Så behandlar vi dina personuppgifter

Här beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Digg följer dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) samt kompletterande dataskyddslagstiftning vid hantering av personuppgifter.

Diggs hantering av personuppgifter

Den här informationen har till syfte att ge en övergripande information om de personuppgiftsbehandlingar som Digg är personuppgiftsansvarig för, samt ge information till de registrerade hur deras personuppgifter behandlas och hur de kan ta tillvara sina rättigheter.

Informationen omfattar inte de behandlingar som sker inom Diggs administrativa verksamhet.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Digg är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för och som utförs inom verksamheten. Exempelvis behandlar Digg personuppgifter i myndighetens ärendehantering och faktiska verksamhet, vid hantering av frågor och evenemang, vid samverkan med andra, vid upphandling och när någon söker jobb hos oss.

Digg behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. Vår verksamhet styrs av lagar, myndighetsinstruktioner och regeringsuppdrag, vilket innebär att Digg oftast stödjer sin rätt att behandla personuppgifter på den rättsliga grunden att det är ett allmänt intresse att behandlingen sker eller för att det är en rättslig förpliktelse. I vissa fall behandlar Digg personuppgifter för att det är nödvändigt att fullgöra ett avtal med den registrerade. Undantagsvis kan Digg även behandla personuppgifter med ditt samtycke om det är tillämpligt och nödvändigt med hänsyn till situationen.

 • Digg behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när Digg tillhandahåller olika digitala tjänster, ingår avtal, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.
 • När Digg ordnar informationsträffar och liknande behandlas även kontaktuppgifter för att kunna administrera informationsträffen. Vid informationstillfällen kan även personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas samt din ip-adress och eventuella andra personuppgifter du angivit.
 • Om du söker jobb hos Digg behandlas bland annat namn, personnummer och de personuppgifter som framgår av ditt personliga brev och cv.
 • När du använder Sveriges dataportal samt tillhörande community behandlar Digg namn, användarnamn, e-postadress, lösenord och andra personuppgifter du anger samt ip-adress och cookies.
 • När du använder vårt formulär för att anmäla bristande tillgänglighet hos en offentlig aktör behandlar Digg din ip-adress och eventuella andra personuppgifter som du har angivit.
 • De medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Det kan även hända att behörig personal hos samarbetspartners eller leverantörer får del av personuppgifter.
 • Digg är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. Digg kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter kan Digg komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning.
 • För det fall Digg lämnar ut personuppgifter till tredje part för att denne ska behandla personuppgifter för vår räkning ingår Digg ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om personuppgifterna överförs till en tredje part eller leverantör utanför EU så säkerställer Digg att mottagaren behandlar personuppgifterna på en säkerhetsnivå som motsvarar kraven i dataskyddsförordningen genom avtal eller andra förbindelser från den som mottar personuppgifterna.

Digg behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Som myndighet måste Digg följa bestämmelserna i arkivlagen och dina personuppgifter kan därför komma att arkiveras och sparas i enlighet med de lagkrav som finns.

Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om Digg behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Om Digg har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet.

Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att Digg inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att Digg har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Digg behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor om hur Digg behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet: dataskyddsombud@digg.se.

Personuppgiftshantering i samband med Sweden Connect (eIDAS)

Här beskrivs hur dina personuppgifter behandlas av Digg samt den som tillhandahåller den e-tjänst där du legitimerar dig i samband med processen att ansluta till Sweden Connect.

I syfte att möjliggöra för gränsöverskridande elektronisk identifiering tillhandahåller Digg funktioner för elektronisk identifiering (Sweden Connect). Dessa funktioner består av den svenska eIDAS-noden samt ett aktörsregister.

Information lämnas i ett sammanhang både för den e-tjänsteleverantör som du besöker och för Digg så att du som användare ska kunna överblicka vem du ska vända dig till för att få information om en viss personuppgiftsbehandling.

Behandling av ytterligare personuppgifter

För de fall e-tjänsteleverantören behandlar dina personuppgifter ytterligare, utöver vad som sker inom processen att ansluta sig till Sweden Connect, är det något som e-tjänsteleverantören ansvarar att informera dig om.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör e-tjänsteleverantörens behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till den e-tjänsteleverantörens dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter till e-tjänsteleverantörens dataskyddsombud på dennes webbplats.

I samband med din användning av den svenska eIDAS-noden behandlas dina personuppgifter av

 • Digg och
 • den som tillhandahåller den e-tjänst där du legitimerar dig (e-tjänsteleverantören).

Processen när du legitimerar dig med en utländsk e-legitimation i en svensk e-tjänst består, om inte annat särskilt anges, av tre led.

 1. Först behandlas dina personuppgifter av e-tjänsteleverantören. I e-tjänsten väljer du ”Foreign ID” och styrs därefter till den svenska eIDAS-noden.
 2. Därefter behandlar Digg dina personuppgifter i den svenska eIDAS-noden. Där anger du det land där den e-legitimation som du ska använda är utfärdad. Du styrs sedan till det landets eIDAS-nod. Efter behandlingar i utlandet mottar den svenska eIDAS-noden ett identitetsintyg för dig, kontrollerar att intyget är äkta och översänder det i rätt format till leverantören av den e-tjänst du besöker.
 3. Slutligen mottar e-tjänsteleverantören ett identitetsintyg med dina personuppgifter. Mottagaren kontrollerar intyget och använder det t.ex. för att släppa in dig eller i en underskriftstjänst.

E-tjänsteleverantören är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som utförs i e-tjänsten.

Digg är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av dina personuppgifter som utförs i den svenska eIDAS-noden. Digg är även personuppgiftsansvarig för behandlingen i aktörsregistret, men där behandlas inte dina personuppgifter. De enda personuppgifter som förekommer där är vissa kontaktuppgifter till e-tjänstleverantörerna.

Dina personuppgifter lämnas av e-tjänsteleverantören till Digg när du vill använda en utländsk e-legitimation. I detta led behandlas endast din IP-adress.

Digg lämnar därefter dina personuppgifter till berörd utländsk eIDAS-nod. När Digg mottagit ett identitetsintyg för dig från mottagarlandets nod, lämnar Digg dina personuppgifter till e-tjänsteleverantören av den e-tjänst du besöker. De personuppgifter som behandlas i detta led utöver IP-adress, är de som framgår av identitetsintyget (till exempel namn, födelsedatum och identitetsbeteckning) eller uppkommer till följd av säkerhetskontroller. Dina personuppgifter kan också lämnas till en leverantör av en underskriftstjänst eller till en annan förlitande part för identitetskontroll eller äkthetskontroll av en elektroniskt underskriven handling.

I de tjänster som beskrivs ovan behandlas dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För kommunikation och för hantering av identitetsintyg och anknytande funktioner.
 • För identitetskontroll och för elektronisk underskrift.
 • För att säkerställa att en e-tjänst eller Sweden Connect inte missbrukas eller används i strid mot regler i författning eller avtalsvillkor.
 • För att möjliggöra support när användare eller leverantör av e-tjänst behöver hjälp, till exempel för att utreda en misstanke om fel i dessa funktioner eller missbruk av dem.
 • Om det krävs för incidentrapportering, internationellt samarbete mellan medlemsstater eller annars enligt de regler som gäller enligt EU-förordning eller Europeiska kommissionens genomförandebeslut.

Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är att de är nödvändiga för att utföra en rättslig förpliktelse, en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning samt för att fullgöra ett avtal där du är part.

 • De medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Dina personuppgifter kan också lämnas till en leverantör av en underskriftstjänst eller till en annan förlitande part för identitetskontroll eller äkthetskontroll av en elektroniskt underskriven handling.
 • Digg och den e-tjänsteleverantör som är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. Digg och den e-tjänsteleverantören som är en myndighet kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter kan Digg eller den e-tjänsteleverantören som är en myndighet komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning.
 • För det fall Digg eller den e-tjänstleverantören lämnar ut personuppgifter till tredje part för att denne ska behandla personuppgifter för vår räkning ingår Digg eller e-tjänstleverantören ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om personuppgifterna överförs till en tredje part eller leverantör utanför EU så säkerställer Digg eller e-tjänstleverantören att mottagaren behandlar personuppgifterna på en säkerhetsnivå som motsvarar kraven i dataskyddsförordningen genom avtal eller andra förbindelser från den som mottar personuppgifterna.

Digg lagrar dina personuppgifter i den svenska eIDAS-noden endast så att det vid en incident går att rekonstruera ordningsföljden i utbytet av meddelanden. Denna lagring sker under en kortare tid för omedelbart felsökningsbehov.

E-tjänsteleverantören lagrar dina personuppgifter så länge det krävs E-tjänsteleverantören ska kunna visa vem som legitimerat sig eller vem som skrivit under en handling.

Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Om den personuppgiftsansvariga har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet hos den som är personuppgiftsansvarig för den aktuella behandlingen.

Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att den personuppgiftsansvariga inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att den personuppgiftsansvariga har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att den personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor om hur Digg behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifterna ovan.

Om du vill utöva din rättigheter eller har frågor om hur e-tjänsteleverantören behandlar dina personuppgifter kan du kontakta dennes dataskyddsombud.

Personuppgiftshantering vid tillgängliggörande av data på Sveriges dataportal

Digg tillhandahåller Sveriges dataportal (Dataportalen) i syfte att främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Här beskrivs hur dina personuppgifter behandlas då du tillgängliggör datamängder på Dataportalen, samt ger information till de registrerade hur deras personuppgifter behandlas, vilka rättigheter de har till vem de ska vända sig för att få information om en viss personuppgiftsbehandling.

Information om övrig personuppgiftsbehandling i Dataportalen, till exempel den som sker när du besöker Dataportalen för att söka bland tillgängliggjorda datamängder eller när du använder Dataportalens community, behandlas på annat ställe.

Digg (202100-6883) är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker av Digg eller de leverantörer som Digg uppdragit åt att drifta och förvalta Dataportalen i samband med din användning av Dataportalen.

Digg ska enligt 6 § 2 p. förordningen (2018:1486) med instruktion för Myndigheten för digital förvaltning främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande av öppna data och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.

Digg tillhandahåller Dataportalen som ett led i att fullfölja detta uppdrag. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är således att den är nödvändig för att utföra en rättslig förpliktelse eller en uppgift av allmänt intresse.

I de tjänster som beskrivs ovan behandlas dina personuppgifter för följande ändamål:

 • När du besöker Dataportalen behandlas din ip-adress samt cookies. Denna behandling är nödvändig för att möjliggöra webbplatsbesöket.
 • I syfte att tillse att data tillgängliggörs i enlighet med gällande författning och användarregler, krävs ett användarkonto för att tillgängliggöra datamängder samt för att förändra, ta bort eller kontrollera tillgängliggjorda datamängder. När du skapar ett användarkonto behandlas ditt namn, din e-postadress samt lösenord. Detta sker för att administrera ditt konto, samt för att Digg ska kunna komma i kontakt med dig.
 • För att göra tillgängliggjorda datamängder sökbara för Dataportalens användare, så skördar Dataportalen metadata från datamängderna. Vid skördningen behandlas eventuella personuppgifter som finns i metadatan (e-postadress till kontaktperson samt andra personuppgifter som finns i metadatan).
 • De medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Dina personuppgifter kan också lämnas till en leverantör som Digg uppdragit åt att utföra delar av uppdraget.
 • Dataportalens användare kan ta del av personuppgifter som förekommer i metadatan.
 • Digg är en statlig myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, serviceskyldighet mellan myndigheter, myndigheters arkiv och statistik. Digg kommer därför att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning. Detta innebär t.ex. att om någon begär ut en allmän handling som innehåller personuppgifter, kan Digg komma att lämna ut dessa i enlighet med offentlighetsprincipen till enskilda eller till andra myndigheter om det följer av serviceskyldighet eller bestämmelser i lag eller förordning.
 • För det fall Digg lämnar ut personuppgifter till part i syfte för att denne ska behandla personuppgifter för vår räkning ingår Digg ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten för att säkerställa att personuppgifterna behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om personuppgifterna överförs till en tredje part utanför EU så säkerställer Digg att mottagaren behandlar personuppgifterna på en säkerhetsnivå som motsvarar kraven i dataskyddsförordningen genom avtal eller andra förbindelser från den som mottar personuppgifterna.

Digg lagrar dina personuppgifter endast som det är nödvändigt för att fullgöra den uppgiften.

För de fall någon annan än Digg behandlar dina personuppgifter utöver vad som sker inom processen att utnyttja Dataportalen är det något som respektive leverantör ansvarar för att informera dig om.

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att den personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Om du har frågor angående personuppgifter i tillgängliggjorda datamängder ska du vända dig till respektive tillhandahållare.

Personuppgiftshantering i samband med Säker digital kommunikation (SDK)

Här beskrivs hur dina personuppgifter behandlas av Digg som federationsägare i samband med anslutning av deltagarorganisationer och andra aktörer vid tillhandahållandet av SDK. Beskrivning av SDK, regelverk och stödjande information samt ordförklaringar finns på webbplatsen sdk.digg.se.

Digg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillgängliggöra SDK-infrastrukturen för deltagarorganisationerna samt för att administrera komponenterna i SDK.

SDK kan användas för att deltagande organisationer; statliga myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer som är helt eller delvis offentligt finansierade, ska kunna skicka säkra meddelanden mellan sig. Respektive organisation som skickar och tar emot meddelanden är självständigt personuppgiftsansvariga för personuppgifter som kan förekomma i dessa meddelanden.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Digg som federationsägare kommer att behandla personuppgifter om kontaktpersoner i samband med att deltagarorganisationer skickar in anmälan om anslutning till SDK och att organisationerna ansluts.

Digg är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra anslutningen, tillgängliggöra infrastrukturen för deltagarorganisationerna samt för att administrera komponenterna i SDK. Behandling av personuppgifter sker även i samband med support eller liknande åtgärder för att möjliggöra tillhandahållandet av SDK till deltagarorganisationerna.

Digg som federationsägare har inte tillgång till eller är personuppgiftsansvarig för behandling av uppgifter i meddelanden som skickas inom SDK-federationen.

Deltagarorganisationer som använder SDK för att skicka och ta emot meddelanden är självständigt personuppgiftsansvariga för personuppgifter som kan förekomma i dessa meddelanden. Respektive organisation ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker vid överföringen. Samma gäller för den behandling av personuppgifter som sker i anslutna verksamhetssystem inom varje deltagarorganisation som förberedelse för att meddelanden skickas och efter mottagandet. Respektive deltagarorganisation ansvarar också för att informera om personuppgiftsbehandlingen till de registrerade.

Digg kommer att behandla följande typ av personuppgifter:

 • Kontaktperson hos deltagarorganisation: för- och efternamn, roll, e-postadress och telefonnummer.
 • Teknisk kontaktperson: för- och efternamn, roll, e-postadress och telefonnummer.
 • Deltagarorganisationens användaradministratör av SDK Adressbok: för- och efternamn, roll, e-post, telefonnummer, inloggningsmetod, personnummer, identifikationsnummer eller HSA-ID.

Behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att Digg ska kunna genomföra sitt uppdrag att tillhandahålla tjänsten SDK. Uppdraget följer av regeringsuppdrag och Diggs regleringsbrev. Personuppgiftsbehandlingen som sker är nödvändig för att Digg ska kunna utföra den uppgiften av allmänt intresse (artikel 6.1.e i dataskyddsförordningen).

De medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Personuppgifterna kommer att behandlas enbart så länge som det behövs för att tillhandahålla SDK för aktiva eller tidigare anslutna deltagarorganisationer och som längst enligt de tidsgränser som beskrivs i Regelverk för deltagarorganisationer inom SDK som finns på sdk.digg.se.

Därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan.

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att den personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Om du har frågor angående personuppgifter i tillgängliggjorda datamängder ska du vända dig till respektive tillhandahållare.

Personuppgiftshantering i Mina meddelanden

Här beskriver vi hur Digg behandlar dina personuppgifter i den myndighetsgemensamma tjänsten för säker digital post, Mina meddelanden.

Digg tillhandahåller tjänsten Mina meddelanden i enlighet med förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för digital post.

Mina meddelanden gör det möjligt för dig, som privatperson eller företag, att få säker digital post från myndigheter, kommuner och regioner som ansluter till tjänsten.

Om du som privatperson eller företag har registrerat dig för att ta emot säker digital post finns dina personuppgifter lagrade i ett register i Mina meddelanden som kallas förmedlingsadressregistret.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Digg är personuppgiftsansvarig för förmedlingsadressregistret enligt 4 § förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser. Digg nyttjar Skatteverket som IT-driftleverantör för tjänsten Mina meddelanden. Det innebär att Skatteverket behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde till Digg, enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknats mellan Digg och Skatteverket.

Förmedlingsadressregistret innehåller personuppgifter om de privatpersoner och företag som anslutit sig som mottagare av säker digital post genom Mina meddelanden. De personuppgifter som behandlas är:

 • Personnummer till privatpersoner.
 • Samordningsnummer till privatpersoner som av olika skäl saknar personnummer.
 • Personnummer som är organisationsnummer i en enskild firma.

Personuppgifterna har lämnats av dig själv som privatperson eller som företrädare för ett företag i samband med att du registrerade dig eller ditt företag i förmedlingsadressregistret. Registreringen görs genom den digitala brevlåda du valt (Billo, Fortnox, Kivra eller Min myndighetspost) och börjar gälla när du accepterat användarvillkoren för Mina meddelanden.

Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att

 • upprätthålla en aktuell och korrekt förteckning över alla mottagare och deras mottagningsval samt val av leverantör av digital brevlåda
 • säkra att rätt försändelse från rätt avsändare på ett säkert sätt når mottagaren via den digitala brevlåda som du som mottagare valt för din digitala post det offentliga.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att Digg ska tillhandahålla tjänsten Mina meddelanden (se 1 § förordning om myndighetsgemensam infrastruktur för digital post), vilket utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1. e dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna lämnas ut till de offentliga aktörer som anslutit sig som avsändare i Mina meddelanden samt till de brevlådeoperatörer som tillhandahåller försändelserna som skickas via Mina meddelanden till din eller ditt företags digitala brevlåda.

Utlämnandet av dina personuppgifter sker genom att anslutna myndigheter och brevlådeoperatörer gör slagningar mot förmedlingsadressregistret för att kontrollera att du har en digital brevlåda, vilken brevlåda du valt samt vilka mottagningsregler du angett.

Detta för att du på ett säkert sätt ska kunna ta emot de meddelanden som skickats till dig i din digitala brevlåda.

Så länge du eller det företag du företräder är registrerad som mottagare i Mina meddelanden finns dina personuppgifter i förmedlingsadressregistret. Efter att du eller det företag du företräder avregistrerats i Mina meddelanden är du eller företaget inte längre registrerad som mottagare i förmedlingsadressregistret. Du får då inte längre din post digitalt. Istället får du din post som vanlig papperspost. Dina eller ditt företagets uppgifter tas bort från förmedlingsadressregistret genom gallring senast sex månader efter att du avregistrerats.

Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om Digg behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Om Digg har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet.

Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att Digg inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att Digg har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Digg behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Personuppgiftshantering i Digg forum och digitala sändningar

Här beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas av Digg och den leverantör som tillhandahåller videoströmningstjänsten där Digg forum och andra digitala sändningar sänds.

Digg forum är en digital informationsträff där representanter från Digg och ibland externa presentatörer ger aktuell information om Diggs olika uppdrag. Sändningar från Digg forum publiceras på Digg play i efterhand.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

I samband med att du deltar på Digg forum eller annan digital sändning behandlas dina personuppgifter av Digg och Screen9. Digg är personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Dina personuppgifter behandlas därför att du deltar i en eller flera av Diggs digitala informationsinsatser. Informationsinsatserna spelas in i syfte att senare redigeras, textas och publiceras på digg.se.

Den som tillhandahåller den videoströmningstjänst där Digg forum och andra digitala sändningar sänds är personuppgiftsbiträdet Screen9, med vilket Digg har tecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Behandlingen av dina personuppgifter är:

 • ip-nummer.
 • de eventuella personuppgifter du anger när du väljer att använda chatten under tiden för sändningen.
 • namn, bild och video för de som presenterar eller är externa deltagare.
 • namn för de som är chattmoderatorer.

Du ombeds ange valfritt användarnamn i chatten. I samband med direktsändningen av Digg forum behandlas det användarnamn du valt att ange. Dessa uppgifter delas med andra deltagare i samband med sändningen.

 • Behandlingen av ip-nummer är nödvändig för att möjliggöra webbplatsbesöket.
 • Behandlingen av eventuellt användarnamn är nödvändigt för att genomföra chatten.
 • Behandlingen av presentatörers och chattmoderatorers namn samt presentatörer och externa deltagares bild och video är nödvändigt för att genomföra informationsinsatsen.

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att Digg enligt 6 § myndighetsförordningen (2007:515) ska informera om sin verksamhet och att Digg ska samverka enligt 8 § förvaltningslagen (2017:900), vilka utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1. e dataskyddsförordningen.

 • De medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig.
 • Deltagare på Digg forum som tar del av chatten kan ta del av användarnamn och eventuella andra personuppgifter du angett i chatten.
 • Den som tillhandahåller videoströmningstjänsten där Digg forum kan ta del av personuppgifter.

Personuppgifterna kommer att behandlas enbart så länge som det behövs för att genomföra de informationsträffar som du deltar på. Därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan.

Ip-nummer lagras i upp till 90 dagar.

Dataskyddsförordningen ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om den personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats. om du anser att den personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsbehandling i Diggs dataambassadörsprogram

Diggs dataambassadörsprogram tillhandahålls deltagare som loggar in i utbildningsverktyget och tar del av utbildningsmaterialet. För detta syfte behandlar Digg personuppgifter om de deltagarna. I utbildningsverktyget registreras deltagares aktivitet och följs upp.

Om du vill radera ditt användarkonto kan du kontakta info@digg.se.

Det är frivilligt för dig att registrera dig som deltagare i Dataambassadörsprogrammet och därmed ange dina personuppgifter. Digg vill uppmärksamma dig på att uppgifter som skickas in, samt aktivitet som registreras, inbegripet resultat av dina genomförda quiz i utbildningen, blir allmän handling hos Digg och kan komma att begäras ut enligt offentlighetsprincipen.

Syftet med behandlingen av personuppgifter i utbildningsverksamheten är att deltagare ska kunna ta del av utbildningen samt att följa upp och registrera om deltagare har genomgått utbildningen. Syftet med att behandla aktivitet om deltagare i utbildningsverktyget är att Digg ska kunna följa upp hur utbildningsverksamheten fungerar och se om innehållet håller önskad kvalitet, samt kunna mäta hur många deltagare som genomgått utbildningen.

Den lagliga grunden för Diggs utbildningsverksamhet inom dataområdet är myndighetens uppgift att främja öppen och datadriven innovation samt tillgängliggörande och vidareutnyttjande av öppna data från den offentliga förvaltningen (6 § punkt 2 instruktionen). Uppgiften utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Personuppgifterna kommer att behandlas i utbildningsverksamheten så länge som du är registrerad som deltagare. Om du vill avsluta ditt konto kan du kontakta info@digg.se. Därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan.

Personuppgiftshantering när du prenumerar på nyheter

Här beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas av Digg när du valt att prenumerera på nyheter via e-post. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev via det senaste nyhetsbrevet i din mejlkorg.

Om du som registrerad vill utöva dina rättigheter eller har frågor som rör Diggs behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till myndighetens dataskyddsombud: dataskyddsombud@digg.se.

Digg är personuppgiftsansvarig för den behandlingar av personuppgifter som sker när du prenumerar på Diggs nyheter via e-post.

Din e-postadress behandlas av Digg för att du ska kunna ta del av nyheter via e-post.

Digg behandlar din e-postadress i syfte att informera om vår verksamhet via e-post. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att Digg enligt 6 § myndighetsförordningen (2007:515) ska informera om sin verksamhet, vilket utgör en uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1. e dataskyddsförordningen.

De medarbetare på Digg som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig.

Din e-postadress behandlas endast av Digg så länge som du prenumererar på nyheter. Du kan när som helst avanmäla dig från din prenumeration via den senaste nyhetsnotisen i din mejlkorg. Därefter kommer de personuppgifter som enligt lag ska arkiveras att arkiveras i enlighet med gällande lagstiftning och Diggs bevarande- och gallringsplan.

Dataskyddsförordning ger dig som registrerad flera rättigheter. Vissa av rättigheterna gäller obegränsade för personuppgiftsbehandling hos myndigheter. Andra gäller i begränsad omfattning för personuppgiftsbehandling i myndigheters verksamhet.

Nedan följer en uppräkning av vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordning. Du får också veta om rättigheten gäller utan begränsning.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få bekräftat om Digg behandlar personuppgifter om dig och i så fall har du också rätt att få tillgång till dem och viss information om behandlingen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen eller har behandlats på ett olagligt sätt. Om förutsättningar är uppfyllda ska den personuppgiftsansvarige radera uppgifterna utan onödigt dröjsmål.

Rätten till radering är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom myndigheten i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning. Myndigheten behandlar med andra ord personuppgifterna för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Under dessa omständigheter har du inte rätt att få dina uppgifter raderade.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att kräva att personuppgiftsansvarig myndighet begränsar personuppgiftsbehandlingen under vissa förutsättningar, bland annat om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålen, inte är korrekta eller behandlas olagligt.

Den här rättigheten skiljer sig från rätten att bli raderad eftersom det inte handlar om att radera uppgifter, utan istället om att begränsa användningen av dem. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att flytta personuppgifter som behandlas automatiskt från en personuppgiftsansvarig till en annan. Det gäller personuppgifter som du själv har lämnat till den personuppgiftsansvariga med stöd av samtycke eller avtal. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att få uppgifterna överförda direkt.

Rätten till dataportabilitet är begränsad när det gäller personuppgiftsbehandling inom en myndighet eftersom behandling av personuppgifter oftast sker med stöd av andra rättsliga grunder än samtycke och avtal.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling. Rätten att invända gäller bland annat när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot en behandling får den personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Om Digg har fått ditt samtycke att behandla dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla samtycket. Du återkallar lättast ditt samtycke genom att skicka e-post till dataskyddsombudet.

Om du återkallar ditt samtycke så innebär det att Digg inte kan behandla dina personuppgifter ytterligare. Lagligheten av den personuppgiftsbehandling som skedde innan samtycket återkallades påverkas inte. Det innebär att Digg har haft en rättslig grund att behandla personuppgifterna fram till att samtycket återkallades.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Digg behandlar dina personuppgifter på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: