12 Risk- och konsekvensanalys

En övergripande risk- och konsekvensanalys har genomförts under analysfasen. De identifierade riskerna och förslag på åtgärder för nästa fas finns dokumenterat i en separat riskanalys.

Byggblocket påverkas av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen vilket visas i den dokumenterade riskanalysen. Dokumenterade osäkerheter och risker bedöms i beskrivna scenarion kunna ge konsekvenser för hela den digitala infrastrukturen och behöver analyseras vidare. Förslag till åtgärder och hantering av risker i riskarbete har visat sig kunna minska sannolikheten och sänka konsekvenser om risken ändå inträffar på både kort och lång sikt.

En av de största riskerna som identifierats är kopplat till personberoende då det fortsatta arbetet kräver rätt kompetens. Arbetet löper stor risk av att stanna upp och att tidplanen inte hålls om kritiska resurser får förhinder att fortsätta med arbetet med att ta fram ramverket för loggning och spårbarhet. Det är en risk som accepteras, men kontinuerliga veckoavstämningar för att tidigt identifiera hinder, prioritering av tid samt säkerställning av tillgänglighet innan arbetets start ämnar minimera risken utifrån de förutsättningar som råder.

Ett annat viktigt riskområde som behöver beskrivas i nästa fas är det rättsliga perspektivet och gällande lagstiftningar.

Ytterligare ett riskområde är helhetsperspektivet inom Ena, dvs att man inte ser spårbarhet kopplat till framtida operativa förmågor/processer med hjälp av en gemensam kravkatalog samt ett ramverk för loggning och spårbarhet.

Ett fortsatt systematiskt informationssäkerhetsarbete kommer ske genom att löpande och kontinuerligt värdera sårbarheter, risker och hot inom byggblocket utifrån vilken etapp/fas byggblocket befinner sig i. Vi har även påbörjat riskarbetet av beroenden mellan byggblock inom den digitala infrastrukturen och mot grunddatadomänerna för att riskanalysera och fastställa robusthet och säkerhetsskydd för helheten i den digitala infrastrukturen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: