Analys av digitaliseringens utveckling

Här hittar du länkar till de analyser som Digg gör, ibland tillsammans med andra myndigheter. Dessa beskriver utvecklingen av digitaliseringen i samhället och i den offentliga förvaltningen. För att stödja regeringens styrning, identifiera vad som behöver göras och möjliggöra en ändamålsenlig digitalisering har Digg ett särskilt uppdrag att stödja regeringen med underlag och analyser.

Uppföljning av statliga myndigheters, kommuners och regioners arbete med digitalisering

Digg följer upp hur olika offentliga aktörer arbetar med digitalisering. Vår analys och utvärdering av hur digitaliseringen utvecklas inom offentlig förvaltning bygger på webbaserade enkätundersökningar som skickas till statliga förvaltningsmyndigheter, till kommuner och till regioner. Vi analyserar hur arbetet med digitalisering hos offentliga aktörer fortskrider utifrån olika perspektiv som vi bedömer som centrala för offentliga aktörers digitalisering. Dessa är Diggs instruktionsenliga uppgifter och ansvarsområden, digital mognad, samverkan och användning av digitala tekniker.

Uppföljning av statliga myndigheters digitalisering 2021 | Digg Länk till annan webbplats.

Svensk offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv

Regeringen har som mål att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Därför gör Digg varje år en analys av Sveriges placering i olika internationella index-mätningar.

Perspektiv på samhällets digitalisering

Digg analyserar hur det svenska samhällets digitalisering utvecklas genom att gå igenom och belysa olika delar som är viktiga för samhällets digitalisering. Utgångspunkten för analyserna är EU-kommissionens digitala kompass som delar in digitalisering i fyra kompassnålar: Digital förvaltning (som beskrivs ovan), Digital kompetens, Digital omställning i näringslivet samt Konnektivitet (här har Post- och telestyrelsen ett uppföljningsansvar).

Samlad analys av digitalisering

Digg har under några år haft ett regeringsuppdrag att ta fram indikatorer och nyckeltal för uppföljning och analys av samhällets och offentlig förvaltnings digitalisering. Där beskriver och analyserar vi utvecklingen i hela samhället, identifierar behov och lämnar förslag och rekommendationer till regeringen för att driva utvecklingen framåt. Nyckeltalen och indikatorerna visualiseras i Diggs statistikdashboard.

Sveriges digitala förvaltning 2020 Pdf, 571.9 kB.

Analysverktyg Länk till annan webbplats.

Digg reflekterar

Digg reflekterar är en publikationsserie från Digg som ges några gånger per år. I Digg reflekterar belyser vi aktuella frågeställningar inom digitaliseringsområdet. Vi ställer nyfikna frågor i stället för att ge svar, och sammanställer kunskap som ger skäl till ytterligare funderingar i syfte att främja diskussion om angelägna ämnen med beslutsfattare, praktiker och forskare. Vi vill också bjuda in den intresserade allmänheten i diskussionen om vad en digitaliserad framtid innebär.

Omvärldsbevakning och analys

I flertalet av Diggs uppdrag ingår det att sammanställa omvärldsanalyser på tematiska teman så som till exempel offentlig förvaltnings nyttjande av AI och annan ny teknik. Här bidrar analysenheten med omvärldsbevakning och analys inom ramen för olika regeringsuppdrag och tillhörande rapporter. Digg medverkar även till myndighetsgemensam analys av trendutveckling inom specifika områden genom att samverka med andra offentliga myndigheter både inom och utanför regeringsuppdrag.

Frågan om myndighetsgemensam omvärldsbevakning drivs t.ex. inom eSam där vi ser att flera av de trender som är av relevans för utvecklingen inom offentlig förvaltning och förmågan att möta allmänhetens behov och förväntningar, följs och analyseras separat. Gemensam bevakning och analys kan öka kvalitén på detta arbete och göra att fler kan ta del av ett väl underbyggt material.

Sveriges förutsättningar i den digitala strukturomvandlingen (vinnova.se) Länk till annan webbplats.

Datadelning för hållbarhet - en ny europeisk produktpolicy för Länk till annan webbplats.
sammanlänkad grön och digital omställning (vinnova.se) Länk till annan webbplats.

Rapporter och regeringsuppdrag

Utöver Diggs instruktionsenliga uppgift med analys och uppföljning av samhällets och offentlig förvaltnings digitalisering får vi också många regeringsuppdrag varje år och publicerar därmed även flera andra rapporter.

Nedan finns ett urval av dessa rapporter.

Du hittar alla Diggs publikationer här.

Om Diggs analysuppdrag

För att identifiera vad som behöver göras för att driva den digitala transformationen framåt krävs kunskap. Det behövs också kunskap för att digitaliseringen ska vara effektiv och ändamålsenlig. En central del av Diggs uppdrag är att förse regeringen med underlag och analyser för utvecklingen av digitaliseringen av samhället och den offentliga förvaltningen. Tillsammans med experterna inom våra olika verksamhetsområden följer och analyserar våra analytiker utvecklingen på olika sätt. Vi genomför regeringsuppdrag, sammanställer statistik, gör uppföljningar och omvärldsanalyser samt publicerar egna rapporter om Sveriges digitalisering. Vi svarar även på många enkäter från tillexempel OECD och EU-kommissionen, svarar på remisser och stödjer den offentliga förvaltningens arbete med nyttorealisering och samhällsekonomiska analyser.

Inom ramen för vårt analysuppdrag samverkar vi med andra som har liknande uppdrag inom digitaliseringsområdet, bland annat genom Nätverket för omvärldsanalys som vi leder, Nätverket för statistik om samhällets digitalisering, som vi leder tillsammans med Post- och telestyrelsen samt Statistiska centralbyrån och genom Analytikernätverket, som vi leder tillsammans med Mittuniversitetet och Linköpings universitet.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: