3. Normtillämpning och konkurrerande lagar

Det är inte otänkbart att situationer kan uppstå då lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) uppställer krav som, till följd av grundlagarnas exklusivitet, också kräver särskild reglering i grundlag.

Ett exempel är krav på textning av tv-sändningar som kräver reglerat undantag i Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL).[1]

Normkonflikter och DOS-lagen

Vid normkonflikter har grundlag företräde framför DOS-lagen, medan DOS-lagen har företräde framför exempelvis förvaltningslagen till följd av förvaltningslagens subsidiaritet enligt 4 § förvaltningslagen.

DOS-lagen och diskrimineringslagen

Viss överlappning föreligger mellan DOS-lagen och diskrimineringslagen, beträffande sakfrågor. Vad som kan anses som diskriminerande utifrån diskrimineringslagen kan samtidigt anses omfattas av bristande tillgänglighet utifrån DOS-lagen.

DOS-lagen ska vara starkt vägledande

Lagstiftaren har i förarbeten tydliggjort att DOS-lagen ska vara starkt vägledande för vad som kan anses som diskriminerande enligt diskrimineringslagen. Därutöver förtydligas i förarbeten att en förutsebarhet föreligger för dem som omfattas av DOS-lagens och diskrimineringslagens krav, då DOS-lagen i huvudsak har en generell inriktning och diskrimineringslagen är en rättighetslagstiftning för enskilda utsatta medborgare.[2]

EN 301 549, WCAG 2.1 och EU-direktivet

I Sverige tillämpas EN-standarden EN 301 549 endast i den bemärkelse som lagen, förordningen eller förskriften anger. WCAG 2.1(Web Content Accessibility Guidelines) och EU-direktivet med tillhörande skäl tillämpas endast inom ramen för en rättslig lagtolkning.[3]

Källhänvisningar

[1] Prop. 2009/10:81 s. 33 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (riksdagen.se) Länk till annan webbplats. Prop. 2017/18:49 s. 165 f Ändrade mediegrundlagar (regeringen.se) Länk till annan webbplats. och prop. 2017/18:299 s. 20 f Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

[2] Prop. 2017/18:299 s. 20 f, 56 f Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (regeringen.se) Länk till annan webbplats.och prop. 2013/14:198 s. 112 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering Länk till annan webbplats.

[3] Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 (w3.org) Länk till annan webbplats.

WCAG har en betydelse utifrån grunderna för EU-direktivet, EU-direktivet tillämpas inte som lag direkt i Sverige. De svenska bestämmelserna ska tolkas i ljuset av EU-direktivet (direktivkonform tolkning).

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: