Bilaga 2: Skyddsklasser

Gäller från 1 januari 2024 och ersätter Bilaga 2 från 16 januari 2023.

Skyddsåtgärder i 3 nivåer

Mina meddelanden har tre nivåer av skyddsåtgärder som i denna Bilaga omnämns som skyddsklasser.

Endast Meddelanden som innehåller information som Avsändaren bedömer har tillräckligt skydd i enlighet med någon av dessa skyddsklasser får skickas via Mina meddelanden.

Skyddsklasser

Varje Avsändare är skyldig att informationssäkerhetsklassificera den information som Avsändaren avser att skicka via Mina meddelanden.

Det krävs tekniska såväl som administrativa lösningar för att minimera hot utifrån den informationssäkerhetsklassning som görs. De perspektiv som ska beaktas vid informationssäkerhetsklassning av Meddelanden som skickas är som lägst: konfidentialitet (sekretess), riktighet, tillgänglighet och spårbarhet. Därutöver får även andra perspektiv beaktas.

Samtliga Brevlådeoperatörer som är anslutna till Mina meddelanden ska kunna hantera Meddelanden av skyddsklass 1, 2 och 3. För att upprätthålla en hög grad av säkerhet och tillförlitlighet inom Infrastrukturen samt säkerställa tekniska och administrativa lösningar som minimerar hot för den information som Brevlådeoperatören hanterar måste Brevlådeoperatörerna uppfylla de gemensamma krav som framgår av i Bilaga 1: Krav på säkerhet för Brevlådeoperatörer.

Merparten av kraven är av övergripande karaktär och ställs på Brevlådeoperatörens organisation, processer och rutiner, medan vissa är specifika för en viss skyddsklass. Olika Regler för skyddsklasser återfinns också i Allmänna villkor för Mina meddelanden, Tjänstespecifikation samt i API-specifikationen som publiceras på Diggs webbplats.

Nedan beskrivs de krav som är specifika för respektive skyddsklass.

Skyddsklass 1

Brevlådeoperatören får ge en Brevlådeanvändare tillgång till och möjlighet att ta bort Meddelanden av skyddsklass 1 i Brevlådan endast om denne är behörig och först efter att denne har identifierats med e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på som lägst tillitsnivå 3 (e-legitimation).

Om kontaktuppgifter för automatisk vidarebefordran av Meddelanden av skyddsklass 1 finns för mottagande Brevlåda, och Brevlådeinnehavaren har valt att få Meddelanden av skyddsklass 1 vidarebefordrade, ska Brevlådeoperatören vidarebefordra Meddelandet till dessa kontaktuppgifter.

Skyddsklass 2

Meddelanden av skyddsklass 2 ska vara signerade av Avsändare/förmedlare. Brevlådeoperatören ska vid mottagandet kontrollera att försändelsen är signerad och att signaturerna är korrekta.

Brevlådeoperatören får ge en Brevlådeanvändare tillgång till och möjlighet att ta bort Meddelanden av skyddsklass 2 endast om denne är behörig och först efter att denne har identifierats med e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på som lägst tillitsnivå 3 (e-legitimation).

Om kontaktuppgifter för avisering finns för mottagande Brevlåda ska Brevlådeoperatören skicka avisering till kontaktuppgifterna om att nytt Meddelande finns i Brevlådan.

Brevlådans funktionalitet ska vara begränsad så att Meddelanden av skyddsklass 2 inte kan vidarebefordras automatiskt annat än till annan Brevlåda inom Infrastrukturen.

Skyddsklass 3

Meddelanden av skyddsklass 3 ska vara signerade av Avsändare/förmedlare. Brevlådeoperatören ska vid mottagandet kontrollera att försändelsen är signerad och att signaturerna är korrekta.

Brevlådeoperatören får ge en Brevlådeanvändare tillgång till och möjlighet att ta bort Meddelanden av skyddsklass 3 endast om denne är behörig och först efter att denne har identifierats med e-legitimation som är granskad och godkänd enligt Tillitsramverket för Svensk e-legitimation på som lägst tillitsnivå 3 (e-legitimation).

För skyddsklass 3 gäller att nyckelmaterial som Brevlådeoperatören hanterar för Brevlådeinnehavares räkning ska skyddas när det inte är under användning, direkt eller indirekt, via kryptografisk hårdvarumodul med aktiva säkerhetsmekanismer som skyddar mot både fysiska och logiska försök att röja nyckelmaterialet.

Säkerhetsmekanismerna för skydd av nyckelmaterial enligt ovan ska vara genomlysta och baserade på erkända och väletablerade standarder.

Om kontaktuppgifter för avisering finns för mottagande Brevlåda ska Brevlådeoperatören skicka avisering till kontaktuppgifterna om att nytt Meddelande finns i Brevlådan.

Brevlådans funktionalitet ska vara begränsad så att Meddelanden av skyddsklass 3 inte kan vidarebefordras automatiskt annat än till annan Brevlåda inom Infrastrukturen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: