3. Vad är nyttorealisering?

Denna del i vägledning förklara vad nyttorealisering är och vad det innebär.

Nyttorealisering, nyttohantering, nyttohemtagning, effekthemtagning, nyttostyrning, effektstyrning, värderealisering och effektrealisering är alla begrepp som används för att beskriva hur en organisation arbetar för att skapa nytta och värde. Ibland används dessa begrepp synonymt och ibland förekommer vissa skillnader mellan dem. I den här vägledningen har vi valt att genomgående kalla det för nyttorealisering.

Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt lednings- och styrningskoncept som syftar till att säkerställa och optimera nyttan med de förändringar vi tänker genomföra. Enkelt sagt att det vi lägger tid och pengar på ska ge de resultat som behövs.

Nyttorealisering kan tillämpas på alla typer av förändringsinsatser – oavsett om det sker i form av stora projekt eller genom mindre förändringar i verksamheten. Man kan säga att nyttorealisering knyter ihop verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling. Utveckling ska styras utifrån de behov som finns – alltså utgå från reella behov eller problem som behöver lösas – och de nyttor man vill uppnå.

För att ni ska lyckas med nyttorealisering är det viktigt att er organisation har en kultur som uppmuntrar till förändring, samt att roller och ansvar är tydliga. Ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet är avgörande. Med en gemensam syn på vad som är värdeskapande och hur ni kan uppnå det, skapar ni bättre förutsättningar för att nå de önskade målen.

Arbetet med verksamhetsutveckling ska vila på ett behovsdrivet och värdebaserat arbetssätt. Det innebär att utvecklingen ska drivas utifrån identifierade utmaningar som behöver lösas och med en strävan efter en tydlig och mätbar förändring.

Vad är en nytta?

I den här vägledningen definierar vi nytta som en mätbar behovsgrundad förändring. Förändringen ska uppfattas som positiv av en eller flera intressenter och bidra till ett eller flera mål. Det kan vara verksamhetsmål eller ett gemensamt mål vid ett förändringssamarbete.

Förändringsaktiviteter kan handla om att förbättra, öka, reducera, att sluta göra något eller att göra något nytt.

Ibland kan nyttan med en förändring upplevas som positiv av en intressent, men få en negativ effekt för en annan. Ett exempel kan vara att förändringen medför minskade kostnader för en intressent, men ökade kostnader för en annan.

Totalt sett ska nyttorna för alla intressenter överträffa kostnaderna för förändringen. Det är därför viktigt att ni i bedömningen av nyttor försöker belysa alla intressenters perspektiv – inte bara den egna organisationens.

Skillnaden mellan nytta (nyttan med förändringen) och kostnad (kostnaden för förändring) kallas ofta för nettonytta. Redan i planeringsstadiet och innan beslut om ett genomförande av en förändringsinsats, är nettonytta ett viktigt mått att ta hänsyn till.

Så hänger behov, nytta, värde och effekt ihop

De förändringsinsatser ni vill genomföra ska utgå ifrån identifierade behov. Genom att uppfylla ett behov, till exempel genom att utveckla en tjänst, kan ni skapa värde. Det är dock först när tjänsten används som den skapar nytta för den som använder den. På så sätt kan man säga att värde skapas tillsammans med användaren. Begreppen nytta och värde används ofta synonymt.

Effekt är resultatet av en förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och som annars inte skulle ha inträffat. En effekt visar ofta en riktning, medan en nytta ofta är ett kvantifierat och värderat uttryck för effekten. En effekt kan formuleras i ett effektmål.

Exempel:

  • Behov: Det finns ett behov av att minska koldioxidutsläpp i syfte att förbättra miljön.
  • Nytta/värde: X antal ton mindre koldioxidutsläpp.
  • Effekt: minskad miljöpåverkan
  • Effektmål: minskade koldioxidutsläpp med X % till år 2030.

Begreppsmodell

En utmaning kopplad till att arbeta med nyttorealisering är att etablera en gemensam begreppsapparat i organisationen, samt också hur de relaterar till varandra. Nedan beskrivs ett antal nyckelbegrepp inom området i form av en begreppsmodell.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: