10 Nyttoanalys

Riksarkivet har genomfört en nyttoanalys för byggblocket varpå nedan följer en kortare sammanfattning. För att ta del av hela nyttoanalysen hänvisas till Riksarkivets underlag. (6)

10.1 Beskrivning av identifierade nyttor

Byggblocket ska ge grundförutsättningarna för att höja kvaliteten på metadata och för att öka automatiseringen med sömlösa överföringar, både nationellt och internationellt.

Byggblocket bidrar med ökad kvalité genom att standardisera beskrivningar av information och tjänster. Ställa krav på exempelvis likriktad versionshantering, gemensamma beskrivningar av begrepp, tillämpning av internationella standarder och skyddsklassning med hjälp av metadata. Metadatahanteringen är det stöd som behövs för att säkra informationen vid informationsutbyten.

Målet är att offentliga aktörer ska använda gemensamma begrepp och specifikationer när de beskriver data. Ett standardiserat system med enhetliga beskrivningar minskar risken för missförstånd och förbättrar möjligheten för informationsutbyte både mellan offentliga aktörer och mellan offentliga och privata aktörer. Typer av nyttorna är klassificerade till

  1. tids- och kostnadsbesparing
  2. bättre tjänster och nya användningsområden (ökad kvalitet)
  3. ökad användning.

Nyttorna består av effektivitetsvinster för offentlig sektor, företag och medborgare. Byggblocket leder även till kvalitativa samhällsekonomiska nyttor, såsom en känsla av ökad trygghet och säkerhet. Värdet av nyttorna avser därmed inte enbart offentligfinansiella effekter. Vi uppskattar att Metadatahantering skapar samhällsekonomiska nyttor om 200 miljoner kronor under en tioårsperiod (2022–2031) mätt i 2020 års penningvärde. (7) De största nyttorna beräknas realiseras i mitten av denna tidsperiod då användningen av byggblocket beräknas vara relativt hög. De kvalitativa samhällsekonomiska nyttorna, såsom exempelvis säkrare datahantering inom offentlig sektor, bedömer vi skapar värde över tio års tid i storleksordningen 170–400 miljoner kronor.

Nyttorna tillfaller offentlig sektor, medborgare och företag. Nyttorna består av tids- och kostnadsbesparingar inom offentlig sektor samt för samtliga konsumenter av data. Nyttor består även av bättre tjänster och nya användningsområden till följd av att byggblocket leder till en säkrare hantering av data inom offentlig sektor. Nyttor uppstår även som en direkt konsekvens av att flera offentliga aktörer börjar följa riktlinjerna för metadatahanteringen.

Observera att värdet av de samhällsekonomiska nyttor som metadatahantering skapar är osäkert och bygger på flera antaganden.

6 Diarienummer 2022-1928, Myndigheten för digital förvaltning

 

7 Alla värderade monetära nyttor är diskonterade med 3,5 procent per år från år 2020. De monetära nyttorna visar därför värdet i dagens penningvärde.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: