Krav på information

På den här sidan kan du läsa om krav som ställs på den information som behöriga myndigheter ska tillhandahålla. Olika krav gäller beroende på om informationen avser om rättigheter, skyldigheter, regler eller förfaranden.

Vilka krav ställs på information om rättigheter, skyldigheter och regler?

Information om rättigheter, skyldigheter och regler ska uppfylla följande kvalitetskrav som anges i artikel 9:

a) Den är användarvänlig så att användarna lätt kan hitta och förstå informationen och avgöra vilka delar av informationen som är relevanta för deras specifika situation.

Informationen ska vara användarvänlig. De som läser informationen ska lätt kunna förstå vilka delar av dem som är relevant i deras situation. Exempelvis ska en företagare lätt kunna se vad som krävs för att kunna göra rätt för sig och kunna bedriva sin affärsverksamhet.

b) Den är korrekt och tillräckligt utförlig för att omfatta uppgifter som användarna behöver känna till för att kunna utöva sina rättigheter i full överensstämmelse med gällande regler och skyldigheter.

Det är viktigt att användaren i en gränsöverskridande situation får tillräcklig med information för att kunna veta vilka rättigheter och skyldigheter denne har, samt vilka regler som behöver följas.

c) Den innehåller vid behov hänvisningar, länkar till rättsakter, tekniska specifikationer och riktlinjer.

Det ska finnas en hänvisning till rådande regelverk kring rättigheterna, skyldigheter och reglerna. Det kan vara fråga om en lag, förordning eller föreskrifter.

d) Den innehåller namnet på den behöriga myndighet eller enhet som är ansvarig för informationsinnehållet.

Varje informationssida ska innehålla information om vilken myndighet som står bakom informationen.

e) Den innehåller kontaktuppgifter till alla relevanta hjälp- och problemlösningstjänster, till exempel ett telefonnummer, en e-postadress, ett elektroniskt frågeformulär eller något annat vanligt förekommande elektroniskt kommunikationsmedel som är bäst lämpat för den typ av tjänst som erbjuds och för målgruppen för tjänsten.

Detta stycke handlar om att det ska tillhandahållas kontaktuppgifter till alla relevanta hjälp- och problemlösningstjänster, till exempel ett telefonnummer, en e-postadress, ett elektroniskt frågeformulär eller något annat vanligt förekommande elektroniskt kommunikationsmedel som är bäst lämpat för den typ av tjänst som erbjuds och för målgruppen för tjänsten.

Finns det någon form av hjälp- och problemlösningstjänst gällande frågorna så bör sidan hänvisa till det. Exempelvis bör ett antal förfaranden omfattas av tjänstedirektivet och därmed omfattas av den gemensamma kontaktpunkten för tjänstedirektivet. I så fall ska en hänvisning göras till kontaktpunkten för tjänstedirektivet.

f) Den innehåller datumet för den senaste uppdateringen av informationen, i förekommande fall, eller datumet för offentliggörandet av informationen, om informationen inte har uppdaterats.

Sidan ska innehålla information om senaste uppdatering av webbsidan eller information om när webbsidan publicerades.

g) Den är välstrukturerad och presenteras på ett sätt som gör att användarna snabbt kan hitta den information de behöver.

Ett av kraven är att informationen ska vara välstrukturerad. Det ska vara möjligt för användaren att lätt hitta en information som behövs för att kunna få tillgång till och följa rådande rättigheter, skyldigheter och regler.

h) Den hålls aktuell.

Vilka krav ställs på information om förfaranden?

Informationen om ska uppfylla följande kvalitetskrav som anges i artikel 10:

a) De relevanta led i förfarandet som användaren ska utföra, inbegripet eventuella undantag enligt artikel 6.3 från medlemsstaternas skyldighet att erbjuda förfarandet helt online.

Det ska finnas en stegvis förklaring på hur användaren ska gå tillväga för att genomföra förfarandet (t ex ansöka om ett tillstånd eller anmäla en omständighet). Det innebär att det ska framgå vilka steg en användare ska genomföra för att ansökan eller anmälan ska anses ha kommit in.

b) Namnet på den behöriga myndighet eller enhet som är ansvarig för förfarandet, inbegripet kontaktuppgifterna.

Både namnet och kontaktuppgifter till den behöriga myndigheten ska anges. Den behöriga myndigheten för förfarandet är de kommunala myndigheter som har hand om förfarandet, t ex prövning av ansökan om tillstånd.

c) De godtagna metoderna för autentisering, identifiering och undertecknande i förfarandet.

Under denna rubrik ska information ges om vilka möjligheter det finns för autentisering, identifiering och undertecknande av själva ansökan eller anmälan. Det inkluderar initialt information om ifall autentisering, identifiering och undertecknande behövs för förfarandet.

Det bör framgå både om och hur användaren kan identifiera sig samt i förekommande fall signera sin ansökan.

Under detta stycke bör det även anges om det krävs ett fysiskt besök och i så fall varför besöket behöver vara fysiskt. Enligt artikel 6.3 i SDG-förordningen kan det i undantagsfall vara motiverat med ett fysiskt besök hos en myndighet.

d) Typ av och format på bevis som ska tillhandahållas.

I detta steg ska det anges vilka underlag som ska bifogas av användaren, samt initialt om det behövs underlag för ansökan eller anmälan.

  • Behövs det exempelvis några intyg?
  • Förstår användaren vad det är för underlag eller behöver det förklaras?

e) De möjligheter som i allmänhet finns till ändring av beslut eller överklagande i händelse av tvister med de behöriga myndigheterna.

Här bör det framgå om det är möjligt att överklaga ett beslut eller på annat sätta ändra ett taget beslut samt hur det ska göras. Exempelvis bör det anges om överklagan ska ske inom en viss tidsfrist samt om det är hos ett särskilt organ som överklagande kan ske till.

Vid myndighetsbeslut ges vanligtvis en besvärshänvisning som förklarar hur beslutet kan överklagas. Det är i så fall bra om samma eller liknande information ges.

f) Tillämpliga avgifter och metod för online betalning.

I detta steg ska det framgå om användaren måste betala en avgift i samband med förfarandet samt avgiftens storlek. Om ingen avgift utgår bör även det framgå.

g) Alla tidsfrister som ska följas av användaren eller den behöriga myndigheten, och, om tidsfrister saknas, den genomsnittliga, beräknade eller preliminära tid den behöriga myndigheten behöver för att slutföra förfarandet.

Detta stycke handlar både om vilka tidsfrister användaren måste förhålla sig till och vilka tidsfrister som finns för myndigheten. Det kan både röra sig om tidsfrister för inskickande av kompletterande handlingar eller för myndighetens del hur lång tid det tar att handlägga ett ärende.

h) Alla regler som gäller avsaknad av svar från den behöriga myndigheten och de rättsliga konsekvenserna därav för användarna, däribland arrangemang för tyst godkännande eller administrativa arrangemang för avsaknad av beslut.

Det ska beskrivas vad som gäller om myndigheten inte svarar användaren, exempelvis om användaren inte får ett beslut. Här ska det i förekommande fall inkluderas information om formerna för tyst godkännande, exempelvis om myndigheten inte hör av sig inom fyra veckor så är ansökan godkänd.

i) Eventuella ytterligare språk som förfarandet kan utföras på.

Denna del handlar om att ange vilka språk som förfarandet kan genomföras på. Här bör det anges att myndighetspråk är svenska plus eventuella minoritetsspråk.

Vilka krav ställs på information om hjälp-och problemlösningstjänster?

För vägledning om vilka krav som ställs på information om hjälp-och problemlösningstjänster kan du läsa mer på sidan om att tillhandahålla hjälp- och problemlösningstjänster.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: