6 Införandestrategi - Färdplan

6.1 Leveranser

Mina ärenden bör utvecklas och införas successivt så att lösningen tillgodoser respektive rollers faktiska behov och möter upp de reella utmaningar som uppstår vid en faktisk användning. Många av de utmaningar som identifierats bär på en omfattande komplexitet som kommer vara svår, eller för att inte säga omöjlig, att lösa utan en iterativ utveckling som sker samtidigt som att lösningen också faktiskt börjar användas.

Första version – december 2022

Mina ärenden har övergått till utvecklingsfas och realiserat en första lösning som möjliggör för standardiserat utbyte av kundhändelser som bygger på ett fråga-svar mönster mellan offentliga aktörer. Som stöd för att komma igång tillhandahålls en tjänstebeskrivning som tillgodoser behoven av hög precision i begäran med hjälp av ett antal sökparametrar samt förutsättningar för identifierade tillämpningar av kundhändelser.

Utöver tjänstebeskrivning tillhandahålls stöd i form av en första version av anslutningsguide, avtalsmallar samt begreppsmodell.

Första versionen av anslutningsguiden innehåller:

 • Förklaring över vad kundhändelser och kundhändelsetyper är och hur de mappar mot kundhändelsekategorier och producentprocesser
 • Standardiserad namnsättning av kundhändelsetyper
 • Förklaring av olika attribut
 • Kundhändelsetyper och dess mappning mot behörighetsobjektstyper
 • Översiktlig förklaring av Mina ärenden och dess förhållande till andra byggblock

Utöver ovanstående ska enklare prototyper för samverkan mellan producenter och konsumenter tas fram för:

 • Centraliserad kundhändelsetypskatalog
 • Anslutningsregister
 • Flera producenttjänster och ett konsument-GUI
 • Indexlösning

Vidareutveckling – juni 2023

Lösningen har kompletterats med:

 • möjlighet för anslutning av privata aktörer som konsumenter. För det fall det inom Sveriges digitala infrastruktur anses att en sådan anslutning ska ske i takt eller ensat med andra relevanta byggblock ska ett förslag/koncept för hur anslutning kan ske avseende tekniska, organisatoriska och legala krav.
 • stöd för hantering av fullmakter för juridisk person, s.k. juridiskt läsombud
 • versionshanteringspolicy
 • en första version av kundhändelsetypskatalog och stöd för hämtning av kundhändelser med ökad precision.

Fler piloter genomförs i syfte att validera och kunna vidareutveckla lösningen.

Introduktion – december 2023

Mina ärendens lösning valideras för att säkerställa möjlighet för en bredare utrullning till producenter i form av myndigheter, kommuner och regioner.

Mina ärenden övergår från ett decentraliserad anslutningsförfarande till att byggblocksansvarig övertar anslutningsansvaret för samtliga producenter & konsumenter. Till detta finns nödvändiga centrala komponenter som möjliggör för en ökad skalbarhet avseende anslutning av nya aktörer. Första privata konsumenterna ansluter. Aktörer ser en möjlighet att bidra i Mina ärenden och nya affärsmodeller utvecklas. Det finns en kundhändelsetypskatalog som innehåller anslutna producenters producentprocesser.

Etablering – 2024

Samtliga större myndigheter och några kommuner har anslutit till Mina ärenden. Byggblocksansvarig har identifierat och realiserat lösningar som minskar tröskeln för mindre aktörer att ansluta. Affärsmodeller vidareutvecklas. Nya privata konsumenter ansluter.

Utveckling och förvaltning finansieras nu via anslag till byggblocksansvarig myndighet.

Tillväxt 2025-2026

Förutsättningar finns för konsumenter att skapa en samlad ärendeåterkoppling på ett eller flera kundärendeområden. Förslag på reglering för att öka anslutningstakten läggs fram. Genom att fler producentprocesser tillgängliggörs i kundhändelsetypskatalogen ges konsumenter möjlighet att för kunden koppla ihop och förstå hierarkiska strukturer mellan olika producenter och ta fram lösningar som underlättar för sina kunder i kontakten med det offentliga.

Mina ärendens lösning bygger till stor del på samma lösningar som övriga byggblock tagit fram, genom att samma teknik och lösningar används i hela Sveriges digitala infrastruktur är det enkelt för aktörer som anslutit till andra byggblock att även ansluta till Mina ärenden.

Mognad 2027 och framåt

En standard som tillgodoser identifierade behov är realiserad. Centraliserade komponenter är realiserade. Byggblocket är nu en naturlig del i det offentligas direkta och indirekta kundmöten.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: