5 Definierade förmågor

Nedan redovisas översiktligt de konsument-, centrala-, och producentförmågor som byggblocket ska etablera. Observera att uppdelning är en förenkling eftersom konsument- och producentrollen inte är fixerad utan är beroende av vilken sammanhang och syfte denne agerar i. En konsument av till exempel strukturella metadata kan i ett annat sammanhang vara producent av beskrivande metadata när denne ska beskriva och tillgängliggöra sina data och modeller. Likaså kan både konsumenter och producenter av metadata utgöras av både människor och maskiner.

5.1 Konsumentförmågor

Konsumenter ska ha förmåga att hitta, utforska, använda och återanvända data, begrepp och/eller andra relaterade interoperabilitetsresurser såsom informationsmodeller, kodlistor och specifikationer. Konsumenter utgörs både av människor och maskiner. Det innebär till exempel att en konsument av beskrivande metadata ska ha förmåga att

 • utifrån olika typer av parametrar effektivt söka och filtrera fram data, i en nationell förteckning (katalog) eller genom ett externt gränssnitt som vidareutnyttjar metadata. Genom metadata ska denne kunna tolka vad data innebär, tolka dess innehåll och kvalitet, samt egenskaper och villkor för tillgång.
 • maskinellt vidareutnyttja beskrivande metadata så att dessa kan visas upp och användas för olika ändamål, till exempel i olika typer av gränssnitt.

En konsument av strukturella metadata, ska kunna använda metod- och systemstöd för att:

 • återanvända exempelvis begrepp, koder och kodlistor för nya ändamål och informationsmodeller genom att till exempel sätta samman en modell genom att identifiera en mängd relevanta etablerade begrepp, förfina och begränsa när så behövs och skapa helt nya när inga passande finns att tillgå.
 • identifiera och återanvända referensdata för olika ändamål för ökad interoperabilitet samt använda och kombinera etablerade begrepp för nya applikationsprofiler utifrån olika syften och behov.

5.2 Centrala gemensamma förmågor

Byggblocket etablerar förutsättningar för uppbyggnad av en central förmåga för tillgängliggörande av data samt för ökad semantiskt interoperabilitet i Sverige och internationellt, genom att etablera centrala förmågor för

 • process-och metodstöd, rekommendationer och (system)stöd för hantering och tillgängliggörande av metadata.
 • rekommendationer för hur informationsmodeller ska definieras i metadata genom etablering metadatamodell(er), hur strukturella metadata för återanvändning av klasser och egenskaper via applikationsprofiler (från olika nivåer, internationellt/nationellt,...)
 • i samverkan tillgängliggöra relevanta nationella, internationella och europeiska klasser, egenskaper och applikationsprofiler.

Vidare ska byggblock metadata via Sveriges dataportal tillhandahålla digitala tjänster och infrastruktur för att främja tillgängliggörande och användning av beskrivande och strukturella metadata om data, API:er, begrepp och specifikationer

 • i samverkan livscykelhantera nationella anpassningar av förvaltningsgemensamma metadataprofiler som till exempel DCAT-AP-SE, PROF-SE, samt SKOS,
 • genomföra teknisk implementation av förvaltningsgemensamma metadataprofiler på Sveriges dataportal.
 • utveckling och etablering av överenskomna arkitekturprinciper för att möjliggöra att metadata kombineras och vidareutnyttjas på ett kontrollerat sätt.

Slutligen ska byggblocket tillhandahålla expertrådgivning om strukturella och beskrivande metadata inom prioriterade områden, samt genomföra utbildande insatser för att främja användning av byggblockets resurser.

5.3 Producentförmågor

Producenterna ska förstå och kunna arbeta utifrån gemensamma krav och rekommendationer för metadatahantering för beskrivande och strukturella metadata. Producenter ska etablera en förmåga att kunna producera, tillgängliggöra och förvalta metadata utifrån behov och krav.

 • tillgängliggöra metadata om begrepp, kodlistor och informationsmodeller och/eller att återanvända dessa genom att till exempel sätta samman en modell genom att identifiera en mängd relevanta etablerade begrepp, förfina och begränsa när så behövs och skapa helt nya när inga passande finns att tillgå.
 • En producent ska kunna identifiera och återanvända referensdata för olika ändamål för ökad interoperabilitet samt använda och kombinera etablerade begrepp för nya applikationsprofiler utifrån olika syften och behov.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: