6 Nyttoanalys

Vi uppskattar att byggblock Spårbarhet har potential att skapa samhällsekonomiska nyttor genom att i efterhand på ett enhetligt sätt kunna spåra oönskade händelser, där en oönskad händelse kan vara någon form av intrång eller incident i digitala tjänster anslutna till den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen Ena. Genom att kunna spåra och kanske kunna återskapa händelser skapas underlag för vilka åtgärder som krävs för att minska risken för att det sker igen. Detta skapar både effektivitetsvinster och ökad kvalitet samt tillit för digitala tjänster anslutna till Ena.

Byggblocket för spårbarhet och dess ramverk riktar främst in sig mot digitala tjänster, data och/eller information inom Ena och där förväntas nyttorna inledningsvis främst tillfalla offentlig sektor i form av stöd och rekommendation till producenter eller konsumenter.

På längre sikt när ramverket för spårbarhet är etablerat kan det även skapa nyttor för andra aktörer som inte är anslutna till Ena, såväl privata som offentliga, som väljer att implementera loggning utifrån ramverkets riktlinjer och rekommendationer. Det skulle då innebära att andra aktörer inte behöver ta fram egna ramverk för loggning och spårbarhet.

Byggblocket kommer även bidra till att förhindra skador och intrång vilket ökar säkerhet och kvalitet samt tillit för andra digitala tjänster inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen vilket skapar nyttor även för företag och medborgare.

Byggblocket spårbarhet är i ett tidigt utvecklingsskede och det är därför ännu inte möjligt att med säkerhet säga detaljerat vilka nyttor byggblocket kommer realisera. Det är inte heller möjligt att kvantitativt beräkna hur stora nyttorna kommer att bli eller att uppskatta vilka aktörer i samhället som nyttorna kommer tillfalla utöver de tolv myndigheter som är anslutna till Ena.

Baserat på den information som finns om byggblocket Spårbarhet och dess roll inom den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är det möjligt att exemplifiera några områden där spårbarhet skulle kunna skapa nyttor. Vi menar att nyttorna skulle kunna innefatta:

  • Tids- och kostnadsbesparingar genom en effektiviserad och förenklad utveckling av nya digitala tjänster och spårbarhet när ett ramverk för enhetlig logghantering finns inom Ena.
  • Tids- och kostnadsbesparingar genom att felsökning och incidenthantering blir mer effektiv när logginformation från ingående system blir jämförbara.
  • kad tillit och förtroende för säkerheten inom Ena genom att införa operativt reaktiv säkerhet genom larm vid överträdelser av givna tröskelvärden möjliggör snabbt agerande, vilket skapar nyttor genom ökad kvalitet.
  • Ökad informationssäkerhet när konfidentialitet och riktighet av loggar säkerställs genom strikta behörighetskrav till loggarna, vilket skapar nyttor genom ökad kvalitet.
  • Ökad övergripande säkerhet för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen genom en standardisering av loggning och logguppföljning. Även detta förväntas skapa nyttor genom ökad kvalitet.
Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: