Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga. Kravet på tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här hittar du information om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda.

Lagen gäller för offentliga aktörer

Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Lagen är tillämplig på offentliga aktörer, vilket innebär att dessa aktörer ansvarar för att deras digitala service lever upp till lagens krav. Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer.

Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Även enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå, omfattas av begreppet offentlig aktör och av lagen.

De konkreta bestämmelserna avseende privata aktörer finns i 4 § i lagen, där det framgår att begreppet offentlig aktör omfattar privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som till någon del är offentligt finansierad och som

 • bedriver i egenskap av enskild huvudman inom skolväsendet eller huvudman för en sådan internationell skola som avses i 24 kap. skollagen (2010:800)
 • utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125)
 • bedriver enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1988:870) vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade eller utgör personlig assistans som utförs med assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

Dessutom omfattas enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, och som till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå.

Kraven i lagen

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

 • möjlig att uppfatta
 • hanterbar
 • begriplig
 • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V3.2.1), som i sin tur bygger på WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

Vad lagen omfattar

Lagen omfattar digital service från en offentlig aktör där den digitala servicen tillhandahålls via en sådan teknisk lösning som Digg meddelat via föreskrifter. Med digital service avses tjänster eller information och med teknisk lösning avses webbplats eller applikation.

Sådant som inte omfattas är till exempel e-legitimation, operativsystem, internetuppkoppling eller hur ett ärende hanteras av en offentlig aktör.

Webbplatser som tillhandahålls av en offentlig aktör och som inte faller in under någon av de undantag som finns i lagen. Se rubriken Lagen gäller för offentliga aktörer för att läsa mer om vad som anses vara en offentlig aktör.

Med app menas det som i lagtexten definieras som mobil applikation. Appar som är till för allmänheten omfattas av lagen. Vad som avses som allmänheten är inte klart definierat och kan variera från fall till fall. Det är upp till varje aktör som berörs av lagen att göra en egen bedömning utifrån det enskilda fallet.

I bedömningen huruvida appen är till för allmänheten bör ni titta på följande:

 • Det faktiska och teoretiska antalet personer som har möjlighet att ta del av innehållet.
 • Vilka som har åtkomst och behörighet till appen samt hur det delas ut.

Antalet personer

Om ett stort antal personer kan ges åtkomst till appen bör det anses som allmänheten.

Åtkomst och behörighet

Om det endast finns en fåtal individer som har behörighet till informationen i en app eller om en offentlig aktör begränsar åtkomsten till en app till en viss mängd individer, kan det tala för att appen inte riktas till allmänheten.

Exempel 1

Om en app har krav på åtkomst och det är en personbestämd grupp, som har åtkomst, bör gruppen inte kunna anses som allmänheten. Ett exempel på en personbestämd grupp är ett fåtal anställda genom ett anställningsavtal. Med personbestämd, avses information som riktar sig till en mindre grupp individer som uppfyller vissa krav.

Exempel 2

Om en app har krav på åtkomst och gruppen inte är personbestämd bör gruppen anses vara allmänheten. Till exempel ett bostadsbolag där vem som helst kan ansöka om behörighet och antalet personer som bor där under tidens gång är stort.

Sammanfattningsvis handlar det om hur åtkomst ges (är det lätt eller svårt att få åtkomst), till vilka (krävs behörighet, är det lätt eller svårt att få behörighet) och det faktiska möjliga antalet personer som kan få åtkomst till applikationen eller nå innehållet.

Viktiga datum

Kraven börjar gälla vid olika tidpunkter beroende på om det är en befintlig eller ny webbplats eller om det rör sig om en mobil applikation. Med befintliga webbplatser avses webbplatser som offentliggjorts innan 23 september 2018. Webbplatser som offentliggjorts efter det räknas som nya.

Följande datum gäller för att leva upp till kraven:

 • Nya webbplatser: 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser: 23 september 2020.
 • Mobila applikationer: 23 juni 2021.

Det finns undantag

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis direktsändningar av tidsberoende medier och kartor som inte är avsedda för navigering. I lagen finns också bestämmelser om att det under vissa förutsättningar kan anses vara oskäligt betungande att göra visst innehåll tillgängligt.

Viss digital offentlig service är undantagen från lagens krav. Det rör sig om digital offentlig service som utgörs av:

 • direktsändningar av tidsberoende medier,
 • kartor som inte är avsedda för navigering,
 • digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll,
 • reproduktioner av föremål från kulturarvssamlingar som inte kan göras fullständigt tillgängliga utan betydande hinder,
 • digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet eller de särskilda utbildningsformerna enligt 1 kap. eller 24 kap. skollagen (2010:800) eller pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem enligt 25 kap. skollagen, om inte servicen hänför sig till verksamhetens väsentliga administrativa funktioner.
 • filformat för dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018, om sådant innehåll inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter,
 • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020,
 • innehåll på webbplatser som endast är tillgängliga för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan, som offentliggjorts före den 23 september 2019 fram till dess att sådana webbplatser genomgår en omfattande översyn,
 • endast sådant innehåll som varken är nödvändigt för att genomföra aktiva administrativa förfaranden eller uppdateras eller redigeras efter den 23 september 2019.

Lagen är inte heller tillämplig på kartor avsedda för navigering, om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt.

En offentlig aktör behöver inte uppfylla kraven på tillgänglighet om det är oskäligt betungande att göra det. Bestämmelser om det finns i 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vid bedömningen om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med funktionsnedsättning.

För privata aktörer som yrkesmässigt bedriver verksamhet som omfattas av lagen ska även den offentliga finansieringens storlek och varaktighet beaktas vid bedömningen, liksom hur lång tid aktören har haft på sig att anpassa sin digitala service till kraven.

Om en offentlig aktör bedömer att viss digital service ska undantas från kraven på tillgänglighet för att anpassningen är oskäligt betungande så ska de framgå av tillgänglighetsredogörelsen.

Vanliga frågor och svar

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Några exempel på viktiga egenskaper för digital tillgänglighet:

 • Det ska gå att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
 • Det ska gå att navigera och använda alla funktioner via tangentbord eller röststyrning.
 • Det ska gå att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.
 • Texten ska vara lätt att läsa och förstå.

Genom att följa riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) blir detta, och mycket annat, möjligt. Det är viktigt att förstå att man alltså inte själv behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning och förstoring, utan att man bara behöver skapa sina webbsidor och mobila applikationer på rätt sätt så sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel resten.

Med webbplats avses enligt Diggs föreskrifter en eller ett antal webbsidor som hålls samman på något sätt, till exempel genom att ha samma domännamn, ett gemensamt utseende eller något systematiskt sätt att navigera mellan sidorna.

Med mobil applikation avses enligt Diggs föreskrifter en programvara som utformas och utvecklas för användning av allmänheten i mobila enheter, till exempel smarttelefoner och surfplattor. I detta ingår inte den programvara som styr dessa enheter (mobila operativsystem) eller själva datorutrustningen.

Ja, e-tjänster omfattas av lagen. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning.

Dokument som är publicerade före 23 september 2018 är undantagna från lagen förutsatt att de inte behövs för att genomföra ett aktivt administrativt förfarande.

Diggs tolkning är att ett aktivt administrativt förfarande betyder att dokumentet fortfarande används i verksamheten. Oavsett om det finns ett tillgängligt alternativ i form av en e-tjänst ska dokument (till exempel en blankett) som används i verksamheten följa kraven på tillgänglighet och ingår därmed inte i det undantag som finns för dokument publicerade innan 23 september 2018.

Observera att Digg inte kan ge förhandsbesked i enskilda ärenden. Det är upp till varje aktör som berörs av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) att tolka rättskällorna samt göra en egen bedömning utifrån det specifika fallet.

Ja, intranät och extranät omfattas av lagen om de har publicerats från och med den 23 september 2019. Har de publicerats innan dess omfattas de först när de genomgår en omfattande översyn.

Det finns inte någon definition av begreppet omfattande översyn. Diggs tolkning är att det handlar om en tillräckligt stor förändring för att det ska anses rimligt att samtidigt rätta tillgänglighetsbrister. Exempel kan vara att byta publiceringssystem eller göra en total omdesign av hela webbplatsen. Normal förvaltning och publicering ska inte räknas som en omfattande översyn.

Det är inte vad plattformen internt kallas utan det är åtkomsten som definierar vad som gäller enligt lagen. De delar som är stängda räknas som intranät eller extranät och de delar som är öppna för allmänheten på ett intranät eller extranät jämställs med en publik webbplats, vilket innebär att de ska följa kraven på tillgänglighet som en webbplats. Lärplattformar och samverkansytor kan anses vara såväl intranät som extranät.

Det finns inget undantag för interna webbaserade system i webbtillgänglighetsdirektivet (EU) 2016/2102 eller i lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Däremot förs ett resonemang i förarbetena till lagen (prop. 2017/18:299, sidorna 26-27) om att vissa typer av interna system kan undantas, till exempel ärendehanteringssystem, personaladministrativa system eller andra interna webbaserade administrativa system, som utformats för eller används av ett begränsat antal personer. Observera att i förarbetena ges ingen tydlig definition av vilka system som ska omfattas och vilka som ska undantas.

Observera att Digg inte kan ge förhandsbesked i enskilda ärenden. Det är upp till varje aktör som berörs av DOS-lagen att tolka rättskällorna samt göra en egen bedömning om innehållet omfattas utifrån det specifika fallet.

Viktigt att tänka på är att det också finns bestämmelser om att tillgänglighet ska beaktas vid offentlig upphandling, till exempel vid upphandling av ett internt webbaserat system. Det faller däremot utanför Diggs ansvarsområde. Vid frågor angående upphandling ta kontakt med Upphandlingsmyndigheten. Arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen sätter också ramar för de krav på tillgänglighetsåtgärder som ställs på arbetsgivare.

Direktsändningar är undantagna av lagen, även om direktsändningar med både undertextning, syntolkning och teckenspråkstolkning är fullt möjligt.

Om den direktsända inspelningen kommer att finnas kvar för andra att ta del av i efterhand räknas den som förinspelad och omfattas då av lagkraven, det vill säga att inspelningen ska vara textad för hörselskadade och syntolkad för blinda. Det finns inte ett specifikt antal dagar som en offentlig aktör senast måste ha tillgängliggjort inspelningen utan viktigt är att det sker utan onödigt dröjsmål. Offentliga aktörer bör därför redan vid planering av en direktsändning ha med tillgänglighet i beräkningen.

Dokument, till exempel PDF-filer, som har publicerats från och med 23 september 2018 ska vara tillgängliga samma datum som webbplatsen omfattas av lagen.

Dokument som offentliggjorts före den 23 september 2018 är undantagna så länge dokumentet inte behövs för att genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda offentliga aktörens uppgifter.

Diggs tolkning av ett administrativt förfarande är att det rör sig om förfaranden i den offentliga aktörens verksamhet där det finns en part som är avsändare eller mottagare i relation till den offentliga aktören, det kan t.ex. vara en privatperson eller en anställd. Exempel på förfaranden är handläggning av ärende hos offentliga aktörer, rapportering av frånvaro eller ansökan om semester.

Diggs tolkning av ett aktivt administrativt förfarande är om förfarandet fortfarande används i verksamheten. Ett exempel är om en blankett fortfarande behövs och används för att anmäla något så ska blanketten uppfylla kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Ett dokument som omfattas av lagen ska uppfylla kraven på tillgänglighet samma datum som webbplatsen det finns på börjar omfattas.

Observera att Digg inte kan ge förhandsbesked i enskilda ärenden. Det är upp till varje aktör som berörs av DOS-lagen att tolka rättskällorna samt göra en egen bedömning utifrån det specifika fallet.

Digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en webbplats eller mobila applikation som står under tredje parts kontroll ska följa kraven på tillgänglighet, så långt det är möjligt. Det kan till exempel röra sig om digital service som tillhandahålls genom sociala medier.

Diggs tolkning är att innehållet på en webbplats eller i en app ska uppfylla kraven enligt lagen oavsett om det är den offentliga aktören själv eller tredje part som har skapat innehållet. Även om innehållet är skapat av, till exempel en konsult, så anses den offentliga aktören ändå ha kontroll genom kravställning och betalning.

Diggs tolkning är också att den offentliga aktören kan anses ha kontroll genom valet att publicera innehållet eller inte. Om en offentlig aktör publicerar innehåll från, till exempel, en annan offentlig aktör på en webbplats eller app under deras kontroll så omfattas innehållet som deras eget. Det är alltid den offentliga aktören som ansvar för tillgängligheten även om det är en annan aktör som producerar innehållet.

Enligt 9 § i lagen finns det undantag för innehåll från tredje part som en offentlig aktör inte kan anses ha full kontroll över. Det gäller till exempel användargenererat innehåll som kommentarer på artiklar och liknande. Det kan även finnas fall då en offentlig aktör inte kan göra innehållet tillgängligt på grund av att de måste publicera ett visst innehåll från annan offentlig eller privat aktör och får inte ändra i innehållet. I sådana fall kan det vara möjligt för den offentliga aktören att åberopa undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Funktioner som utgörs av tredjepartslösningar och är integrerade på webbplatsen bör räknas som den offentliga aktörens ansvar, till exempel genom krav vid upphandling.

På webbplatsen, eller i anslutning till den information som är tillgänglig när man laddar ned en mobil applikation, ska din organisation tillhandahålla en tillgänglighetsredogörelse. Redogörelsen ska bland annat innehålla:

 • En förklaring av de delar av innehållet som inte är tillgängliga och de skäl som ligger till grund för att de inte är tillgängliga och, i förekommande fall, de tillgängliga alternativ som finns.
 • En beskrivning av, och en länk till, en kommentarsfunktion som gör det möjligt för vem som helst att meddela den berörda offentliga myndigheten att dess webbplats eller mobila applikation inte uppfyller tillgänglighetskraven och att begära ut information som undantagits.

Läs mer på sidan Skapa en tillgänglighetsredogörelse

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: