Myndigheternas resultat

Den senaste undersökningen avser helåret 2023 och enkäten skickades till 162 myndigheter med en svarsfrekvens på nästan 96 procent.

Den data som hämtas in från myndigheterna är följande:

 • Antal leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska leverantörsfakturor (e-fakturor)
 • Antal matchade leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska order (e-order)

Inhämtade data tillgängliggörs på dataportalen.se tillsammans med de uträknade nyckeltalen samt uppgifter om respondenternas årsarbetskrafter (ÅA) och organisationsnummer som årligen inhämtats från Ekonomistyrningsverket.

Nyckeltalen som redovisas i tabellen nedan har räknats ut av DIGG utifrån den data som inhämtats.

Förklaringar av tabellen

Tabellen nedan går att sortera i stigande eller fallande sortering genom att klicka på respektive kolumnrubrik.

Andel e-faktura: Nyckeltalet beräknas av Digg utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av leverantörsfaktura och e-faktura samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Andel matchade fakturor: Nyckeltalet beräknas av Digg utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av matchning samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Antal e-ordrar per 100 ÅA: Digg räknar om inrapporterat antal e-ordrar till e-ordrar per 100 årsarbetskrafter (ÅA). På så sätt kan vi jämföra olika myndigheter med varandra. Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket. Definition av e-order samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Grön: de respondenter som har högst värden per nyckeltal markeras gröna i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Gul: de respondenter som ligger i mellanskiktet per nyckeltal markeras gula i tabellen, motsvarar 50 % av totala antalet respondenter.

Röd: de respondenter som har lägsta värdet per nyckeltal markeras röda i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Grå N/A: myndigheter som fått enkäten men ej besvarat hela eller delar av enkäten.

Myndigheternas resultat 2023

Myndighet

Andel e-faktura

Andel matchade fakturor

Antal e-order/100 ÅA

Affärsverket svenska kraftnät

93 %

54 %

1101

Arbetsförmedlingen

99 %

96 %

5128

Arbetsgivarverket

93 %

12 %

67

Arbetsmiljöverket

92 %

31 %

235

Blekinge Tekniska Högskola

96 %

92 %

987

Bolagsverket

94 %

76 %

186

Boverket

98 %

0 %

0

Brottsförebyggande rådet

99 %

13 %

23

Brottsoffermyndigheten

79 %

0 %

0

Centrala studiestödsnämnden

91 %

53 %

49

Diskrimineringsombudsmannen

97 %

14 %

185

Domstolsverket

94 %

8 %

102

E-hälsomyndigheten

95 %

0 %

0

Ekobrottsmyndigheten

95 %

2 %

40

Ekonomistyrningsverket

98 %

75 %

246

Elsäkerhetsverket

79%

1 %

0

Energimarknadsinspektionen

95 %

63 %

22

Exportkreditnämnden

89 %

64 %

7

Finansinspektionen

83 %

1 %

5

Folke Bernadotteakademin

74 %

2 %

47

Folkhälsomyndigheten

97 %

9 %

154

Fortifikationsverket

94 %

15 %

2239

Försvarshögskolan

97 %

79 %

674

Försäkringskassan

95 %

77 %

111

Gymnastik- och idrottshögskolan

78 %

0 %

0

Göteborgs universitet

90 %

19 %

992

Havs- och vattenmyndigheten

95%

0 %

0

Högskolan Dalarna

92 %

48 %

156

Högskolan i Borås

87 %

7 %

117

Högskolan i Gävle

90 %

14 %

292

Högskolan i Halmstad

97%

38 %

252

Högskolan i Skövde

96 %

29 %

100

Högskolan Kristianstad

97 %

30 %

200

Högskolan Väst

90 %

42 %

314

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

92 %

2 %

34

Inspektionen för strategiska produkter

N/A

N/A

N/A

Inspektionen för vård och omsorg

93 %

5 %

58

Institutet för rymdfysik

90 %

5 %

173

Institutet för språk och folkminnen

68 %

4 %

42

Integritetsskyddsmyndigheten

86 %

1 %

0

Jämställdhetsmyndigheten

95 %

2 %

26

Kammarkollegiet

76 %

15 %

57

Karlstads universitet

85 %

25 %

122

Karolinska Institutet

86 %

7 %

188

Kemikalieinspektionen

93 %

11 %

33

Kommerskollegium

95 %

17 %

1125

Konjunkturinstitutet

96 %

52 %

51

Konkurrensverket

95 %

6 %

46

Konstfack

70 %

2 %

45

Konsumentverket

93 %

9 %

29

Kriminalvården

96 %

55 %

477

Kronofogdemyndigheten

94 %

32 %

73

Kungliga biblioteket

97 %

1 %

474

Kungliga Konsthögskolan

90 %

0 %

0

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

72 %

0 %

0

Kungliga Tekniska högskolan

86 %

0 %

480

Kustbevakningen

92 %

20 %

901

Lantmäteriet

88 %

19 %

250

Linköpings universitet

85 %

19 %

545

Linnéuniversitetet

83 %

7 %

98

Livsmedelsverket

97 %

43 %

153

Luftfartsverket

86 %

0 %

0

Luleå tekniska universitet

95 %

62 %

64

Lunds universitet

89 %

26 %

382

Läkemedelsverket

95 %

1 %

9

Länsstyrelsen i Blekinge län

96 %

1 %

27

Länsstyrelsen i Dalarnas län

87 %

12 %

265

Länsstyrelsen i Gotlands län

80 %

2 %

44

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

92 %

5 %

69

Länsstyrelsen i Hallands län

N/A

N/A

N/A

Länsstyrelsen i Jämtlands län

90 %

24 %

141

Länsstyrelsen i Jönköpings Län

95 %

2 %

32

Länsstyrelsen i Kalmar län

89 %

2 %

41

Länsstyrelsen i Kronobergs län

78 %

7 %

55

Länsstyrelsen i Norrbottens län

87 %

33 %

834

Länsstyrelsen i Skåne län

94 %

24 %

181

Länsstyrelsen i Stockholms län

92 %

42 %

525

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

78 %

8 %

82

Länsstyrelsen i Uppsala län

94 %

25 %

466

Länsstyrelsen i Värmlands län

96 %

13 %

56

Länsstyrelsen i Västerbottens län

88 %

11 %

231

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

82 %

21 %

133

Länsstyrelsen i Västmanlands län

94 %

13 %

293

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

97 %

74 %

419

Länsstyrelsen i Örebro län

94 %

28 %

241

Länsstyrelsen i Östergötlands län

91 %

5 %

31

Malmö universitet

93 %

31 %

165

Migrationsverket

95 %

24 %

1048

Mittuniversitetet

84 %

0 %

66

Moderna museet

73 %

6 %

11

Myndigheten för digital förvaltning

98 %

37 %

103

Myndigheten för psykologiskt försvar

85 %

1 %

67

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

95 %

4 %

685

Myndigheten för tillgängliga medier

96 %

34 %

908

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

92 %

28 %

11

Myndigheten för yrkeshögskolan

99 %

92 %

16

Mälardalens universitet

94 %

6 %

100

Nationalmuseum

76 %

1 %

5

Naturhistoriska riksmuseet

78 %

2 %

28

Naturvårdsverket

95 %

6 %

53

Patent- och registreringsverket

100 %

14 %

156

Pensionsmyndigheten

94 %

28 %

114

Polismyndigheten

87 %

24 %

287

Post- och telestyrelsen

89 %

1 %

8

Riksantikvarieämbetet

N/A

N/A

N/A

Riksarkivet

83 %

7 %

42

Riksgäldskontoret

87 %

35 %

58

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

96 %

5 %

37

Rättsmedicinalverket

92 %

23 %

458

Sameskolstyrelsen

80 %

44 %

0

Sametinget

82 %

0 %

0

Sjöfartsverket

N/A

N/A

N/A

Skatteverket

97 %

34 %

270

Skogsstyrelsen

92 %

33 %

231

Socialstyrelsen

96 %

9 %

113

Specialpedagogiska skolmyndigheten

94 %

8 %

186

Spelinspektionen

98 %

0 %

7

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

84 %

1 %

3

Statens energimyndighet

97 %

51 %

159

Statens fastighetsverk

N/A

N/A

N/A

Statens försvarshistoriska museer

87 %

1 %

26

Statens geotekniska institut

92 %

2 %

33

Statens historiska museer

90 %

1 %

48

Statens institutionsstyrelse

93 %

50 %

667

Statens jordbruksverk

91 %

3 %

10

Statens kulturråd

96 %

49 %

811

Statens maritima och transporthistoriska museer

81 %

0 %

1

Statens museer för världskultur

89 %

29 %

105

Statens musikverk

87 %

3 %

9

Statens servicecenter

95 %

27 %

185

Statens skolinspektion

69 %

32 %

89

Statens Skolverk

96 %

80 %

385

Statens tjänstepensionsverk

97 %

61 %

219

Statens veterinärmedicinska anstalt

86 %

29 %

489

Statens väg- och transportforskningsinstitut

76 %

1 %

23

Statistiska centralbyrån

95 %

66 %

231

Statskontoret

87 %

2 %

6

Stockholms konstnärliga högskola

69 %

0 %

0

Stockholms universitet

90 %

18 %

211

Strålsäkerhetsmyndigheten

93 %

7 %

261

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

96 %

0 %

22

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

98 %

44 %

23

Svenska institutet

N/A

N/A

N/A

Sveriges geologiska undersökning

89 %

0 %

0

Sveriges Lantbruksuniversitet

82 %

19 %

548

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

89 %

67 %

305

Södertörns högskola

100 %

40 %

361

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

88 %

36 %

116

Tillväxtverket

92 %

54 %

0

Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk

96 %

2 %

41

Trafikverket

96 %

32 %

169

Transportstyrelsen

95 %

3 %

42

Tullverket

94 %

52 %

120

Umeå universitet

86 %

5 %

87

Universitets- och högskolerådet

83 %

1 %

17

Universitetskanslersämbetet

88 %

5 %

47

Upphandlingsmyndigheten

99 %

54 %

641

Uppsala universitet

N/A

N/A

N/A

Verket för innovationssystem

90 %

10 %

195

Vetenskapsrådet

86 %

0 %

0

Åklagarmyndigheten

98 %

60 %

139

Örebro universitet

94 %

42 %

91

Uppdaterad 12 juni 2024

Datauttag till enkät

Här beskrivs hur information till enkäten tas fram från CGI:s e-handelstjänst, från Vismas e-handelstjänst och från den uppsättning av Vismas e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal elektroniska ordrar:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Inköpsorder per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på inköpsorderns registreringsdatum i Raindance, det vill säga datum då beställningen blev attesterad och signerad och ordern skapades. Orderbelopp, Antal order och Antal konteringsrader per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Ordertyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per ordertyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal elektroniska ordrar:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Orderhuvud samt kolumnerna Ordernummer och Skapat datum.
 3. På raden Skapat datum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Tryck "Skapa rapport" och ladda sedan hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att summera antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”Digg Antal order”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten E-faktura per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturorna antas vara elektroniska när de saknar skanningnummer (SKNR). Alternativt kan de specifika fakturatyperna för elektroniska fakturor anges i fältet Fakt.typ (ex EF,EU,EO).
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakt.typ och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. På raden Importtyp, skriv in i fältet för filter: WEB-EDI;CONNECT;STDChannel.
 5. Sortera på Importtyp och skapa rapporten.
 6. Ladda hem rapporten från fliken "Rapportlista" och använd Excel för att beräkna antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”Digg Antal e-fakturor från leverantörer”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – Flik ESV Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering".
 5. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 6. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan: - Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order. - Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”Digg Antal matchade leverantörsfakturor”.

Vanliga frågor och svar

En elektronisk order (e-order) skapas när en beställning har godkänts i ett e-handelssystem. Tänk på att beställningar också kan attesteras i till exempel ett personalsystem.

E-order kan skickas elektroniskt till varu- och tjänsteleverantörer men de kan också kommuniceras på andra sätt. En beställning i e-handelssystemet kan ibland omfatta varor och tjänster från flera olika leverantörer, men e-handelssystemet skapar en separat order till varje leverantör.

Nej. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören.

Elektroniska fakturor (e-fakturor) är fakturor som både skickas och tas emot i elektronisk form. Fakturor som registreras manuellt av leverantören i ett webbgränssnitt (leverantörsportal) räknas också som e-fakturor.

Fakturor i PDF-format och pappersfakturor som skannas räknas inte som e-fakturor.

Leverantörsfakturor är samtliga fakturor som tas emot från varu- och tjänsteleverantörer.

Leverantörsfakturor inkluderar inte utlägg/kvitton, vissa avgifter, bidrag, stipendier, skatter, återbetalningar eller vidarefaktureringar. Dessa ska exkluderas från angivna antal leverantörsfakturor.

Matchning innebär att leverantörsfakturor automatiskt knyts till en order eller ett abonnemang eller motsvarande i e-handelssystemet. Även leverantörsfakturor där det funnits avvikelser som krävt manuell hantering räknas som en matchad faktura.

Formel för beräkning: Antal e-fakturor från leverantörer / Antal leverantörsfakturor = Andel e-faktura.

Formel för beräkning: Antal matchade leverantörsfakturor / Antal leverantörsfakturor = Andel matchade fakturor.

Formel för beräkning: Antal e-order / Antal registrerade ÅA * 100 = Antal e-order per 100 ÅA

Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: