Ansvar och finansiering

Framväxten av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen bygger på samarbete mellan en mängd aktörer. Här finns information om ansvarsfördelning, finansiering, rutiner, rapporter och redovisningar.

Den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen byggs upp genom etablering av så kallade byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden. Varje område leds av en ansvarig myndighet. Hur styrningen av Ena går till och vad ansvar för byggblock, grunddatadomäner och kompetensområden innebär beskrivs närmare på sidan Struktur och styrning.

Byggblock och utforskande utveckling

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Belopp 2021, tkr

Belopp 2022, tkr

Belopp 2023, tkr

Adressregister

Myndigheten för digital förvaltning

3 700

127


AI-tjänster

Skatteverket500

API-hantering

Myndigheten för digital förvaltning

4 123

4 603

4 537

Auktorisation

Myndigheten för digital förvaltning

1 627

3 245

2 948

Digital post

Myndigheten för digital förvaltning

0

14 906


Identitet

Myndigheten för digital förvaltning

3 253

7 380

4 862

Indexering

Skatteverket

500

1 100


Meddelandehantering

Bolagsverket

2 500

308


Metadatahantering

Myndigheten för digital förvaltning (Riksarkivet t.o.m. 2022)

2 000

1 259

1 850

Min profil

Arbetsförmedlingen

1 000

1 500


Mina ombud

Bolagsverket

10 000

13 500

21 500

Mina ärenden

Skatteverket

3 500

4 400

5 650

Spårbarhet

Myndigheten för digital förvaltning

15

410

2 298

Tillgänglighet

Myndigheten för digital förvaltning (Försäkringskassan t.o.m. 2022)

1 000

200

2 000

Tillitsramverk

E-hälsomyndigheten

2 000

370


Totalt 2021: 35 218 tkr

Totalt 2022: 53 308 tkr

Totalt 2023: 46 145 tkr

Grunddatadomäner

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Belopp 2021, tkr

Belopp 2022, tkr

Belopp 2023, tkr

Fastighetsinformation och geografisk information

Lantmäteriet

1 500

3 000

2 500

Företag

Bolagsverket

1 800

3 900

2 500

Hälsa, vård och omsorg

E-hälsomyndigheten

900

1 950

2 200

Person

Skatteverket

2 500

1 100

500

Transportsystem

Trafikverket

500

1 086

2 500

Totalt 2021: 7 200 tkr

Totalt 2022: 11 036 tkr

Totalt 2023: 10 200 tkr

Styrstruktur

Ansvarsområde

Ansvarig myndighet

Belopp 2021, tkr

Belopp 2022, tkr

Belopp 2023, tkr

Styrning (infrastrukturansvar och kommunikation)

Myndigheten för digital förvaltning

5 976

6 480

6 998

Anslutning

Myndigheten för digital förvaltning1 050

Arkitektur

Myndigheten för digital förvaltning

479

854

848

Arkiv

Riksarkivet

600

800

1 000

Data

Myndigheten för digital förvaltning

3 001

1 946

1 438

Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2 400

2 300

2 300

Juridik

Myndigheten för digital förvaltning

281

694

1 000

Samhällsekonomi och nytta

Myndigheten för digital förvaltning

Ingen uppgift

1 000

1 996

Totalt 2021: 12 737 tkr

Totalt 2022: 14 074 tkr

Totalt 2023: 16 630 tkr

Rekvirering och utbetalning av bidrag

Bidrag ska rekvireras från Digg på blanketten ”Bidrag – Rekvisition av bidrag inom anslag 2:7 ap.1”. En rekvisition ska fyllas i och skickas in för varje byggblock, grunddatadomän eller kompetensområde.

Rekvisition ska vara Digg tillhanda senast 30 dagar efter beslut om fördelning av medel, genom att skickas till mejladressen ekonomi@digg.se.

Utbetalning sker två gånger per år för bidrag över 1 000 000 kr och en gång per år för bidrag under 1 000 000 kr. Rekvireringen kan dock ske en gång och avse hela beloppet, även för belopp över beloppsgränsen. Första utbetalningen av bidrag över beloppsgränsen avser hälften av beviljat bidrag.

Andra utbetalningen betalas ut efter att uppgift om upparbetade kostnader och prognos har lämnats till Digg i samband med statusrapportering för tertial 2. Utbetalning av denna del kan enbart uppgå till prognostiserat belopp för att möjliggöra en eventuell omfördelning av bidragsmedel under året.

Blankett Rekvisition av bidrag inom anslag 2:7 ap.1 (pdf, 166 kB) Pdf, 218.6 kB.

Rapporter och redovisningar

Nedan hittar du de rapporter, redovisningar, underlag och bilagor som lämnats till regeringen för uppdragen att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte samt ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen.

Villkor för bidrag

Digg fördelar bidrag för etableringen av Ena från anslag 2:7 Digital förvaltning (ramanslag) ap.1. För att ta emot bidrag ska mottagande myndigheter leva upp till de villkor som följer enligt beslut om bidrag.

Nedan beskrivs generella villkor som gäller för bidragen. Till detta kommer särskilda krav som ställs vid hantering av EU-medel. Dessa krav kan du läsa om på sidan Krav vid hantering av EU-medel.

 Användningen av bidrag ska vara förenliga med de villkor som ställs för anslaget 2:7 Digital förvaltning ap.1, som innebär att anslaget får användas för utveckling och förvaltning av förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Kostnaderna för de olika insatserna ska vara skäliga och ha uppkommit för genomförande av insatsen.

Medel som inte förbrukats ska återbetalas senast den 1 mars året efter beslutat bidrag till BG 585-9319. Ange referens "Återbetalning [namnet på insatsen]”.

Redovisning och bokföring

Kostnader som bekostats av bidraget ska vara uppföljningsbara. Det ska vara möjligt att särskilja kostnaderna från övriga kostnader hos bidragsmottagaren. Bokföring ska ske enligt god redovisningssed.

Anläggningstillgång som finansieras från anslag 2:7 Digital förvaltning är undantagna från kravet på lånefinansiering i 2 kap. 1 § kapitalförsörjnings­förordningen (2011:210). Detta undantag gäller även för de anläggningstillgångar som övriga myndigheter anskaffar och som finansieras från anslag 2:7 Digital förvaltning.

Myndigheter som tar emot bidrag från anslag 2:7 ap.1 behöver dock ha beredskap för att finansiera anläggningstillgångar enligt ordinarie bestämmelser. Anläggningstillgångar torde främst uppstå i utvecklingsfasen av etableringen av Ena, men normalt inte avse alla kostnader i utvecklingsfasen. Mottagande myndighet bedömer vad som utgör anläggningstillgångar.

Uppföljning och redovisning

Digg följer upp etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen och ansvarar för återrapportering till regeringen. Uppföljning sker av genomförande av arbetet, finansiellt utfall och prognos. Annan information som behövs för analys och återrapportering kommer också att inhämtas. Myndigheter som får bidrag ska medverka i statusrapporteringen.

Digg eller annan aktör som Digg utser ska ha möjlighet att granska hur medel som har utbetalats från Digg har använts.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar gällande den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen? Kontakta oss via e-post: infrastrukturansvarig@digg.se

EU-flagga text: Finansieras av Europeiska Unionen nextgenerationeu.

Etableringen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen är en del av Sveriges återhämtningsplan för att mildra effekterna av Covid-19 och stärka den digitala omställningen. Satsningen finansieras av Europeiska unionens stimulanspaket Next Generation EU.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: