Ingående övervakning

En ingående övervakning innebär att Digg manuellt granskar tillgängligheten på utvalda sidor på en webbplats, app eller e-tjänst. Innan granskningen kontaktar vi aktören om att granskning kommer att ske och efteråt skickar vi påpekande om rättelse om vi upptäckt brister.

När ni har fått ett granskningsprotokoll från ingående övervakning

 1. Gå igenom, kontrollera och åtgärda de brister som finns angivna i protokollet och säkerställ att er webbplats uppfyller tillgänglighetskraven.
 2. Återkoppla till Digg vilka brister som är rättade.
 3. Om det finns brister som inte är rättade behöver ni också inkomma med en åtgärdsplan för dessa brister.
 4. Kontrollera och uppdatera er tillgänglighetsredogörelse så att den speglar webbplatsens aktuella tillgänglighet.

Inför en ingående övervakning

Innan vi genomför en ingående övervakning av en offentlig aktörs digitala service kontaktar vi aktören. Vi använder de kontaktuppgifter som finns angivna på aktörens webbplats.

Sidor vi granskar vid ingående övervakning

När vi granskar tillgängligheten på en offentlig aktörs webbplats granskar vi inte alla webbsidor på hela webbplatsen. Utifrån kriterier som finns angivna i webbtillgänglighetsdirektivet väljer vi ut ett antal webbsidor som representerar olika typer av funktionalitet på webbplatsen. Bland annat ingår:

 • Startsida
 • Tillgänglighetsredogörelse
 • Kontaktinformation
 • Sökfunktion
 • Olika typer av innehållssidor där det finns exempelvis formulär eller tabeller.

Vi granskar också ett urval av de dokument som finns publicerade på webbplatsen.

Sättet vi granskar på följer den europeiska standarden EN 301 549 V3.2.1, som i sin tur bygger på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Om vår granskning visar brister

Om vi genom vår övervakning konstaterar att digital service från en offentlig aktör inte uppfyller lagens krav kontaktar vi aktören och påpekar bristen. Det gör vi genom att skicka e-post med Påpekande om bristande tillgänglighet till aktören. Påpekandet innehåller:

 • Påpekande om bristande tillgänglighet
 • Granskningsprotokoll
 • Åtgärdsplan (mall)

Påpekande om bristande tillgänglighet

I påpekandet finns information om ärendet och tidsangivelser för när aktören ska ha rättat de upptäckta tillgänglighetsbristerna.

Granskningsprotokoll

I protokollet finns information om upptäckta tillgänglighetsbrister och koppling till relevant riktlinje i WCAG 2.1 och EN 301 549.

Åtgärdsplan (mall)

I mallen för åtgärdsplan har vi angett vilken information som aktören behöver inkomma med till Digg gällande att rätta tillgänglighetsbrister.

Dialog och åtgärder angående tillgänglighetsbrister

Genom dialog med aktören försöker vi se till att brister åtgärdas så att den digitala servicen blir tillgänglig. Brister som inte åtgärdas behöver aktören ange i en åtgärdsplan med tydlig information om hur, när och med vilka resurser bristerna ska åtgärdas.

Om aktören inte åtgärdar tillgänglighetsbrister inom rimlig tid kan vi förelägga om att vidta åtgärder. Vid behov kan vi förelägga igen, och har då även möjlighet att koppla ett vite till föreläggandet.

Omgranskning

Digg kan omgranska en webbplats efter att den offentliga aktören meddelat oss att de rättat tillgänglighetsbristerna som vi påpekade vid den första granskningen.

Film: Hur är det att bli tillgänglighetsgranskad av Digg?

Vad händer före, under och efter en ingående tillgänglighetsgranskning?Hur är upplevelsen för den organisation som blir granskad?

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: