7. Åtaganden - vilka är kraven?

Kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentligt service (DOS-lagen) kan sammanfattas att Diggs föreskrifter anger de tekniska kraven på tillgänglighet. Enligt dessa ska digital offentlig service vara möjlig att uppfatta, hanterbar, begriplig och robust.

Genom att följa den europeiska standarden EN 301 549 V3.2.1, som hänvisar till Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG 2.1), kan digital service leva upp till kraven.

DOS-lagen kräver även att det finns tillgänglighetsredogörelser för digital service som kontrolleras av en offentlig aktör. Tillgänglighetsredogörelsen ska bland annat ange hur väl den digitala servicen uppfyller lagkraven och innehålla en funktion för att anmäla tillgänglighetsbrister.

Tekniska krav

10 § DOS-lagen framgår att regeringen eller Digg får meddela föreskrifter avseende tekniska krav. I 4 § förordningen framgår att Digg får meddela föreskrifter om vilka tekniska krav som ska gälla för digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll.

Tillämpningsområde - vad omfattas?

I 4 § föreskriften framgår att digital offentlig service ska vara:

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust

EN-standarden EN 301 549

I 5 § föreskriften förtydligas att digital offentlig service som överensstämmer med de krav som anges i Annex A (bilaga A) i den europeiska standarden EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) uppfyller kraven i 4 § föreskriften.

EN-standarden, annex A, innehåller en checklista med tekniska krav, därutöver finns en mer detaljerad beskrivning av tekniska kraven uppfattningsbar, hanterbar, begriplig och robust. [1]

Observera att EN-standarden inte är ett lagkrav, således går det att uppfylla motsvarande tillgänglighetskrav utan att följa standarden.

PDF: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) (etsi.org) Länk till annan webbplats.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Viss vägledning kan utöver EN-standarden hämtas från WCAG då EN-standarden i flera avseenden överensstämmer med WCAG och då den senare i viss mån är mer utförligt formulerad.

WCAG 2.1 (w3.org) Länk till annan webbplats.

Observera att WCAG inte gäller som lag eller juridiskt förarbete i Sverige. Vägledningarna i WCAG kan i vissa avseenden vara föråldrade.

I skälen, förarbeten till DOS-lagen och i WCAG framgår följande beträffande tekniska kraven:[2]

Möjlig att uppfatta

En webbplats ska vara möjlig att uppfatta, vilket innebär att information och komponenter i ett användargränssnitt ska presenteras för användare på ett sätt som de kan uppfatta, exempelvis:

 • En text ska exempelvis kunna konverteras till stor stil, punktskrift eller tal.
 • En bild som förmedlar relevant information ska till exempel ha ett textalternativ som förmedlar samma information som bilden i det aktuella sammanhanget.
 • En förinspelad videofilm ska ha textning för individer med nedsatt hörsel samt syntolkning för individer med nedsatt syn.
 • Instruktioner till användaren får inte hänvisa till sensoriska kännetecken som endast kan uppfattas med ett enda sinne; till exempel listan till höger eller den gröna knappen.

WCAG 2.1: Perceivable (w3.org) Länk till annan webbplats.

Hanterbar

Med hanterbar menas bland annat att det ska gå att navigera på en webbplats enbart med hjälp av ett tangentbord. Andra exempel är:

 • Alla funktioner ska vara åtkomliga och hanterbara med tangentbord för den som inte kan använda en datormus.
 • Tidsgränser för att tolka informationsinnehållet ska gå att stänga av, ställa in i förväg samt utöka.

WCAG 2.1: Operable (w3.org) Länk till annan webbplats.

Begriplig

Begriplighet uppnås till exempel genom att det finns inmatningsstöd som hjälper användare att undvika eller rätta till misstag. Andra exempel:

 • Det ska finnas ledtexter eller ifyllnadsanvisningar för fält där användaren förväntas fylla i information.
 • Åtgärder som innebär att användaren ingår juridiskt, inbegripet ekonomiskt bindande avtal, inhämtande av samtycken eller likvärdiga åtgärder (exempelvis lagstadgade informationsskyldigheter) ska, utifrån en teknisk arkitektur gå att ångra, kontrolleras av systemet i förväg eller bekräftas av användaren i förväg.

WCAG 2.1: Understandable (w3.org) Länk till annan webbplats.

Som tillägg kan nämnas att det annars är tveksamt huruvida ett avtal faktiskt kan betraktas som juridiskt bindande, eller huruvida myndigheten annars kan anses ha informerat en viss individ.

Robust

Innehållet på en webbplats ska vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av ett brett spektrum av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel. Exempel på robust är:

 • Komponenter i ett webbaserat tillämpningsanvändargränssnitt ska definiera roller, namn och värden som är maskinläsbara för hjälpmedel. Det ska som exempel vara möjligt för en skärmläsare att få åtkomst till informationen.
 • Statusmeddelanden ska vara maskinellt igenkännbara av hjälpmedel så att de kan förmedlas till användaren utan att behöva få inmatningsfokus. Med andra ord ska statusmeddelanden kunna uppfattas automatiskt av exempelvis en skärmläsare.

WCAG 2.1: Robust (w3.org) Länk till annan webbplats.

Tillgänglighetsredogörelse

I 13 § DOS-lagen framgår att en offentlig aktör ska för sådan digital service som avses i 10 § DOS-lagen, det vill säga lagens tillgänglighetskrav, tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse.

Digg har i enlighet med 5 § förordningen meddelat föreskrifter med närmare bestämmelser om tillgänglighetsredogörelse, 6 § MDFFS 2019:2.

Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla en funktion som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service såsom tjänster och information inte uppfyller tillgänglighetskraven eller framställa en sådan begäran som avses i 15 § DOS-lagen.[3]

Begära tillgängliggörande av innehåll

Det ska vara möjligt för enskild att genom tillgänglighetsredogörelsen vända sig till en viss offentlig aktör och begära tillgängliggörande av innehåll, trots att innehållet undantagits. Den offentliga aktören ska tillgodose begäran utan onödigt dröjsmål om den är berättigad och rimlig, se 15 § DOS-lagen.

Beslutet av en offentlig aktör som medför ett avslag eller delvis avslag är överklagbart. En rätt att överklaga föreligger även om den offentliga aktören i andra sammanhang normalt sett inte omfattas av förvaltningslagens bestämmelser. [4]

Oskäligt betungande

Om en offentlig aktör bedömer att det är oskäligt betungande att fullgöra kraven enligt 10 § DOS-lagen, ska denna bedömning återges (tas upp) i tillgänglighetsredogörelsen.

Innehåll som omfattas av 11 § DOS-lagen behöver inte redovisas i tillgänglighetsredogörelsen. Observera att sådant innehåll ändå kan granskas inom ramen för Diggs tillsynsverksamhet, och en bedömning huruvida en anpassning är oskäligt betungande kan behöva redovisas inom ramen för ett tillsynsärende, även om något krav på sådan redovisning i tillgänglighetsredogörelsen inte finns.

Undantag för oskäligt betungande

Efterlevnad av DOS-lagen

Samtliga offentliga aktörer som omfattas av DOS-lagen ska upprätta en, för allmänheten åtkomlig, tillgänglighetsredogörelse, det vill säga dokumentation över DOS-lagens efterlevnad (att DOS-lagen följs).

Meddelandefunktion

Tillgänglighetsredogörelsen ska innehålla en funktion (meddelandefunktion) som gör det möjligt för en enskild person att meddela den berörda aktören att dess digitala service inte uppfyller tillgänglighetskraven.

En meddelandefunktion är ett tillgängligt sätt, till exempel ett formulär, där användaren kan kontakta aktören och påpeka brister i tillgängligheten eller begära tillgängliggörande av innehåll som undantagits med stöd av vissa paragrafer i lagen.

Telefonnummer, e-postadresser och postadresser är bra komplement, men inte tillräckliga, eftersom de inte är tillgängliga för alla användare.

Tillgänglighetsredogörelsen omfattas av formkrav enligt föreskriften. Samtliga beslut om avslag eller delvis avslag är överklagbara enligt förvaltningsrättsliga principer, oavsett aktör.

Källhänvisningar

[1] Se EN 301 549 V3.2.1(2021-03), avsnitt 11.1-11.4, s. 65 ff.

[2] Prop. 2017/18:299 s. 15 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats. Skäl 37 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (eur-lex.europa.eu) Länk till annan webbplats.

[3] 15 § DOS-lagen innehåller en reglering om begäran om tillgängliggörande av viss digital service. Digital service som undantagits med stöd av 9 § 1 st. 1-4 p. DOS-lagen eller 12 § DOS-lagen. Det är viktigt att varje offentlig aktör bildar processer för att hantera en sådan begäran, bestämmelsen tillämpas parallellt med andra bestämmelser, såsom tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen etc. prop. 2017/18:299 s. 59 ff.

[4] Prop. 2017/18:299 s. 61 f Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: