Regeringsuppdrag om svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis

Digg får i uppdrag att lämna förslag för den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Uppdraget innebär att Digg ska titta närmare på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system ska gå till.

Till följd av SDG-förordningen finns behov av att utreda och lämna förslag på kompletterande bestämmelser med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Den aktuella frågan bereds nu inom Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Parallellt med detta har Digg fått ett eget utredningsuppdrag som innebär att vi ska titta närmare på hur den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis ska gå till.

Analysera och lämna förslag på åtgärder

Regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Digg ska också analysera och redovisa vilka kostnader som kan uppstå för den tekniska anslutningen i Sverige, utifrån principen att förvaltningsgemensamma lösningar bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, samt lämna förslag på finansiering.

Bedöm hur anslutningen bör utformas

Anslutningen bör ske genom en eller flera förmedlingsplattformar, exempelvis genom att nya plattformar upprättas, som blir en del av den befintliga förvaltningsgemensamma infrastruktur som Digg ansvarar för, eller genom anslutning till redan befintlig centraliserad infrastruktur som i dag används i annat syfte, t.ex. betygsdatabasen BEDA som Universitets och högskolerådet tillhandahåller för att underlätta ansökningar till svenska lärosäten (se t.ex. Diggs rapport Genomförandeplan för införandet av bevisutbyte enligt engångsprincipen [12021/01595]).

Vid valet av plattform ska E-hälsomyndighetens redovisning av uppdraget att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården och omsorgen (S2023/02107) beaktas. Vid bedömningen av hur anslutningen till det tekniska systemet bör utformas bör även Diggs befintliga ansvar för den svenska delen av anslutningen beaktas och analyseras.

Synpunkter från berörda myndigheter

Digg ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från de myndigheter som berörs av arbetet. Vi siktar på att involvera berörda myndigheter innan sommaren.

Tidplan

  • Digg ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet, Finansdepartementet, senast den 31 oktober 2024.
  • Utifrån den nu kända tidsaspekten siktar vi på att kunna gå i produktion med tekniskt system för bevisutbyte under andra delen av 2025.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: