.

Tillgänglighetsredogörelsen bör vara publicerad som en tillgänglig webbsida, såvida det inte finns synnerligen starka skäl till att en webbsida inte kan användas.

Ur ett användarperspektiv bör det finnas en tillgänglighetsredogörelse på varje språk som den digitala servicen finns på, men det är inget lagkrav att ha redogörelsen på annat språk än svenska.

Tillgänglighetsredogörelsen ska spegla webbplatsens eller den mobila applikationens aktuella tillgänglighet.

För en e-tjänst där en aktör gör produktionssättningar bör redogörelsen uppdateras vid varje produktionssättning.

För en webbplats där aktören publicerar löpande beror det på hur ofta aktören publicerar eller redigerar innehållet. För en webbplats som är (mer eller mindre) statisk, ska tillgänglighetsredogörelsen ses över åtminstone en gång per år. För en webbplats med flera redaktörer som publicerar dagligen kan det krävas flera gånger per år för att redogörelsen ska vara tillräckligt aktuell.

För en app behöver tillgänglighetsredogörelsen uppdateras när det genomförs förändringar som påverkar tillgängligheten.

Ja, alla webbplatser och mobila applikationer som omfattas av lagen ska ha en tillgänglighetsredogörelse. Det är särskilt viktigt när de inte är tillgängliga.

Nej.

Tillgänglighetsredogörelsen ska inte skickas in till Digg. På webbplatsen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse.

Nej.

I tillgänglighetsredogörelsen ska det framgå hur den tagits fram, alltså hur man utvärderat vilka eventuella brister som finns i tjänsten och om tjänsten helt, delvis eller inte uppfyller de tekniska kraven i föreskrifterna (Diggs föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service). I Sverige accepterar vi enbart en faktisk utvärdering som metod. Diggs föreskrifter genomför bland annat kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1523 som utgår från två möjliga varianter av faktisk utvärdering:

 1. en interngranskning utförd av den offentliga myndigheten
 2. en bedömning utförd av tredje man, till exempel en certifiering.

Båda varianterna förutsätter att den som utför granskningen kontrollerar ett representativt urval av webbsidor, dokument och skärmbilder i mobila applikationer.

När Digg genomför en ingående granskning i vårt tillsynsarbete gör vi ett begränsat stickprov av sidor. En faktisk utvärdering kräver ett mer omfattande urval än så. Att i tillgänglighetsredogörelsen hänvisa till en granskning av Digg lever därför inte upp till kraven i Diggs föreskrifter.

Tillgänglighetsredogörelsen för en mobil applikation ska finnas på den ansvariga offentliga aktörens webbplats eller på den plats där användaren hämtar och laddar ner applikationen. Den kan dessutom finnas i själva appen, men inte enbart där, eftersom användaren ska kunna läsa redogörelsen utan att först behöva ladda ned och installera appen (6 § 3 stycket DOS-förordningen).

En meddelandefunktion är ett tillgängligt sätt, till exempel ett formulär, där användaren kan kontakta aktören och påpeka brister i tillgängligheten eller begära tillgängliggörande av innehåll som undantagits med stöd av vissa paragrafer i lagen. Telefonnummer, e-postadresser och postadresser är bra komplement, men inte tillräckliga, eftersom de inte är tillgängliga för alla användare.

Vi rekommenderar att varje teknisk lösning (webbplats eller mobil applikation) har en egen tillgänglighetsredogörelse. Om man ändå väljer att beskriva flera lösningar i samma tillgänglighetsredogörelse ska det vara tydligt vilka brister som gäller respektive lösning.

En app som finns för flera olika operativsystem kan beskrivas i samma tillgänglighetsredogörelse, men då måste det vara tydligt vilka brister som gäller vilket operativsystem.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: