SDG - En gemensam digital ingång till Europa

Med en gemensam digital ingång till Europa ska det bli enklare för privatpersoner och företag att använda digitala tjänster i andra EU-länder. Här kan du läsa mer om EU-förordningen Single digital gateway (SDG) som Digg är nationell samordnare för i Sverige.

Ett digitalt tillgängligt Europa

Single digital gateway (SDG) är en EU-förordning med syfte att:

  • tillhandahålla information via en gemensam digital ingång,
  • göra det möjligt att utföra ärenden online över landsgränser,
  • minska administration för privatpersoner och företag.

En gemensam digital ingång

Webbplatsen Your Europe är den gemensamma digitala ingången till Europa. Här samlas både information om europeisk lagstiftning och länkar till de nationella myndigheternas information och tjänster. Your Europe ska underlätta för privatpersoner och företag att flytta inom unionen, studera, bedriva handel, etablera sig eller utöka sin verksamhet i en annan medlemsstat.

Webbplatsen Your Europe Länk till annan webbplats.

Utföra ärenden online

För många EU-medborgare är det en självklarhet att kunna hantera sina ärenden hos myndigheter helt online. Det är till exempel i flera länder redan möjligt att byta adress eller ändra ägarskap av en bil utan att behöva infinna sig på plats eller skicka in pappersblanketter. SDG-förordningen ställer krav på aktörer att erbjuda sina tjänster helt online.

Minskad administration

Att utföra ärenden över landsgränserna kan vara förenat med administrativa bördor. Genom att skapa en gränsöverskridande digital infrastruktur och inhämta underlag digitalt från andra länder minskas privatpersoners och företags administration.

Digg är nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har utsetts till nationell samordnare för Sverige. Det betyder att vi är en ingång för frågor gentemot EU-kommissionen och samordnar det nationella arbetet med de aktörer som berörs av SDG-förordningen.

De aktörer som omfattas av SDG-förordningen kallas behöriga myndigheter. En behörig myndighet kan vara en statlig myndighet, en kommunal myndighet, en region, kommun- och regionägda företag och privata aktörer.

Det finns inte något uttryckligt krav på exempelvis offentlig finansiering för att omfattas av förordningen. Det som är avgörande är om aktören har specifikt ansvar för information, förfaranden eller hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av förordningen (SDG-förordningen artikel 3.4). Aktören kan ha inrättats på nationell, regional eller lokal nivå.

Vilken information och vilka förfaranden och hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas framgår av bilaga I-III till SDG-förordningen.

Digg har i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder som behöver vidtas med anledning av den svenska anslutningen till EU:s tekniska system för gränsöverskridande utbyte av bevis. Digg ska också analysera och redovisa vilka kostnader som kan uppstå för den tekniska anslutningen i Sverige, utifrån principen att förvaltningsgemensamma lösningar bör nyttjas i så stor utsträckning som möjligt, samt lämna förslag på finansiering. Digg ska redovisa uppdraget till Finansdepartementet senast den 31 oktober 2024.

Utifrån den nu kända tidsaspekten siktar vi på att kunna gå i produktion med tekniskt system för bevisutbyte under andra delen av 2025.

Betatester med Digg är möjligt sedan hösten 2023. Behöriga myndigheter är nu välkomna att betatesta det tekniska systemet för bevisutbyte.

Kontakta oss på sdg@digg.se för mer information.

Läs mer

Anslutning till det tekniska systemet för bevisutbyte

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: