Öppna och delade data

Data och information är en viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället. Digg arbetar för att främja tillgängliggörande och vidareutnyttjande av data från den offentliga förvaltningen. Här hittar du information om vilka nyttor som en ökad tillgång till data kan leda till, samt länkar till mer fördjupade stöd och vägledningar.

Den offentliga sektorn i samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social, politisk, ekonomisk, rättslig, geografisk information, miljöinformation, meteorologisk information, seismisk information, turistinformation, affärsinformation och patent- och utbildningsrelaterad information. Information som framställs av offentliga aktörer utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna hela samhället. Genom att den informationen, som inbegriper även dynamiska data, tillhandahålls i användbara och elektroniska format kan fler hitta nya sätt att använda den. Här beskriver vi några områden där öppna och delade data kan skapa nytta i samhället.

Sveriges dataportal

Sök och utforska data på Sveriges dataportal, www.dataportal.se. Länk till annan webbplats.

Ekonomiskt värde av data som öppen resurs

Det finns många beräkningar på det ekonomiska värdet av öppna data. I
Lantmäteriets beräkning Länk till annan webbplats. av några av de nyttor som vissa av det särskilt värdefulla som EU pekar ut i öppna data-direktivet beräknas värdet för Sverige vara 10-21 miljarder kronor varje år. EU beräknar värdet på öppna data Länk till annan webbplats. idag till 184 miljarder € och beräknar att det är mellan 199.51 och 334.21 miljarder € 2025.

Nya innovativa tjänster och produkter

En ökad tillgång på data i maskinläsbar form och till nya API:er har lett till många nya digitala tjänster, såväl mobila applikationer och webbtjänster, i en rad olika områden. Den öppna tillgången ökar också möjligheterna till att samskapa tjänster och produkter vilket ytterligare driver innovation och värdeskapande.

Ett datadrivet kunskapssamhälle

Tillgång till mer data och information skapar nya möjligheter för kunskapsinhämtning på en rad olika sätt. Förutom att enkelt kunna hitta information som skapar ny kunskap om samhället och offentliga verksamheter möjliggörs också nya förmågor inom t.ex. dataanalys, datavisualisering, datahantering, källkritik, men också förmågan att samverka och samskapa innovativt.

En effektivare och mer innovativ offentlig förvaltning

Att data blir öppet och mer strukturerad skapar nya möjligheter till effektiviseringar inom offentlig förvaltning, t.ex. möjliggörs nya former av samverkan och innovativ utveckling mellan offentliga förvaltningar, samt att tillgången till mer information kan utveckla formerna för medborgardialoger. Att öppna upp data och gränssnitt ger möjligheter för verksamheten att skapa nya sätt att möta kunden och att leverera välfärd.

Framväxten av datajournalistik

Inom media och journalistik ökar möjligheten att göra undersökningar och genomlysningar genom mer avancerad dataanalys och visualiseringsverktyg. Exempel på datajournalistik har setts inom t.ex. analyser av valresultat, genomlysning av lokal frågor, men också för att t.ex. analysera trafikutvecklingen i en region, spåra klimatförändringar eller för att göra mer kulturhistoriska analyser.

Forskning med nya möjligheter

En ökad tillgång till data från fler aktörer och regioner/länder ger bättre förutsättningar för forskning, inom en rad olika områden/sektorer, t.ex. inom klimatområdet, energisektorn, historia eller statsvetenskap. Eftersom övergången till öppna data också skapar möjligheter för mer standardiserat upplägg på liknande informationsmängder ökar också effektiviteten i forskning som tex använder data från olika regioner eller från olika aktörer.

En resurs för AI-utveckling

När information blir allt mer öppet tillgängligt, speciellt stora informationsmängder eller informationsmängder som följer en särskild specifikation, möjliggörs utvecklingen av nya innovativa AI-applikationer. Det skapas också nya möjligheter att använda öppna data för träning av AI samt som en öppen resurs i utbildningssituationer.

Om innehållet på sidan

Informationen på den här enskilda webbsidan har rättighetsmärkningen CC0 1.0.

Det innebär att du får kopiera, modifiera, distribuera och sprida informationen, även i kommersiellt syfte, utan att fråga om lov.

Vid användning eller hänvisning till informationen ska du inte antyda godkännande eller stöd från upphovsmannen eller bekräftaren.

CC0 1.0 (creativecommons.org) Länk till annan webbplats.

Public Domain
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: