Myndigheternas resultat

Den senaste undersökningen avser helåret 2022 och enkäten skickades till 158 myndigheter med en svarsfrekvens på nästan 99 procent.

Den data som hämtas in från myndigheterna är följande:

 • Antal leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska leverantörsfakturor (e-fakturor)
 • Antal matchade leverantörsfakturor
 • Antal elektroniska order (e-order)

Inhämtade data tillgängliggörs på dataportalen.se tillsammans med de uträknade nyckeltalen samt uppgifter om respondenternas årsarbetskrafter (ÅA) och organisationsnummer som årligen inhämtats från Ekonomistyrningsverket.

Nyckeltalen som redovisas i tabellen nedan har räknats ut av DIGG utifrån den data som inhämtats.

Förklaringar av tabellen

Tabellen nedan går att sortera i stigande eller fallande sortering genom att klicka på respektive kolumnrubrik.

Andel e-faktura: Nyckeltalet beräknas av Digg utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av leverantörsfaktura och e-faktura samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Andel matchade fakturor: Nyckeltalet beräknas av Digg utifrån de uppgifter som myndigheten lämnat i enkäten. Definition av matchning samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Antal e-ordrar per 100 ÅA: Digg räknar om inrapporterat antal e-ordrar till e-ordrar per 100 årsarbetskrafter (ÅA). På så sätt kan vi jämföra olika myndigheter med varandra. Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket. Definition av e-order samt formel för beräkning finns under Vanliga frågor och svar.

Grön: de respondenter som har högst värden per nyckeltal markeras gröna i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Gul: de respondenter som ligger i mellanskiktet per nyckeltal markeras gula i tabellen, motsvarar 50 % av totala antalet respondenter.

Röd: de respondenter som har lägsta värdet per nyckeltal markeras röda i tabellen, motsvarar 25 % av totala antalet respondenter.

Grå N/A: myndigheter som fått enkäten men ej besvarat hela eller delar av enkäten.

Myndigheternas resultat 2022

Myndighet

Andel e-faktura

Andel matchade fakturor

Antal e-order/100 ÅA

Affärsverket svenska kraftnät

91 %

53 %

1457

Arbetsförmedlingen

99 %

85 %

7210

Arbetsgivarverket

88 %

9 %

64

Arbetsmiljöverket

89 %

41 %

299

Blekinge Tekniska Högskola

94 %

83 %

995

Bolagsverket

95 %

72 %

201

Boverket

96 %

0 %

0

Brottsförebyggande rådet

98 %

18 %

39

Brottsoffermyndigheten

76 %

2 %

0

Centrala studiestödsnämnden

90 %

52 %

78

Diskrimineringsombudsmannen

93 %

11 %

144

Domstolsverket

93 %

8 %

105

E-hälsomyndigheten

89 %

0 %

0

Ekobrottsmyndigheten

94 %

1 %

26

Ekonomistyrningsverket

94 %

63 %

290

Energimarknadsinspektionen

91 %

56 %

32

Exportkreditnämnden

88 %

58 %

7

Finansinspektionen

88 %

4 %

33

Folke Bernadotteakademin

69 %

1 %

26

Folkhälsomyndigheten

91 %

10 %

154

Fortifikationsverket

92 %

N/A

2375

Försvarshögskolan

75 %

83 %

603

Försäkringskassan

94 %

85 %

126

Gymnastik- och idrottshögskolan

58 %

0 %

0

Göteborgs universitet

92 %

24 %

531

Havs- och vattenmyndigheten

90 %

0 %

0

Högskolan Dalarna

98 %

43 %

153

Högskolan i Borås

88 %

4 %

101

Högskolan i Gävle

94 %

18 %

308

Högskolan i Halmstad

94 %

41 %

203

Högskolan i Skövde

95 %

31 %

101

Högskolan Kristianstad

91 %

49 %

168

Högskolan Väst

89 %

39 %

290

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

93 %

1 %

13

Inspektionen för vård och omsorg

91 %

8 %

81

Institutet för rymdfysik

91 %

3 %

110

Institutet för språk och folkminnen

67 %

4 %

51

Integritetsskyddsmyndigheten

82 %

1 %

0

Jämställdhetsmyndigheten

92 %

2 %

42

Kammarkollegiet

74 %

8 %

55

Karlstads universitet

89 %

21 %

120

Karolinska Institutet

83 %

7 %

195

Kemikalieinspektionen

90 %

8 %

58

Kommerskollegium

92 %

24 %

24

Konkurrensverket

93 %

3 %

31

Konstfack

67 %

1 %

44

Konsumentverket

91 %

10 %

33

Kriminalvården

94 %

45 %

398

Kronofogdemyndigheten

92 %

32 %

80

Kungliga biblioteket

92 %

0 %

199

Kungliga Konsthögskolan

76 %

0 %

0

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

76 %

0 %

0

Kungliga Tekniska högskolan

83 %

0 %

431

Kustbevakningen

90 %

34 %

848

Lantmäteriet

91 %

21 %

292

Linköpings universitet

82 %

21 %

536

Linnéuniversitetet

81 %

6 %

89

Livsmedelsverket

94 %

4 %

173

Luftfartsverket

84 %

0 %

0

Luleå tekniska universitet

92 %

42 %

55

Lunds universitet

88 %

26 %

375

Läkemedelsverket

93 %

1 %

8

Länsstyrelsen i Blekinge län

87 %

2 %

41

Länsstyrelsen i Dalarnas län

85 %

16 %

299

Länsstyrelsen i Gotlands län

77 %

2 %

36

Länsstyrelsen i Gävleborgs län

91 %

4 %

73

Länsstyrelsen i Hallands län

90 %

3 %

105

Länsstyrelsen i Jämtlands län

87 %

28 %

173

Länsstyrelsen i Jönköpings Län

97 %

3 %

33

Länsstyrelsen i Kalmar län

86 %

3 %

52

Länsstyrelsen i Kronobergs län

90 %

3 %

43

Länsstyrelsen i Norrbottens län

86 %

34 %

873

Länsstyrelsen i Skåne län

N/A

N/A

N/A

Länsstyrelsen i Stockholms län

91 %

35 %

481

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

70 %

9 %

107

Länsstyrelsen i Uppsala län

91 %

28 %

465

Länsstyrelsen i Värmlands län

95 %

16 %

47

Länsstyrelsen i Västerbottens län

87 %

14 %

419

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

82 %

22 %

129

Länsstyrelsen i Västmanlands län

90 %

15 %

211

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

96 %

70 %

475

Länsstyrelsen i Örebro län

93 %

10 %

242

Länsstyrelsen i Östergötlands län

86 %

6 %

40

Malmö universitet

92 %

36 %

163

Migrationsverket

89 %

45 %

261

Mittuniversitetet

80 %

0 %

27

Moderna museet

73 %

2 %

13

Myndigheten för digital förvaltning

97 %

41 %

39

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

92 %

16 %

0

Myndigheten för tillgängliga medier

93 %

26 %

931

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

90 %

33 %

19

Myndigheten för yrkeshögskolan

99 %

94 %

11

Mälardalens universitet

94 %

7 %

94

Nationalmuseum

73 %

1 %

9

Naturhistoriska riksmuseet

77 %

1 %

16

Naturvårdsverket

91 %

3 %

21

Patent- och registreringsverket

100 %

14 %

130

Pensionsmyndigheten

95 %

26 %

266

Polismyndigheten

86 %

22 %

285

Post- och telestyrelsen

86 %

21 %

9

Riksantikvarieämbetet

95 %

6 %

157

Riksarkivet

76 %

4 %

34

Riksgäldskontoret

85 %

41 %

26

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

100 %

1 %

16

Rättsmedicinalverket

86 %

24 %

397

Sameskolstyrelsen

76 %

0 %

0

Sametinget

86 %

51 %

2

Sjöfartsverket

N/A

N/A

N/A

Skatteverket

96 %

41 %

313

Skogsstyrelsen

91 %

43 %

343

Socialstyrelsen

95 %

7 %

72

Specialpedagogiska skolmyndigheten

92 %

12 %

254

Spelinspektionen

98 %

0 %

3

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

79 %

1 %

0

Statens energimyndighet

95 %

55 %

148

Statens fastighetsverk

92 %

59 %

3333

Statens försvarshistoriska museer

88 %

1 %

27

Statens geotekniska institut

87 %

2 %

64

Statens historiska museer

79 %

1 %

43

Statens institutionsstyrelse

90 %

38 %

672

Statens jordbruksverk

88 %

3 %

11

Statens kulturråd

95 %

18 %

470

Statens maritima och transporthistoriska museer

74 %

0 %

3

Statens museer för världskultur

86 %

30 %

97

Statens musikverk

82 %

2 %

0

Statens servicecenter

94 %

26 %

222

Statens skolinspektion

98 %

52 %

106

Statens Skolverk

95 %

81 %

413

Statens tjänstepensionsverk

98 %

40 %

174

Statens veterinärmedicinska anstalt

84 %

32 %

550

Statens väg- och transportforskningsinstitut

68 %

0 %

1

Statistiska centralbyrån

95 %

66 %

256

Statskontoret

78 %

3 %

0

Stockholms konstnärliga högskola

66 %

0 %

0

Stockholms universitet

83 %

17 %

196

Strålsäkerhetsmyndigheten

88 %

7 %

230

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

96 %

0 %

22

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

96 %

44 %

33

Svenska institutet

99 %

7 %

6

Sveriges geologiska undersökning

84 %

0 %

0

Sveriges Lantbruksuniversitet

79 %

20 %

538

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

86 %

64 %

304

Södertörns högskola

98 %

43 %

308

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

81 %

22 %

40

Tillväxtverket

94 %

46 %

0

Totalförsvarets Plikt- och prövningsverk

96 %

2 %

75

Trafikverket

97 %

31 %

747

Transportstyrelsen

91 %

3 %

42

Tullverket

93 %

61 %

124

Umeå universitet

80 %

5 %

101

Universitets- och högskolerådet

85 %

1 %

12

Universitetskanslersämbetet

87 %

4 %

42

Upphandlingsmyndigheten

94 %

62 %

588

Uppsala universitet

82 %

0 %

267

Verket för innovationssystem

83 %

5 %

48

Vetenskapsrådet

96 %

0 %

0

Åklagarmyndigheten

98 %

62 %

96

Örebro universitet

91 %

36 %

64

Uppdaterad 31 Maj 2023

Datauttag till enkät

Här beskrivs hur information till enkäten tas fram från CGI:s e-handelstjänst, från Vismas e-handelstjänst och från den uppsättning av Vismas e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal elektroniska ordrar:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten Inköpsorder per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på inköpsorderns registreringsdatum i Raindance, det vill säga datum då beställningen blev attesterad och signerad och ordern skapades. Orderbelopp, Antal order och Antal konteringsrader per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Ordertyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per ordertyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal elektroniska ordrar:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Orderhuvud samt kolumnerna Ordernummer och Skapat datum.
 3. På raden Skapat datum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Tryck "Skapa rapport" och ladda sedan hem den från fliken "Rapportlista".
 5. Använd Excel för att summera antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”Digg Antal order”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – flik ESV. Dubbelklicka på rapporten E-faktura per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturorna antas vara elektroniska när de saknar skanningnummer (SKNR). Alternativt kan de specifika fakturatyperna för elektroniska fakturor anges i fältet Fakt.typ (ex EF,EU,EO).
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakt.typ och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal e-fakturor från leverantörer:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. På raden Importtyp, skriv in i fältet för filter: WEB-EDI;CONNECT;STDChannel.
 5. Sortera på Importtyp och skapa rapporten.
 6. Ladda hem rapporten från fliken "Rapportlista" och använd Excel för att beräkna antalet.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”Digg Antal e-fakturor från leverantörer”.

Här beskriver vi hur du tar fram informationen från CGI:s e-handelstjänst, från Visma:s e-handelstjänst och från den uppsättning av Visma:s e-handelstjänst som kunder till Statens servicecenter har.

CGI:s e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Raindance om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. I Raindance-portalen, välj Beslutsstöd / Uppföljning / Frågor & Analys – Flik ESV Dubbelklicka på rapporten Matchade fakturor per månad (ESV), alternativt markera och tryck "Öppna".
 2. Innevarande År och Månad 01-12 är angivet som default-värde. Ändra till det år som efterfrågas i enkäten. År och Månad baseras på fakturans registreringsdatum i Raindance. Fakturabelopp och Antal fakturor per månad visas direkt i rapporten.
 3. Genom att högerklicka på ledtexten Fakturatyp och välja "Dölj/visa kolumn" visas beloppen per fakturatyp. Välj Delsummor 1 för att få summering per månad.

Vismas e-handelstjänst

Gör så här för att ta fram information från Proceedo om antal matchade leverantörsfakturor:

 1. Använd rapportgeneratorn.
 2. Välj datakälla Fakturahuvud samt kolumnerna Fakturanummer, Bokföringsdatum, Flöde och Importtyp.
 3. På raden Bokföringsdatum, välj filter för datumspannet på efterfrågad period.
 4. Välj "Flöde" under menyn "Välj sortering".
 5. Skapa rapporten och ladda hem den från fliken "Rapportlista".
 6. Använd Excel för att beräkna antalet enligt nedan: - Fakturor som har flödestypen ORDER_MATCH. ORDER_MATCH = Fakturor som hittat en tillhörande order. - Fakturor som har flödestypen SUBSCR_OL. SUBSCR_OL = Fakturor som hittat ett tillhörande abonnemang.

Statens servicecenter

Myndigheter som använder Statens servicecenters uppsättning av Vismas e-handelstjänst kan använda rapportgeneratorn och markera Visa delade rapportfrågor. Välj sedan rapportfråga ”Digg Antal matchade leverantörsfakturor”.

Vanliga frågor och svar

En elektronisk order (e-order) skapas när en beställning har godkänts i ett e-handelssystem. Tänk på att beställningar också kan attesteras i till exempel ett personalsystem.

E-order kan skickas elektroniskt till varu- och tjänsteleverantörer men de kan också kommuniceras på andra sätt. En beställning i e-handelssystemet kan ibland omfatta varor och tjänster från flera olika leverantörer, men e-handelssystemet skapar en separat order till varje leverantör.

Nej. Ett av syftena med statens införande av e-beställningar är att förbättra möjligheten till styrning genom att inköp ska vara godkända av ansvarig chef, budgetansvarig eller motsvarande innan de kommuniceras till leverantören.

Elektroniska fakturor (e-fakturor) är fakturor som både skickas och tas emot i elektronisk form. Fakturor som registreras manuellt av leverantören i ett webbgränssnitt (leverantörsportal) räknas också som e-fakturor.

Fakturor i PDF-format och pappersfakturor som skannas räknas inte som e-fakturor.

Leverantörsfakturor är samtliga fakturor som tas emot från varu- och tjänsteleverantörer.

Leverantörsfakturor inkluderar inte utlägg/kvitton, vissa avgifter, bidrag, stipendier, skatter, återbetalningar eller vidarefaktureringar. Dessa ska exkluderas från angivna antal leverantörsfakturor.

Matchning innebär att leverantörsfakturor automatiskt knyts till en order eller ett abonnemang eller motsvarande i e-handelssystemet. Även leverantörsfakturor där det funnits avvikelser som krävt manuell hantering räknas som en matchad faktura.

Formel för beräkning: Antal e-fakturor från leverantörer / Antal leverantörsfakturor = Andel e-faktura.

Formel för beräkning: Antal matchade leverantörsfakturor / Antal leverantörsfakturor = Andel matchade fakturor.

Formel för beräkning: Antal e-order / Antal registrerade ÅA * 100 = Antal e-order per 100 ÅA

Antalet ÅA inhämtas från Ekonomistyrningsverket.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: