Samverkan

För att Digg ska lyckas med uppgiften som tillhandahållande myndighet av auktorisationssystem behöver vi samverka med expertmyndigheter, offentliga aktörer och leverantörer. På den här sidan beskriver vi den samverkan.

Pågående samverkan

Just nu finns det ingen pågående samverkan.

Genomförd samverkan

Vi vill få in synpunkter från leverantörer av tjänster för e-legitimering kring kraven och villkoren som gäller för leverantörer för att få ansluta till auktorisationssystem för e-legitimering och digital post.

Krav på Leverantör vid ansökan om anslutning till auktorisationssystem för elektronisk identifiering

Vi vill få era skriftliga synpunkter till e-legitmation@digg.se senast den 14 juni 2024.

Vill ni i egenskap av leverantör av e-legitimationer för privatpersoner delta i samverkansmöten inför att lämna synpunkter så anmäl ert intresse för till e-legitimation@digg.se senast fredag 7 juni.

Digg genomför samverkan av krav på leverantörer

Digg arbetar för tillfället med att ta fram de krav som ska gälla inom respektive auktorisationssystem. Som ett led i det arbetet samverkar Digg nu med expertmyndigheter för att få synpunkter på krav som ska gälla för att godkänna leverantörer.

Syftet med samverkan med expertmyndigheter är att samla den offentliga förvaltningens kunskaper och kompetenser, och ge Digg ett bättre underlag för vidare arbete med krav på leverantörer.

Denna samverkan är nu avslutad och Digg har tagit emot synpunkter från deltagande myndigheter och kommer nu att arbeta vidare med att omhänderta dessa.

Den 5 juni genomförde Digg ett samverkansmöte med inbjudna brevlådeoperatörer där leverantörerna fick möjlighet att ställa frågor om utskicket av förslag till krav och villkor för auktorisationssystem avseende digital post.

Under mötet ställdes inga frågor kring kraven. Därutöver förtydligade Digg följande:

 • Synpunkter på utskickat förslag på krav och villkor ska lämnas in skriftligt senast den 11/6-24.
 • Digg ser att leverantörer kommer att behöva ansluta både till auktorisationssystem och till Mina meddelanden för att kunna tillhandahålla sina tjänster.
 • Den samverkan som sker nu avser de nya krav som ska gälla för godkännande av leverantörer som ansöker om anslutning till auktorisationssystem för digital post. Vi avser att även att se över kraven inom Mina meddelanden i ett kommande steg och återkommer kring samverkan i de delarna.

Den 12 juni genomförde Digg ett samverkansmöte med inbjudna brevlådeoperatörer där Digg fick möjlighet att ställa frågor om de skriftliga svar brevlådeoperatörerna har lämnat på Diggs förslag till krav och villkor för auktorisationssystem avseende digital post.

Under mötet fick Digg en del förtydliganden av brevlådeoperatörerna utifrån ställda frågor.

Utöver det informerade Digg om att tidplanen för att anmäla krav och villkor till EU-kommissionen har ändrats vilket innebär att Digg senast den 4 december 2024 kommer lämna underlag till Kommerskollegium.

Anteckningar från dessa möten finns att ta del av genom att kontakta Digg.

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) ska inom ramen för framtagande av ett auktorisationssystem för digital post och elektronisk identifiering samverka med berörda parter. Denna samverkan riktar sig till offentliga aktörer.

Digg kommer inom kort att vara klara med en första version av krav och villkor som ska gälla för leverantörer som vill leverera sin tjänst till auktorisationssystemet. Vi behöver era synpunkter som stöd i arbetet.

Är du en offentlig aktör är du välkommen att skicka svar på frågorna nedan till e-legitimation@digg.se senast 5 juni.

När vi sammanställt en färdig version av krav och villkor för leverantörer till auktorisationssystemet kommer denna att skickas ut på remiss.

Frågor inför framtagande av krav och villkor för leverantörer:

 • Kan ni ansluta till e-legitimeringstjänster på egen hand eller behöver ni ta in tredje part som hjälp vid anslutning och annan integration? Vad är det som gör att ni väljer att anlita sådan hjälp?
 • Hur ställer ni er till eventuellt krav på teknisk anslutning via Sweden Connect?
 • Om det är krav på anslutning via Sweden Connect och Digg tillhandahåller en IdP-funktion (intygstjänst) vilket behov har myndigheterna av att anlita tredje parters tjänster för anslutning (administrativ och teknisk)?
 • Vilket behov har ni av id-växling?
 • Om ni idag skulle upphandla e-legitimationstjänster på egen hand, finns det då krav ni skulle behöva ställa på leverantörer av e-legitimationstjänster som inte finns med i regelverken för dagens Valfrihetssystem eller Tillitsramverket för svensk e-legitimation?

Digg kommer inom kort att vara klara med en första version av krav och villkor som ska gälla för leverantörer som vill leverera sin tjänst till auktorisationssystemet. Vi behöver era synpunkter som stöd i arbetet. Är du leverantör av e-legitimationer är du välkommen att skicka svar på frågorna till e-legitimation@digg.se senast 5 juni.

När vi behandlat era synpunkter och sammanställt en första version av krav och villkor för leverantörer kommer vi att bjuda in er till två samverkansmöten där ni kommer få möjlighet att ställa frågor till Digg, och Digg har möjlighet att ställa frågor till er.

Frågor inför framtagande av krav och villkor för leverantörer:

 • Hur ställer ni er till ett eventuellt krav på anslutning via Sweden Connect om OpenID Connect är ett valbart alternativ som anslutningsmetod? Detta utöver SAML2.0 som alternativ.
 • Hur ställer ni er till ett eventuellt krav på att leverera elektroniska underskrifter inom ramen för auktorisationssystem?
 • Hur ställer ni er till ett eventuellt krav som innebär att det är valbart för er som Leverantör att erbjuda id-växling som tjänst inom ramen för auktorisationssystem?

Digg kommer inom kort att vara klara med en första version av krav och villkor som ska gälla för leverantörer som vill leverera sin tjänst till auktorisationssystemet. Vi behöver era synpunkter som stöd i arbetet. Är du brevlådeoperatör är du välkommen att delta i samverkan kring framtagandet av krav och villkor. Hör av dig till digitalpost.aktorer@digg.se senast 27 maj.

När vi behandlat era synpunkter och sammanställt en första version av krav och villkor för leverantörer kommer vi att bjuda in er till två samverkansmöten där ni kommer få möjlighet att ställa frågor till Digg, och Digg har möjlighet att ställa frågor till er

Vid mötet informerades om av auktorisationssystem är och hur Digg avser samverka med olika aktörer.

Kommande samverkan

 • Den färdiga versionen av krav och villkor för leverantörer kommer att skickas ut på remiss till utvalda offentliga aktörer
 • Avgifts- och ersättningsmodell samverkas med offentliga aktörer och leverantörer – juni 2024

Särskilt för leverantörer

Hur sker samverkan med leverantörer?

 • Inbjudningar till samverkan med leverantörer annonseras här på digg.se men kan också kompletteras med riktade inbjudningar
 • Vi kommer att dokumentera dialogerna
 • Resultatet av samverkan finns i referat på digg.se

Samverkan är offentlig

 • Utgångspunkten är att all dokumentation som uppkommer i samverkan med leverantörer är offentlig.
 • Om en leverantör anser att uppgifter bör omfattas av sekretess behöver leverantören påtala detta. En sådan begäran prövas i varje enskilt fall och sekretess kan aldrig garanteras.

Är du leverantör av tjänster för e-legitimering för enskilda och digital post och vill delta i samverkan med Digg ska du kontakta info@digg.se och anmäla ditt intresse att delta. Skriv i ärendemeningen: ”Auktorisationssystem samverkan med leverantörer”. Digg förbehåller sig rätten att välja vilka leverantörer Digg samverkar med och på vilket sätt samverkan sker.

Är du intresserad av att ta del av underlag som använts i samband med samverkan med leverantörer? Kontakta info@digg.se.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: