Vilka som omfattas av lagen

Alla myndigheter, kommuner och regioner omfattas av lagen. För exempelvis universitet och högskolor samt offentligt styrda företag och organ finns det särskilda finns särskilda undantag från öppna datalagen.

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att leva upp till lagens krav i sådana situationer och för de datamängder som lagen gäller.

Alla myndigheter omfattas av lagen, både statliga och kommunala. Offentligt styrda organ jämställs i lagen med en myndighet och omfattas därmed också av lagen, när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse som organet tillhandahåller. Offentliga företag omfattas av lagen när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse som företaget tillhandahåller och som inte är direkt konkurrensutsatt.

Lagen gäller för universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap enbart i fråga om forskningsdata, och detsamma gäller för en myndighet som inte är ett universitet eller en högskola i den del av myndighetens verksamhet som består i att bedriva eller finansiera forskning eller att göra forskningsdata direkt tillgängliga. För universitets- och högskolebibliotek gäller det endast om biblioteket har i uppgift att bedriva eller finansiera forskning eller att göra forskningsdata direkt tillgängliga.

Som huvudregel är samtliga kulturinstitutioner undantagna från lagen, förutom bibliotek, museer och arkiv, som därmed omfattas av lagen.

Lagen gäller inte för huvudmän enligt skollagen (2010:800) eller radio- och tv-företag vars sändningsverksamhet finansieras med public service-avgift.

Lagen ska tillämpas av ett offentligt företag när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse som företaget tillhandahåller och som inte är direkt konkurrensutsatt.

Med offentligt företag avses, enligt definitionen i lagen ett företag som en eller flera myndigheter har ett bestämmande inflytande över och som är verksamt.

  • inom de sektorer som framgår av 2 kap. 1 § och 5–8 §§ lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
  • som ett kollektivtrafikföretag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70
  • som ett lufttrafikföretag som har allmän trafikplikt enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen eller
  • som ett rederi inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik enligt artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage)

Lagen ska tillämpas av ett offentligt styrt organ när det gäller data som har samband med en tjänst av allmänt intresse som organet tillhandahåller.

Med offentligt styrt organ avses, enligt definitionen i lagen ett sådant organ som avses i 1 kap. 18 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling eller en sammanslutning av sådana organ.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: