Statlig e-legitimation

Digg har fått ett uppdrag av regeringen att utveckla en statlig e-legitimation. Den nya e-legitimationen ska uppfylla EU:s krav på den högsta tillitsnivån. Projektet startade den 1 januari 2024 och bygger på de förslag som Digg tidigare lämnat till regeringen.

Det finns också en statlig utredning som lämnat ytterligare förslag om utformningen av den statliga e-legitimationen och vilka lagar och regler som behöver beslutas. Här kan du följa arbetet med Diggs utvecklingsprojekt.

En samhällskritisk infrastruktur

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och Sverige har, ur ett internationellt perspektiv, en mycket hög användning av e-legitimationer. E-legitimationer är en samhällskritisk infrastruktur som måste fungera dygnet runt, årets alla dagar. Samtidigt är Sverige ett av ett fåtal länder inom EU som inte har en statlig e-legitimation. Frågan har diskuterats under många år och utretts i flera omgångar. Utredningarna har samstämmigt slagit fast att Sverige behöver en statlig e-legitimation. Det nu förändrade säkerhetspolitiska läget, ett växande digitalt utanförskap och nya krav från EU gör frågan om en statlig e-legitimation mer aktuell än någonsin.

Det här händer nu

Digg bedriver regeringsuppdraget som ett projekt och med olika aktiviteter indelade i delprojekt. Några delar startade parallellt redan från den 1 januari, medan andra delar kommer starta senare för att invänta resultaten från tidigare faser. I fokus nu är den tekniska lösningen och säkerhetskraven som EU ställer upp. Digg arbetar med att utveckla en prototyp i syfte att testa olika teknikval och design- och tillgänglighetsaspekter samt upprättar interna processer och rutiner för säkerhet. I en andra fas kommer Digg starta upp aktiviteter om it-drift och om hur Diggs organisation ska utformas. Vi kommer berätta mer här och i Diggs övriga digitala kanaler i takt med att projektet fortlöper.

EU:s krav på e-legitimationer

Medlemsländerna i EU enades redan 2014 om vilka krav, tillitsnivåer, som ska ställas på e-legitimationer vid gränsöverskridande användning. De svenska kraven är i några avseenden högre än EU:s när det gäller den nationella användningen av e-legitimationer. Nationellt utgår nivåerna från en global standard och har andra beteckningar än de som beslutats inom EU.

Tillitsnivåer för e-legitimering

När det gäller den statliga e-legitimationen är uppdraget från regeringen att den ska uppfylla EU:s krav. Under våren 2024 kommer EU att besluta om en revidering av lagstiftningen om e-legitimationer. De nya bestämmelserna kommer att ställa krav på att medlemsstaterna ska tillhandahålla åtminstone en digital identitetsplånbok. För att få tillgång till plånboken krävs antingen identifiering med en e-legitimation på högsta tillitsnivån eller med en e-legitimation på nivån väsentlig kombinerad med ytterligare åtgärder som tillsammans anses motsvara den högsta tillitsnivån. EU-kommissionen kommer att besluta vilka dessa så kallade förstärkningsåtgärder kommer att vara. Tidplanen för EU-kommissionens arbete är inte känd i dagsläget eftersom den kopplad till själva antagandet av lagstiftningen.

Hjälpte denna information dig?

Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan

Senast uppdaterad: